Фактори дії та методи їх досліджень

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Національний аерокосмічний університет

ім. М.Є.Жуковського “Харківський авіаційний інститут”

«ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан факультету № 4

Д.Т.Н., Професор   __________  

(наукове звання)                    (підпис)                             (ПІБ)

“______”_______________2003 р.

Робоча програма з дисципліни

Фактори дії та методи їх досліджень”

________________________________________________________________________________

(повна назва дисципліни згідно з навчальним планом)

Напрямок підготовки:   _1001. “Авіація і космонавтика”______________________________

(код і назва напряму підготовки)

Спеціальність:   7.100102 “Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів.”_____

(код і назва спеціальності згідно з переліком спеціальностей)

Випускаюча кафедра -                    402

Кафедра, що викладає -                  402

Курс(и)___4__, семестр(и)__7___

Всього годин  -  108_ в т. ч.:

лекцій  -  __46___;

практ. заняття - ___0___;

лаб. заняття  -  ___14__;

РГР (РР) - __________(№ семестру);

домашнє завдання_________(№ семестру);

сам. робота -  __48_;

вид семестрового контролю – (залік, іспит)_7___(№ семестру).

                                                                                  (потрібне підкреслити)

Програма розглянута і затверджена на каф. 402, що викладає

протокол №_____від ”____” ______________2003 р.

Зав. каф. Д.Т.Н., професор   _____________   __ М. В.

                                (вчене звання)                                 (підпис)                                       (П.І.Б.)

Програма розглянута і узгоджена на випускаючій каф. 402

протокол №______ від “____” _____________2003 р.

Зав. каф. Д.Т.Н., професор   _____________   __ М. В.

                                (вчене звання)                                 (підпис)                                       (П.І.Б.)

Ухвалено методичною комісією факультету № 4

“___” _____________2003 р., протокол № __________

Голова комісії К.Т.Н., доцент      ___________   Маштильов М. О.

(вчене звання)                        (підпис)                       ( П.І.Б.)

Харків

2003


1. Цілі та задачі дисципліни, її місце у навчальному процесі.

Вступ.

„Фактори дії та методи їх досліджень” - учбова дисципліна, яка передбачена навчальним планом для фаху 8.100102. “Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів” за напрямком підготовки: 1001 “Авіація і космонавтика”.

Дисципліна « Фактори дії та методи їх досліджень » базується на знанні таких фундаментальних дисциплін, як: фізика, вища математика, теоретичні основи електротехніки та електроніки, матеріалознавство, опір матеріалів і т. ін.

1.1. Об’єкт вивчання.

Об’єктом вивчання дисципліни „Фактори дії та методи їх досліджень” є - взаємодія технічних систем з середовищами, що їх оточують в процесі експлуатації; механізми за допомогою яких реалізується ця дія; параметри, якими може бути охарактеризовано цей процес, і методи експериментального визначення цих параметрів.

1.2.Предмет вивчання.

Предметом вивчання є склад сукупностей чинників зовнішнього середовища, механізми та наслідки їх дії на матеріали та вплив на роботу елементів і систем ракетно-космічного комплексу, а також основи теорії вимірювання та принципи функціонування та застосування засобів вимірювальної техніки для визначення параметрів та характеристик чинників середовища та їх сукупностей.

1.3  Мета навчання.

Мета викладання дисципліни Фактори дії та методи їх досліджень” – дати знання про: чинники дії зовнішнього середовища на матеріали та устрої ракетно-космічної техніки, процеси утворення цих чинників та формування їх сукупностей відповідно до конкретного середовища; фізичні і фізико-хімічні процеси, що лежать у основі дії цих чинників на матеріали і устрої; наслідки дії чинників зовнішнього середовища на ракетно-космічну техніку, методи і засоби визначення параматрів, які характеризують як самі чинники, так і їх дію.

В результаті засвоєння матеріалів курсу студент повинен

знати:

·  види чинників зовнішнього середовища, які можуть завадити нормальному функціонуванню об’єктів ракетно-космічної техніки;

·  межі змін основних параметрів, що характеризують кожен чинник дії зовнішнього середовища в біляземному просторі;

·  наслідки дії кожного з чинників зовнішнього середовища на матеріали і роботу систем об’єктів ракетно-космічної техніки;

·  методи та засоби визначення параметрів чинників зовнішнього середовища;

·  основні види і методи вимірювань;

вміти:

·  визначати для конкретних умов деякі величини параметрів чинників зовнішнього середовища;

·  визначити сукупності чинників зовнішнього середовища з якими необхідно рахуватися при розробці та експлуатації конкретного об’єкту;

Похожие материалы

Информация о работе