Ефективність використання оборотних коштів. Показники використання оборотних коштів. Абсолютне вивільнення оборотних засобів

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Практика

Задача 1. Ефективність використання оборотних коштів

Підприємством заплановано доходів 2810 тис. грн. На початок поточного року заборгованість абонентів за спожиту продукцію Зап= 920 тис. грн., на кінець року вона склала Зак = 800 тис.грн. План реалізації перевиконано 5,5 %. Нормовані оборотні засоби заплановано 65 тис. грн., за фактом 58,2 тис. грн.

Встановити суму абсолютного і відносного вивільнення оборотних засобів.

            Таблиця1.1 – Показники використання оборотних коштів

Показники

Варіант завдання

Доходи від реалізації, тис.грн.

3200

Заборгованість абонентів на початок року, тис.грн.

720

Заборгованість абонентів на кінець року, тис.грн.

610

Перевиконання плану реалізації, %

6

Нормовані оборотні засоби, план

70

Нормовані оборотні засоби, факт

65

Розв’язання

Абсолютне вивільнення оборотних засобів знаходимо за формулою

Sвоз=

де  Qpn,Q — обсяг запланованої і фактичної реалізації, грн.;

Top, T— тривалість одного обороту оборотних засобів у днях.

Реалізація: Qpn = Qв + (Зап – Зак) =                                          тис.грн.

Q=                                                                  тис.грн.

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів:

Коп =                об./ рік;  Коф =                       об./рік.

         Тривалість одного обороту:  Ton =             днів;    T =              днів.

Вивільнення оборотних засобів

Sвоз =                                                тис.грн.

Відносне вивільнення оборотних засобів можна знайти через відношення денної реалізації продукції за планом і фактичної реалізації:

 =                                               %.

Висновки

Прискорення оборотності оборотних засобів на                =      оборотів  за рік;

Фактична тривалість одного обороту скоротилась на        =     дні;

Сума абсолютного вивільнення оборотних засобів               тис.грн. або         %;

Заборгованість абонентів вдалося скоротити на                    =               тис.грн.


Задача 2.  Оцінкатехнічного  рівня

І. Вихідні дані Показники технічного рівня

Таблиця 2.1 – Варіанти базової (1) та оцінюваної (20 техніки

Номер варіанта

Маса, тн.

Продуктивність, шт../год.

Потужність, квт

1

2

1

2

1

2

6

14,0

8,4

20

30

9

12

ІІ. Завдання до ситуації  Оцінити конкурентноздатність.

III. Інформаційне забезпечення задачі

За комплексним методом оцінки технічного рівня техніки використовують коефіцієнти вагомості окремих властивостей. S mi = 1.

IV.  Алгоритм розв’язання задачі

Спочатку встановлюємо відносні показники 

qi = Pi2  / Pi1    або      q= Pi1 /  Pi2 , де Pi2,Pi1 — параметри (показники) базової і оцінюваної техніки.

q1, q2 розраховують як відношення одиничного показника Рi2   до показника базової техніки Рi1.  Якщо збільшення Рi2 свідчить про поліпшення якості – застосовуємо першу формулу, якщо зменшення – другу формулу.

q1 =             =     ;q2 =           =       ;           q3 =       =        ;

q4 =             =     ;      q5 =           =       ;

Комплексний показник технічного рівня Qту 

Qту =  /

де q1 — 1-й відноснийодиничнийпоказник технічного рівня;

mi — вагомість 1-говідносногопоказника;

n — кількість відносних показників технічного рівня  для оцінки =5.

Таблиця 2.2 — Розрахунок технічного рівня

Варіант

Вагомість

mi

Розрахунок

1

2

qi

qimi

*1.Маса, Т

0,22

*2.Продуктивність, шт/год

0,45

*3.Споживана потужність, квт

0,15

4.Естетичність, бали

8,0

9,1

0,08

5.Транспортабельність, бали

6,8

8,7

0,1

Разом

-

-

100

-

Висновки Qту =         =   .                      варіант конкурентоспроможніше.


Задача 3. Обґрунтування лізингової угоди

I. Вихідні дані

Обґрунтувати варіан лізингової угоди устаткування балансовою вартістю К=240 тис.грн. Договір фінансового лізингу на t=6 років із правом викупу устаткування за залишковою вартістю. Прискорена амортизація На=15%. Авансовий платіж Ав=20%, комісійна винагорода Кв=5,3% від вартості об’єкта лізингу, процентна ставка дисконтування Ек=12%, відсотки за кредит Пкр=14%. Сума кредитних ресурсів розраховується від середньорічної вартості фондів.

II. Завдання до ситуації

Визначити строк дії лізингової угоди, по закінчинні якої обладнання може бути викуплено за залишковою вартістю.  Розрахувати лізингові платежі..

III. Інформаційне забезпечення задачі

Таблиця 3.1 — Показники для розрахунку

Варіанти

Балансова вартість

К, тис.грн

Авансовий платіж

А в , %

Кредитна ставка

П кр, %

1

2

3

4

2

100

30

20

Лізингові платежі ЛП включають:

ЛП = А + Кр + Кв,                                           де А – амортизаційні відрахування;

Кр – платежі за кредит;

Кв – комісійна винагорода.

Платежі за кредит (Кр):

,                                        

де К поч  — залишкова вартість на початок року;

К кін  — залишкова вартість на кінець року.

Комісіна винагорода (Кв) залежиь від первинної вартості об’єкта лізингу.

IV. Алгоритм розв’язання задачі

Для першого року дії лізингової угоди.

1.  Залишкова вартість основних фондів на початок року з урахуванням 30% авансового платежу:

=           тис.грн.

2.  Амортизаційні відрахування:

=       тис.грн.

3.  Залишкова вартість основних фондів на кінець року:

=            тис.грн.

4.  Відсоток залишкової вартості фондів від вартості об'єкта лізингу:

=               %.


5.  Плата за кредитні ресурси:

Кр =                               =                тис.грн.

6.  Комісійна винагорода орендодавцю:

Кв =                              =                  тис.грн.

7.  Лізинговий платіж першого року:

ЛП =                                   =              тис.грн.

Для другого року дії лізингової угоди.

Плата за кредитні ресурси та комісійна винагорода розраховуються від  суми середної залишковоїй вартості основних фондів:

Кр =                               =           тис.грн.

Кв =                               =            тис.грн.

Аналогічно  виконуємо розрахунки  лізингових платежів за інші роки.

Загальна сума лізингових платежів:

ЛП =                                          =               тис.грн.

Таблиця 3.2 — Розрахунок лізингових платежів, тис.грн.

рік

t

На,%

А t

Залишкова вартість

Платежі

Лізинговий платіж

ЛП = А+К рв

Кпоч

К кін

%

К р

Кв

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

15

2

30

3

20

4

15

5

10

6

5

Разом

100

Висновки

Термін викупу майна за базовим варіантом настає                                             лізингової угоди, коли

Похожие материалы

Информация о работе