До питання про управління державними підприємствами

Страницы работы

Фрагмент текста работы

ДО ПИТАННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

В. ВЕНГЕР

Однією з характерних рис ринкової економіки є наявність підприємств з різними формами власності, серед яких чільне місце займають державні підприємства. У західній економічній теорії та статистиці державна власність визначається через заперечення -власність неприватна вважається публічною (державною). Звідси і масове уявлення (в теорії та праві) про те, що публічний сектор економіки сформовано нейтрально щодо форми власності і являє собою сукупність підприємств (власне державних, змішаних і (або) приватних), що охоплюють ключові загальнонаціональні й стратегічні сфери економіки.

На сьогоднішній день існує цілий ряд досліджень у зазначеному напрямі як зару­біжних (Дж. Стігліц, Дж. Гелбрейт), так і вітчизняних (Б. Кваснюк, Л. Мельник, О. Канов, В. Братишко, І. Михасюк, Л. Дідківська та ін.) вчених. Заслуговує на увагу праця М. Білик, в якій зазначається, що головною проблемою державних підприємств є забезпе­чення їхнього ефективного функціонування і подальшого розвитку.

Розвинуті країни значно відрізняються за структурою державного і приватного сек­торів. Так, наприклад, у середині 80-х років XX ст. питома вага державної власності всіх видів у матеріальному багатстві США оцінювалась у 20%, хоча в обробній промис­ловості вона становила лише 1% активів. Частка держави в національному багатстві Японії оцінюється приблизно так само, як і в С-11 А, а у виробничому капіталі промисло­вості та сільського господарства - близько 2е.- У Франції частка держави в національ­ному багатстві оцінювалась приблизно у 40%'.

В Україні діапазон складових державного сектора є широким - від суто державних підприємств, що перебувають у повному державному володінні (до яких належать казенні, державні підприємства, які не можуть приватизуватись, і державні корпорації (акціонерні компанії)), до змішаних акціонерних компаній з різною часткою державної власності: понад 50%, але меншою, ніж 75%; понад 25%, але меншою, ніж 50%; мен­шою, ніж 25%, а також державні холдингові компанії.

Казенне підприємство - це державне підприємство, яке не підлягає приватизації. Відповідно до Господарського кодексу України за рішенням Кабінету Міністрів України (КМУ) підприємство може бути перетворене на казенне за таких умов: підприємство здійснює виробничу або іншу господарську діяльність, яку, згідно із законодавством, може здійснювати лише державне підприємство; головним споживачем продукції підприємства (більше 50%) є держава.

Державна акціонерна компанія (ДАК) - акціонерне товариство, створене в резуль­таті акціонування

Похожие материалы

Информация о работе