Аналіз складу динаміки, структури, руху і технічного стану основних засобів

Страницы работы

Фрагмент текста работы

2.2.Аналіз складу динаміки, структури, руху і технічного стану основних засобів

Для здійснення господарської діяльності підприємству необхідні виробничі засоби, які поділяють на основні та оборотні.

Згідно П(С)БО № 7 “Основні засоби”:

основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Згідно Податкового кодексу України:

основні засоби - матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Для здійснення господарської діяльності підприємство ПАТ «РЕЙЛ» використовує наступні групи основних засобів будинки, споруди та передавальні пристрої, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар (меблі), інші основні засоби, малоцінні необоротні матеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи.

Стан та ефективність використання основних засобів впливає на виконання виробничої програми підприємства і можливість отримання прибутку. Тому необхідно проводити аналіз ефективності використання основних засобів.

Аналіз розпочинають з оцінки змін, що відбулися у наявності основних засобів на кінець звітного періоду порівняно з початком та визначають темпи зростання. Оцінюють величину основних засобів, що надійшли та вибули з підприємства. Також досліджують зміни, що відбулися в структурі основних засобів.

Під структурою основних засобів розуміють співвідношення окремих груп основних засобів.

Кожне підприємство повинно намагатися створювати оптимальну структуру основних фондів, постійно поліпшувати її за рахунок оновлення і модернізації обладнання, зменшення частки зайвого мало ефективного обладнання, підвищення рівня автоматизації і механізації.

На підставі даних форми 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (додаток    ) проведено аналіз змін у наявності основних засобів та їх динаміки за 2011 та 2012 роки.

Таблиця 1. Аналіз змін у наявності основних засобів за 2011р.

Групи основних засобів

Наявність на початок 2011рік, тис.грн.

Надійшло за 2011рік, тис.грн.

Вибуло за 2011рік, тис.грн.

Наявність на кінець 2011рік, тис.грн.

Зміна за 2011рік, тис.грн.

Темп зростання %

Будинки, споруди та передавальні пристрої

13770

841

0

14611

841

106,11

Машини та обладнання

7213

2912

416

9709

2496

134,60

Транспортні засоби

400

3146

10

624

3136

156,00

Інструменти, прилади, інвентар(меблі)

87

139

0

226

139

259,77

Інші основні засоби

15

0

15

0

-15

0,00

Малоцінні необоротні матеріальні активи

62

26

1

87

25

140,32

Інші необоротні матеріальні активи

147

0

147

0

-147

0,00

Разом

21694

7064

589

25257

6475

116,42

З проведених розрахунків видно, що вартість основних засобів на підприємстві «РЕЙЛ» на кінець 2011року  склала 25257 тис. грн., за звітний період відбулося її збільшення на 6475 тис. грн. або на 16,42%. Збільшення вартості основних засобів відбулося за рахунок збільшення вартості машин та обладнання на 2496 тис. грн. або на 34,6%, транспортних засобів на 3136 тис. грн. або на 56%, будинків , споруд та передавальних пристроїв на 841 тис. грн. або на 6,11%, інструментів, приладів, інвентарю (меблів) на 139 тис. грн.  або на 159, 77%, малоцінних необоротних матеріальних активів на 25 тис. грн.  або на 40,32%.  Вартість інших необоротних матеріальних активів зменшилась на 147 тис. грн., також зменшилась вартість інших основних засобів на 15 тис. грн.

За 2011 рік на досліджуване підприємство надійшли основні засоби на загальну вартість 7064 тис. грн., в тому числі  будинки, споруди та передавальні пристрої на 841 тис. грн., машини та обладнання на 2912 тис. грн., транспортні засоби на 3146 тис. грн., інструменти, прилади, інвентар(меблі)  на 139 тис. грн., малоцінні необоротні матеріальні активи на 26 тис. грн.. Вибули з підприємства машини та обладнання на 416 тис. грн., транспортні засоби на 10 тис. грн., інші основні засоби на 15 тис. грн.,  малоцінні необоротні матеріальні активи на 1 тис. грн., інші необоротні матеріальні активи на 147 тис грн., що складає в підсумку 589 тис. грн..

Таблиця 2. Аналіз змін у наявності основних засобів за 2012р.

Групи основних засобів

Наявність на початок 2011рік, тис.грн.

Надійшло за 2011рік, тис.грн.

Вибуло за 2011рік, тис.грн.

Наявність на кінець 2011рік, тис.грн.

Зміна за 2011рік, тис.грн.

Темп зростання %

Будинки, споруди та передавальні пристрої

14611

921

0

15532

921

106,30

Машини та обладнання

9709

2690

502

11897

2188

122,54

Транспортні засоби

624

204

14

814

190

130,45

Інструменти, прилади, інвентар(меблі)

226

748

0

974

748

430,97

Інші основні засоби

0

1775

0

1775

1775

0,00

Малоцінні необоротні матеріальні активи

87

47

0

134

47

154,02

Інші необоротні матеріальні активи

0

266

0

266

266

0,00

Разом

25257

6651

516

31392

6135

124,29

З проведених розрахунків видно, що вартість основних засобів на підприємстві «РЕЙЛ» на кінець 2012року  склала 31392 тис. грн., за звітний період відбулося її збільшення на 6135 тис. грн. або на 24,29%. Збільшення вартості основних засобів відбулося за рахунок збільшення вартості машин та обладнання на 2188 тис. грн. або на 22,54%, транспортних засобів на 190тис. грн. або на 30,45%, будинків , споруд та передавальних пристроїв на 921 тис. грн. або на 6,3%, інструментів, приладів, інвентарю (меблів) на 748 тис. грн.  або на 330,97%, малоцінних необоротних матеріальних активів на 47 тис. грн.  або на 54,02%, інших необоротних матеріальних активів зменшилась на 266 тис. грн., також  інших основних засобів на 1775 тис. грн.

За 2012 рік на досліджуване підприємство надійшли основні засоби на загальну вартість 6651 тис. грн., в тому числі

Похожие материалы

Информация о работе