Автоматизовані системи по контролю та обліку енергоносіїв офісних приміщень (Завдання на комплексний курсовий проект)

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

КОМПЛЕКСНИЙ КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

на тему

«Автоматизовані системи по контролю та обліку енергоносіїв офісних приміщень»

Керівник проекту                                                               Баравий В.Т.

Проектував

студент групи СУ-42                                                         Глушан В.О.

Суми 2009


Сумський державний університет

Кафедра:               Комп’ютеризовані системи управління   

Дисципліна:          Автоматизація управління технологічним процесом

Спеціальність       7.091401 Системи управлення та автоматики         

Курс        V        Група         СУ-42                       Семестр                        9     

ЗАВДАННЯ

на комплексний курсовий проект студента

Глушана Віталія Олексійовича

1 Тема роботи: Автоматизовані системи по контролю та обліку енергоносіїв офісних приміщень                                                                       

2 Строк здачі проекту                                                                                04.01.09                                                                                                              

3 Вихідні дані до роботи      

4 Зміст проекту

1. Виникнення концепції «інтелектуального» будинку                             

2. Строки окупності енергозберігаючого устаткування                         

3. Шляхи вирішення проблеми енергозбереження для офісних приміщень                                                                                                          

4. Управління опаленням, вентиляцією та кондиціонуванням повітря

Перелік графічного матеріалу:15 рис

6. Дата отримання завдання       20.09.2008 р.

7. Строк здачі проекту                04.01.2009 р.


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

п/п

Назва етапів

проекту

Строки виконання

етапів проекту

Примітки

1

Розрахунок строків окупності енергозберігаючого устаткування

27.09.2008

2

Розробка шляхів вирішення проблеми енергозбереження для офісних приміщень

09.10.2008

3

Розрахунок економії електроенергії в системі освітлення

19.10.2008

4

Проектування системи освітлення з використанням інтелектуального модуля LOGO! 230RC. Розробка комутаційної схеми підключення люмінесцентних ламп

01.11.2008

5

Розгляд можливості управління вентиляцією, опаленням та кондиціонуванням повітря

20.11.2008

6

Реалізація системи управління опалення

03.12.2008

7

Проектування системи управління вентиляцією та кондиціонуванням повітря з використанням інтелектуального сенсорного контролера DCS 601С51. Розробка функціональної схеми управління кондиціонуванням та вентиляцією повітря офісного приміщення

25.12.2008

Керівник проекту___________                                                 Баравий В.Т.

(підпис)

студент групи СУ-42_________                                       Глушан В.О.

(підпис)

"20"вересня2008 р.


РЕФЕРАТ

Глушан Віталій Олексійович. Автоматизовані системи по контролю та обліку енергоносіїв офісних та житлових приміщень. – Рукопис. – комплексний курсовий проект. – Сумський державний університет, Суми, 2008. – 44 стор., 16 мал., 2 табл.,4 додатків, 10 дж. інф.

Дана робота присвячена аналізу доцільності впровадження інтелектуальних енергозберігаючих систем в офісних приміщеннях та строку їх окупності в разі реалізації конкретного проекту.

В роботі розглянуто аспекти виникнення концепції «інтелектуального» будинку, проведено аналіз та розрахунок строків окупності енергозберігаючого устаткування. Проведено розрахунок економії електрики в системі освітлення. Запропоновано шляхи рішення енергозбереження для офісних приміщеннях з використанням системи керування комунікаціями й енергоресурсами на основі застосування мікроконтролерів.

Ключові слова: системи керування комунікаціями й енергоресурсами, «розумний» будинок, інтегрована система автоматизації, диммер, інтелектуальний модуль, "fan coil", EIB - інсталяція, EIB – модуль, чилер, інтелектуальний сенсорний контролер,


РЕФЕРАТ

Глушан Виталий Алексеевич. Интеллектуальные системы по контролю и учету энергоносителей офисных и жилых помещений. – Рукопись. – Комплексный курсовой проект. – Сумский государственный университет, Сумы, 2008. – 44 стр., 16 ил., 2 табл., 4 прил., 10 ист. инф.

Даная работа посвященная анализу целесообразности внедрения интеллектуальных энергосберегающих систем в офисных помещениях и расчету сроку их окупаемости в случае реализации конкретного проекта.

В работе рассмотрены аспекты возникновения концепции «интеллектуального» дома, проведен анализ и расчет сроков окупаемости энергосберегающего оборудования. Проведен расчет экономии электричества в системе освещения. Предложены пути решения энергосбережения в офисных помещениях с использованием системы управления коммуникациями и энергоресурсами на основе применения микроконтроллеров.

Ключевые слова: системы управления коммуникациями и энергоресурсами, «умный» дом, интегрированная система автоматизации, диммер, интеллектуальный модуль, “Fan coil”, EIB - инсталляция, EIB – модуль, чилер, интеллектуальный сенсорный контролер.

Похожие материалы

Информация о работе