Основні техніко-економічні показники діяльності залізниці, страница 2

         Uп — завантаження залізниці у вагонах.

Динамічне навантаженнядин) на відміну від статичного характеризує ступінь використання підйомної сили з врахуванням відстані пробігу вагонів.

Динамічне навантаження робочого вагона визначається за формулою:

де ∑Pl— сума тонна-кілометрів, запланованих або виконаних на залізниці;

          ΣnS — сумарний пробіг у вагоно-км.

Середньодобовий пробіг вагона (SВ) характеризує ступінь рухомості вагона і обчислюється в кілометрах.

Середньодобовий пробіг вагона визначається за формулами:

де Lполн повний рейс у км;

    о— обіг вагона у добах.

депS пробіг вагонів у вагоно-км;

п— робочий парк вагонів.

Повний рейс (Lполн) вагона визначається діленням числа вагонокілометрів на роботу:

,

де пS — кількість вагоно-кілометрів у серед­ньому за добу;

Uр— робота у вагонах за добу.

Рейсом вагона (L) називається середня відстань, яку проходить вагон за час обігу.

Повний рейс складається з двох частин, а саме: навантаженого і порожнього.

L= Lгр + Lпор

Навантажений рейс (Lгр) — це відстань, яку про­ходить вагон від пункту навантаження до пункту вивантаження.

Порожній рейс (Lпор) відстань, яку проходить вагон від пункту вивантаження до пункту нового навантаження.

Співвідношення α = Lгр / Lпор , називають коефіці­єнтом (процентом) порожнього пробігу до навантаже­ного і позначають α..

L = Lгр (1 + α)

Обіг вантажного вагона

Обіг вагона за елементами (Ов) визначається формулою:

де  l повний рейс вагона у км;

y  - середня дільнична швидкість вагонів у км/год.;

            Lтех вагонне плече у км;

             tтех— середній простій вагона на одній технічній станції у год.;

             k— коефіцієнт місцевої роботи;

tгр середній простій вагона на одній станції з вантажною операцією у год.

 Дільничною швидкістю (uy ) називається середня швидкість руху поїздів на дільниці з урахуванням часу стоянок поїздів на проміжних станціях.

Технічною швидкістю (uтех) називається середня швидкість руху поїзда на дільниці без урахування часу стоянок на проміжних станціях.

Вагонне плече(Lтех) середня відстань між технічними станціями.

Вагонне плече визначається за формулою:

де ∑nS — вагоно-км на залізниці;

 — кількість відправлених транзитних вагонів зі всіх технічних станцій.

Простій вагона на технічній станції (tтех ) це середній час знаходження вагона на одній технічній станції за обіг.

Середній простій вагона на одній технічній станції дорівнює сумарному простою всіх вагонів на даній станції, поділеному на кількість вагонів, які знахо­дяться у простої.

Коефіцієнт місцевої роботи (k) показує кількість станцій з вантажними операціями, які проходить вагон за обіг.

Простій під вантажною операцією (tгр) це за­гальний час знаходження під навантаженням і розван­таженням, а також технічними операціями (подавання під розвантаження і прибирання вагонів від вантажних фронтів, розформування, формування, "накопичення" обробка на коліях прибуття, відправлення і т. п.).

Продуктивність локомотива

Комплексним показником використання локомо­тива є продуктивність.

Продуктивність локомотива (Пл) визначається за формулами:

де ∑QL- тонна-км брутто у середньому за добу;

M – робочий парк локомотивів.

Пл = Qбр * Sл (1- β),

де Qбр — середня вага вантажного поїзда брутто;

Sл— середньодобовий пробіг локомотива;

             β — коефіцієнт допоміжного пробігу локо­мотива.

Середня вага показує, яка кількість тонн припадає в середньому на кожний проведений по дільниці состав.

Середня вага поїзда брутто (Qбр) визначається за фор­мулою:

     де ΣQL — тонна-км брутто за певний період часу;

  .    ΣNL поїздо-км за тойже період.

Середній состав поїзда (m) є показником, який дає можливість оцінити ступінь використання сили тяги локомотива з урахуванням легковагових і порожня­кових поїздів і визначається за формулою:

де ΣnS –пробіг вагонів у вагоно-км.

ΣNL – пробіг поїзда в поїздо-км.

Середньодобовий пробіг локомотива (Sл) показує. яку кількість кілометрів у середньому кожний локомотив пробігає за добу.

Середньодобовий пробіг визначається за форму­лами:

де    L — довжина тягового плеча, км;

Ол — обіг локомотива в год.

де ΣMS— кількість локомотиво-км за добу;

  М — локомотивний парк.