Опис навчальної дисципліни. Мета та завдання навчальної дисципліни «Теорія держави і права»

Страницы работы

Фрагмент текста работы

національно-державного й адміністративного пристрою: поняття і види. Унітарна держава і федерація, конфедерація, асоціація та ін.

6

12

8

Ознаки держави, що відрізняють її від інших організацій і установ суспільство.

6

12

9

Функції й  основні тенденції розвитку політичної системи  українського суспільства. Місце і роль держави в політичній системі. Його взаємодія з інститутами політичної системи (політичними партіями, суспільними і кооперативними організаціями, трудовими колективами  та ін.). 

6

12

10

Теоретичні основи і значення типології держави. Фактори, що визначають тип держави. Перехідні типи держав. Характеристика окремих типів держав.

6

12

11

Структура державного апарата. Принципи організації і діяльності державного апарата. Удосконалювання механізму сучасної української держави як умова підвищення ефективності його функціонування. Поняття і сутність бюрократії. Демократичний і бюрократичний централізм.

6

12

12

Держава, економіка, культура, глобальні проблеми людства.

6

12

Разом

72

144

Самостійна робота (2 семестр)

1

Інструментальна і гуманістична цінність права.

4

6

2

Право в об'єктивному і суб’єктивному розумінні.

4

6

3

Типи права. Цивілізаційний підхід типології права.

5

10

4

Поняття і види гарантій прав і свобод особи.

5

9

5

Протиріччя між правом і мораллю і шляхи їхнього подолання.

5

10

6

Правове виховання як основний кошт юридичної соціалізації особистості.

5

10

7

Науково-практична значимість класифікації норм права. Підстави, по яких норми права поділяються на види.

5

14

8

Президентські, урядові, відомчі, регіональні, локальні нормативні акти.

5

12

9

Юридична техніка і її значення для правотворчості і систематизації нормативних актів.

5

12

10

Співвідношення національного і міжнародного права. Система українського права і міжнародне право.

5

12

11

Фактичний і юридичний зміст правовідносин.

5

10

12

Юридичні колізії і способи їхнього дозволу.

5

12

13

Юридична практика: поняття, структура і види.

5

9

14

Соціально-правова активність особистості. Конформістське і маргінальне поводження.

5

10

15

Ефективність правового регулювання, її критерії і фактори забезпечення.

5

9

16

Права людини, дисципліна і законність.

5

9

Разом

78

160

Самостійна робота бакалаврів на основі базової (повної) вищої освіти (5 семестр)

з/п

Назва теми:

Кількість годин

1.

Найбільш загальні закономірності виникнення, розвитку і функціонування державно-правових явищ, система основних понять юриспруденції як предмет теорії держави.

12

2.

Загальні закономірності виникнення держави, її ознаки (публічна влада, територіальний підрозділ громадян, суверенітет, податки і збори, зв'язок із правом).

13

3.

Поняття, типи держави. Теоретичні основи і значення типології держави. Фактори, що визначають тип держави. Особливості в рамках одного історичного типу.

12

4.

Класифікація функцій держави: постійні і тимчасові, внутрішні і зовнішні, основні і не основні. Характеристика основних внутрішніх і зовнішніх функцій сучасної української держави.

13

5.

Плюралізм і розуміння держави. Сутність держави: методологічні підходи в аналізі минулої і сучасної державності. Еволюція  сутності і соціального призначення держави.

12

6.

Поняття й ознаки державних органів. Їхня класифікація. Система державних органів і проблема поділу влади (законодавча, виконавча, судова). Правоохоронні і «силові» органи держави (міліція, податкова поліція, прокуратура, служба безпеки, армія, розвідка та ін.). Органи держави й органи місцевого самоврядування.  

12

7.

Форма національно-державного й адміністративного пристрою: поняття і види. Унітарна держава і федерація, конфедерація, асоціація та ін.

12

8.

Ознаки держави, що відрізняють її від інших організацій і установ суспільство.

12

9.

Функції й  основні тенденції розвитку політичної системи  українського суспільства. Місце і роль держави в політичній системі. Його взаємодія з інститутами політичної системи (політичними партіями, суспільними і кооперативними організаціями, трудовими колективами та ін.). 

13

10.

Теоретичні основи і значення типології держави. Фактори, що визначають тип держави. Перехідні типи держав. Характеристика окремих типів держав.

12

11.

Структура державного апарата. Принципи організації і діяльності державного апарата. Удосконалювання механізму сучасної української держави як умова підвищення ефективності його функціонування. Поняття і сутність бюрократії. Демократичний і бюрократичний централізм.

13

12

Держава, економіка, культура, глобальні проблеми людства.

12

13.

Загальнотеоретична характеристика права.  Правовий позитивізм. Соціологічний підхід до права. Теорія природного права. Інтеграційний підхід до права.

12

14.

Форми (джерела) права. Поняття форми права. Поняття джерела права. Види форм права. Нормативно-правовий акт.

12

15.

Правотворчість. Поняття правотворчості. Поняття, ознаки правотворчості. Правотворчий процес. Правотворча техніка.

14

16.

Система права і система законодавства. Поняття системи права. Основні галузі права. Система законодав-ства. Систематизація законодавства.

10

17.

Норми  права. Поняття норми права. Структура норми права. Види норм права.Способи викладу норм права в статтях нормативно-правових актів.

12

18.

Реалізація норм права. Форми безпосередньої реалізації норм права. Поняття правозастосувальної діяльності. Процес правозастосування. Акти застосування норм права. Вимога до правозастосувальної діяльності

16

19.

Правові відносини.  Поняття правовідносин. Склад правовідносин. Юридичні факти. Зміст правовідносин.

12

20.

Тлумачення норм права. Поняття тлумачення норм права. Процес тлумачення норм права. Види тлума-чення норм права. Способи тлумачення норм права.

16

21.

Правова поведінка. Поняття, структура правомірної поведінки. Види правомірної поведінки. Поняття, ознаки правопорушення. Склад правопорушення.

Юридична відповідальність.

14

22.

Законність і правопорядок. Зміст законності. Вимоги законності. Гарантії законності. Правопорядок.

12

23.

Правосвідомість. Поняття і ознаки правосвідомос-ті.Структура правосвідомості. Види правосвідомості.

Функції правосвідомості.

14

24

Правова культура. Поняття і ознаки правової культури. Правовий нігілізм. Правовий ідеалізм.

Правове виховання.

10

25

Правове регулювання.  Поняття і ознаки правового регулювання. Види, типи правового регулювання. Способи правового регулювання. Механізм правового регулювання.

12

26

Правовой статус особи. Поняття і види  правового статусу особи. Концепція трьох поколінь прав людини.

Основні права, свободи, обов'язки. Принципи  правового статусу особи.

12

Разом:                                                                  

326

Самостійна робота студентів включає:

• підготовку до семінарських і практичних занять, допомогу викладачу в організації презентацій і демонстраційних експериментів;

• виконання домашніх завдань;

• підготовку до контрольних робіт;

• самостійне вивчення додаткових питань курсу;

• написання рефератів;

• роботу в бібліотеках;

• самопідготовку в комп'ютерних класах,

• самостійну роботу в Інтернет по тематиці курсу та ін.

7. Методи навчання

У курсі «Теорія держави і права» використовуються наступні методи при організації навчального процесу:

·  словесні методи: розповідь-пояснення, бесіда, лекція;

·  наочні методи: ілюстрація, демонстрація, презентація;

·  практичні методи: вправи, навчальна праця; практичні роботи

Похожие материалы

Информация о работе