Програма навчальної дисципліни "Культурологія" (Зміст навчальної дисципліни)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

для студентів напрямів підготовки

«Банківська справа», «Фінанси», «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Харків – 2007

 Рецензент: ДюмінО.З., кандидат історичних наук, професор, завідуючий кафедрою українознавства ХНУРЕ.

Розглянуто на засіданні кафедри соціально-гуманітарних дисциплін,

Протокол № ___, від __________________ 2007 р.

Розглянуто і рекомендовано методичною радою інституту,

Протокол № ___, від __________________ 2007 р.

Схвалено Вченою радою інституту

Протокол № ___, від __________________ 2007 р.

Хаустова О.В.

Культурологія: Програма навчальної дисципліни для студентів напрямів підготовки

«Банківська справа», «Фінанси», «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2007.  

                                                                                                       ©Хаустова О.В., 2007

© ХІБС УБС НБУ, 2007

Мета і завдання дисципліни

Навчальна дисципліна “ Культурологія” є нормативною і належить до дисциплін циклу гуманітарної підготовки. Програма навчальної дисципліни складена відповідно змісту і вимог освітньо-професійній програми підготовки бакалаврів напряму 0501 – “Економіка і підприємництво” спеціальностей “Банківська справа”, “Фінанси”, “Облік і аудит”.

Мета дисципліни – формування системи знань з культурології, етики й естетики, уявлень про форми, види культури й механізми соціокультурної регуляції життєдіяльності суспільства. Формування моральної та естетичної культури особистості фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки.

Завдання дисципліни – вивчення сутності, форм і тенденцій розвитку культури, загальнотеоретичних засад культурології, етики та естетики, механізмів соціокультурної динаміки, характерних рис української культури на сучасному етапі розвитку суспільства; набуття вмінь та навичок етичного, естетичного та загально культурологічного аналізу. Аналіз механізмів моральної орієнтації й регуляції, виражених у системах цінностей, норм, принципів, понять моральної свідомості. Розширення загального кругозору, орієнтація на гуманістичні цінності. Формування естетичного смаку, сприяння розкриттю творчого потенціалу особистості, усвідомлення місця і ролі вітчизняної культури та мистецтва в контексті сучасного світу, що глобалізується.

Предметом вивчення– смисли і механізми соціокультурної регуляції життєдіяльності суспільства, моральні та естетичні аспекти світогляду сучасної людини.

Основний зміст навчальної дисципліни розкривається у 7 темах модуля «Культурологія», 4 темах модуля «Етика» та 3 темах модуля «Етика», у яких головна увага приділяється теоретичним питанням природи і сутності культури, співвідношення культури і цивілізації, засобам передавання культурної інформації. Аналізуються провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку.

Знання і уміння, набуті в процесі вивчення дисципліни будуть сприяти вивченню студентами таких навчальних дисциплін: «Філософія», «Психологія та педагогіка», «Політологія», «Соціологія» тощо.

1. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ В ГАЛУЗІ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ

1. У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

-  логіко-філософську структуру культурології як дисципліни гуманітарного циклу;

-  значущість дисципліни для загальної культури людини, зокрема, майбутнього фахівця;

-  вихідні категорії культурології;

-  головні проблеми культурології;

-  способи оволодіння досвідом, зберігання та передавання базисних цінностей;

-  різноманітність культурологічних концепцій як в історичному контексті, так і в сучасному соціальному просторі;

-  мати уявлення про мораль як соціальне явище, соціальний інститут

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Культурология
Тип:
Программы для учёбы
Размер файла:
208 Kb
Скачали:
0