Програма вивчення юридичної деонтології відповідно до місця і призначення цієї дисципліни

Страницы работы

Фрагмент текста работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ  ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.І.ВЕРНАДСЬКОГО

Факультет   юридичний

Кафедра  історії  і  теорії держави  і права

                                                                                         Затверджую

Проректор з навчальної роботи

                                                               __________________      

«______»_________________20    р.

НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА

з дисципліни   

юридична деонтологія

для студентів 1 курсу  денної/заочної форми навчання

для напряму підготовки  6.030401 „правознавство„

 освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр„

галузь знань „Право„

Сімферополь

Навчальна програма дисципліни "Юридична деонтологія" для студентів 1 курсу денної /заочної форми навчання напряму підготовки  6.030401 „правознавство„ галузь знань «Право». Сімферополь: ІО ТНУ, 2012.- стор. 9.

Складена – кандидатом юридичних наук, доцентом                                             

___________________________________

               (підпис)

Програма затверджена на засіданні кафедри історії і теорії держави і права

Протокол  № 11 від 16 травня 2012 р.

«______»________________2012 р.  Зав. кафедри_________________________

(підпис)

Схвалено Вченою радою (або методичною комісією) юридичного факультету.

Протокол  №  9   від 21. 05. 2012  р.

Голова____________________________________________________________

(підпис)

Схвалено науково-методичною радою  ТНУ

Протокол  №     від               2012  р.

Секретар__________________________________________________________

(підпис)

Вступ

Програма вивчення юридичної деонтології складена відповідно до місця і призначення цієї дисципліни в стуктурно-логічній схемі, передбаченій професіонально-освітньою програмою підготовки по відповідному напряму, і охоплює всі смислові модулі, позначені анотацією.

Юридична деонтологія – це галузь наукових знань про суть і соціальне призначення юридичної професії, чинники впливаючих на її зміст, а також про сукупність вимог, яким повинні відповідати професійні якості і практична діяльність юриста.

Навчальна програма дисципліни “Юридична деонтологія” розрахована на студентів, що навчаються за фахом “Правознавство”. Курс юридичної деонтології необхідний для підготовки правознавців, оскільки  обумовлений необхідністю перебудови в Україні демократичного суспільства і базується на таких загальнолюдських цінностях, як верховенство має рацію і забезпечення має рацію і свобод людини і громадянина.

Юридична деонтологія — порівняльно молода учбова дисципліна, введена з початку 1990-х років у вищих учбових закладах України, де готують фахівців-законодавців.

      Предмет вивчення дисципліни теоретичні знання про професійні і особові якості законодавців, вивчення специфіки соціальної регуляції їх професійної діяльності, розкриття системи формування світогляду юриста. В процесі вивчення юридичної деонтології студенти одержують цілісне уявлення про необхідні практичні аспекти юридичної діяльності, норми поведінки законодавців, що визначають моральні принципи взаємостосунків “юрист — юрист”, “юрист — клієнт”, “юрист — громадськість”. Це сприяє ефективному виробленню у майбутніх фахівців професійних навиків пошуку оптимальних рішень в складних ситуаціях, безпосередньо не врегульованих правом.

      Міждисциплінарні зв'язки: юридична деонтології тісно пов'язана з основними теоретичними дисциплінами етикою і естетикою ділових відносин, ораторським мистецтвом, спецкурсами основних галузей права. Вивчаючи юридичну деонтології, студенти одержують цілісне уявлення про необхідні практичні аспекти юридичної діяльності, норми поведінки законодавців, що визначають моральні принципи взаємостосунків “юрист — юрист”, “юрист — клієнт”, “юрист — громадськість”. Це сприяє ефективному виробленню у майбутніх фахівців професійних навиків пошуку оптимальних рішень в складних ситуаціях, безпосередньо не врегульованих правом.

Програма дисципліни юридичної деонтології:

1.  Мета і задачі дисципліни;

2.  Зміст дисципліни;

3.  Список рекомендованої літератури.

1. Мета і задачі дисципліни: дати знання і основні поняття студентам-юристам про вимоги до професійних і особистих якостей законодавців, ознайомити із специфікою соціального регулювання їх професійної діяльності, розкрити систему формування світогляду юриста.

Задачею навчального курсу - є формування у студентів цілісного уявлення про необхідні практичні аспекти юридичної діяльності, норми поведінки законодавців, що визначають моральні принципи взаємостосунків “юрист — юрист”, “юрист — клієнт”, “юрист — громадськість”. Це сприяє ефективному виробленню у майбутніх фахівців професійних навиків пошуку оптимальних рішень в складних ситуаціях

Похожие материалы

Информация о работе