Работа с COLORTRONIC

Страницы работы

6 страниц (Word-файл)

Содержание работы

6.11 Работа с COLORTRONIC

COLORTRONIC – Główne rodzaje pracy Основные виды работ

Główny tryb współ pracy „Drukowanie nakładu” Главный порядок сотрудничества "Печатание тиража"

Wszystkie operacje ustawcze zostają wykonane bezpośrednio w maszynie (dla wywołania dwukrotnie nacisnąć przycisk dla pewności, że nie nastąpi omyłkowe uruchomienie, po pierwszym naciśnięciu miga światełko).

Głowny tryb współ pracy „Przygotowanie”. Wszystkie operacje  ustawcze odbywają się tylko w pamięci ustawczej LOAD. Maszyna jest odłaczona od pultu COLORTRONIC.

Ustawić główny tryb współ pracy „Następne zlecenie”. Установить главный порядок współ работы "Следующее задание".

Przygotowane dla następnego zlecenia wartości ustawcze w pamięnci ustawczej dla stref farbowych, duktorów farbowych i nawilżających zostają przeniesione do maszyny i ustawione.

Подготовленные для следующего задания величины ustawcze в pamięnci ustawczej для зон farbowych, duktorów farbowych и увлажняющих перенесены к машине и установлены.

Выбор подпрограммы

„Загрузить задание Załadować zlecenie” (wczytać dyskietkę do pamięci pulpitu) lub

„Dane do COLORTRONIC” (wczytaną dyskietkę lub inne zlecenie przeniść z pamięci pulpitu do pamięci ustanwczej COLOTRONIC LOAD) lub

„Dane z COLORTRONIC” (strefy farbowe i wartości duktora przenieść z pamięci roboczej COLOTRONIC STORE do pamięci pulpitu ) lub

„Aktywować zlecenie” (zlecenie z pamięci pulpitu zapisać na dyskietce) aktywować wybrany program w razie potrzeby wywołać pomoc przez przyciski Alt F10

Ustawienie stref farbowych przy głównym trybie użytkowym

COLORTRONIC – NORMAL (Печать тиража)

Wszystkie czynności w maszynie natychmiast będą skuteczne

Wybór zespołu drukującego (przełaczenie).

Świeci się przycisk dla wybranego zespołu drukującego. Przycisk miga w przypadku błędu w module stref farbowych

Pojedyńcze przestawienie stref farbowych przy krótkim naciskaniu: przestawienie skokowe; przy stałym naciskaniu: ciągłe przestawienie;

Wyświetlanie zgrubne: dla każdych pięciu skoków ustawczych;

Wyświetlanie dokładnie: dla każdego skoku ustawczego miga, gdy wartość zadana nie jest zgodna z wartością rzeczywistą.

Całkowite przestawienie wszystkich podłaczonych stref farbowych przy krótkim naciskaniu: przestawienie skokowe przy stałym naciskaniu: ciągłe przestawienie.

automatyczne całkowite otwarcie wszystkich podłączonych stref farbowych (dla wywołania dwukrotnie nacisnąć przycisk dla pewności, że nie pierwszym naciśnięciu miga światelko).

automatyczne całkowite zamknięcie wszystkich podłączonych stref farbowych

Zapisanie wartości stref farbowych i duktora w pamięci Colotronic STORE. (Każdy zespół drukujący należy zapisać oddzielnie.)

Ustawienie stref farbowych jak również duktora farbowego i nawilżającego za pomocą wartości pamięci Colotronic STORE (Każdy zespół drukujący należy ustawić oddzielnie).

Wartości pamięci Colotronic STORE zostają zachowane przy wyłączeniu pulpitu wywołaniu zwrotnym przez SET.

Włączenie i wyłączenie stref farbowych jak również ustawienie duktora przy głównym trybie COLOTRONIC-NORMAL ( Drukowanie nakładu) i LOAD (przygotowanie)

Wybór zesółu drukującego (przełączenie). Świeci się przycisk dla wybranego zespołu drukującego.

Przez równoczesne naciskanie przycisku stref farbowych i przycisku formatu określona strefa farbowa zostaje wyłączona od wszystkich dalszych czynności ustawczych: wyświetlanie gaśnie i po zwolnieniu przycisku formatu zamyka się określona strefa farbowa w całej maszynie.

Przez równoczesne naciskanie przycisków zostają ponownie włączone określone strefy farbowe w całej maszynie.

Przez równoczesne naciskanie przycisku stref farbowych i jednego z przycisków zespołu drukującego określona strefa farbowa obsługiwanego zespołu drukującego zostaje wyłączona i zamknięta.

Przez równoczesne naciskanie przycisków zostaje ponownie włączona określona strefa farbowa.

Zwiększyć lub zmniejszyć liczbę obrotów duktora farbowego w wybranym zespole drukującym ( skokowe lub stałe przestawienie).

Zwiększyć lub zmniejszyć liczbę obrotów duktora farbowego we wszystkich zespołach drukujących ( skokowe lub stałe przestawienie).

Zwiększyć lub zmniejszyć liczbę obrotów duktora nawilżającego w wybranym zespole drukującym ( skokowe lub stałe przestawienie).

Zwiększyć lub zmniejszyć liczbę obrotów duktora nawilżającego we  wszystkich zespołach drukujących ( skokowe lub stałe przestawienie).

Ustawienie stref farbowych przy głównym trybie użytkowym

COLORTRONIC – LOAD (Przygotowanie)

Wszystkie czynności przebiegają tylko w pamięci Colotronic-LOAD, tzn. nie w maszynie

Wybór zesółu drukującego (przełączenie). Świeci się przycisk dla wybranego zespołu drukującego.

Pojedyńcze przestawienie stref farbowych przy krótkim naciskaniu: przestawenie skokowe stałe naciskanie: stałe przestawenie. Wyświetlanie zgrubne: dla każdych pięciu skoków ustawczych. Wyświetlanie zgrubnie dokładne: dla każdego skoku ustawczego.

Całkowite przestawenie wszystkich podłączonych stref farbowych przy krótkim naciskaniu: przestawenie skokowe przy stałym naciskaniu: stałe przestawenie.

automatyczne całkowite otwarcie wszystkich podłączonych stref farbowych (dla wywołania dwukrotnie nacisnąć przycisk dla pewności, że nie nastąpi omyłkowe uruchomienie, po pierwszym naciśnięciu miga światełko)

automatyczne całkowite zamknięcie wszystkich podłączonych stref farbowych.

Aktywowanie przestawienia stref farbowych, równocześnie świeci się strefa farbowa 1 wybranego zespołu drukującego.

Wybrać strefę farbową przez poruszenie kulistym uchwytem (świeci się przycisk+).

Aktywowanie wybranej strefy farbowej.

Ustawić chwilową wartość podanej aktywowanej strefy farbowej na zadaną wielkość z pozostałym strefami farbowymi

Przejąc do pamięci ustawczej LOAD ustawiony w wyświetlaczu profil farbowy.

COLORTRONIC - Основные виды работ.

Основной режим работы «Печать тиража».

Похожие материалы

Информация о работе