Робоча програма дисципліни «Моделі технологічних процесів»

Страницы работы

Содержание работы

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан інженерного факультету

____________А.О.Євтушенко

«_____»_____________2000р.

       РОБОЧА ПРОГРАМА

дисципліни «МОДЕЛІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ»

бакалаврат інженерна механіка

для спеціальності: 6.0902.04-Інструментальне виробництво

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНИЙ

кафедра «МЕТАЛОРІЗАЛЬНІ ВЕРСТАТИ ТА ІНСТРУМЕНТ»

Форма навчання :денна

 


 Курс Семес  Усього       Аудиторні заняття        Самост.роб     Курс робот   ДЗ      екз\залік

           

                                    усього   лекц  практ  лаб   усього   ІРС

   3          6         84         28        28       ---      ---      28        ---            28             ---        залік

                                                            СУМИ-2000

1.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ,ЇЇ МІСЦЕ В УЧБОВОМУ ПРОЦЕСІ ТА РОЛЬ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦЯ.

1.1.Цілі дисципліни,завдання вивчення,її місце                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           в підготовці фахівця

.

           Суть дисципліни-проектування моделей процесів в задачах управління,класифікація та побудова техногічних процесів з різними критеріями ,побудова локальних моделей технологічних процесів

        Мета дисципліни:дати студенту необхідні знання про сучасні знання в галузі моделювання технологічних процесів,дати математичний апарат для побудова моделей зі структурою поліномів Тейлора та Ньютона, побудова процесів за критерієм середньоквадратичної гладкості.

          Завдання вивчення дисципліни полягають у тому,щоб дати студенту необхідні знання по основам технологічних процесів,навчити будувати моделі за наявності експериментальних даних.

                                   2.ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ.

                               2.1.Лекціі.

№ розділу

Найменування розділу,тем та питаннь

Об'єм(годин)

1

Отримання і обробка інформаціі про технологічні процесі

4

1,1

Класифікація моделей технологічних процесів.

1,2

Статистичні дані пасивного експерименту.Статистичні дані активного експерименту.Побудова моделей за точними значеннями експериментальних даних.Побудова моделей по даним з випадковою похибкою.

2

Критерій сильного наближення.

4

2,1

Критерій  ступеня близкості функції.

2,2

Побудова моделей з наближенням по гладкості.Побудова моделей з наближенням по кривизні.

3

Структура моделей багатовимірних технологічних об'єктів і математичний апарат.

8

3,1

Математичний апарат для побудови моделей зі структурою полінома Тейлора.

3,2

Математичний апарат для побудови моделей зі структурою полінома Ньютона.

3,3

Розрахування значень похідних в будь якій точці функції по значенням похідних у фіксованій точці.

4

Побудова локальних моделей конкретних  технологічних процесів за критерієм середньоквадратичної гладкості.

8

4,1

Приклад 1.Доменний процес.

4,2

Приклад 2.Конверсія металла.

4,3

Приклад 3.Процес сумішовиготовлення в ливарному виробництві.

5

Локальні моделі технологічних процесів в задачах управління.

4

5,1

Моделі об'єктів з саморегулюючими системами управління.

5,2

Побудова моделей процесів в задачах управління за методом оберненого якобіану.

5,3

Побудова алгоритму управління для об'єктів з випадковими вихідними параметрами.

5,4

Побудова алгоритму управління для об'єктів з випадковими вхідними параметрами.

2.5 Курсова робота.

          Курсова робота пердбачає проектування математичної моделі якості поверхні.При виконанні роботи необхідно застосовувати ЕОМ.Необхідно створити програмний продукт,який параметрами режиму різання та властивостей оброблюємого матеріалу здатний розрахувати параметри якості поверхні.

          Курсова робота складаеться із розрахунково-пояснювальної записки та програми для ЕОМ.

3.УЧБОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ.

3.1Основна література та додаткова література.

3.1.1 Основна література.

№п\п

Назва учбового посібника

1

Г.Е Пухов,Ц.С. Хатиашвилли.Модели технологических процессов.-К.:Техника,-1974.-224 стр.

2

Рыжов Э.В.,Горленко О.А.Математические методы в технологических исследованиях.-К:Наукова думка.-1990.-184 стр.

3.1.2 Додадкова література

№п\п

Назва учбового посібника

1

Солодовников В.В.Основы автоматического регулирования.-М.:Машгиз.-1962.

2

Кацев П.Г.Статистические методы исследования режущего инструмента.-М.:Машиностроение-1974.-231 стр.

3

Д.Д.Медведев.Автоматизированное управление процессом обработки резанием.-М.:Машиностроение.-1980-143 стр.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Программы для учёбы
Размер файла:
48 Kb
Скачали:
0