Аналіз фінансового стану підприємства. Поняття, інформаційні джерела і етапи аналізу фінансового стану. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості. Аналіз ліквідності та платоспроможності. Аналіз фінансової стійкості, страница 3

          Ліквідність балансу визначається за допомогою трьох основних показників - принцип розрахунку яких -  це зіставлення активів по групах ліквідності з загальним розміром короткострокових зобов'язань.

1)  Коефіцієнт абсолютної ліквідності :

           ,

де ГК – грошові кошти,

ПО- поточні зобов'язання,

- доходи майбутніх періодів у частині суми, що списується протягом 12 місяців із моменту нарахування.

          Коефіцієнт показує, яка частина поточних зобов’язань може бути погашена негайно за рахунок коштів або (та) їхніх еквівалентів. Якщо цей показник наближений до 0, отже, підприємство на дану дату є неплатоспроможним.

 Нормативне значення показника може коливатися від 0,1 до 0,25.

2)  Коефіцієнт швидкої ліквідності (проміжного покриття):

    ,

де ОК – обігові кошти,

 - запаси і витрати,

- витрати майбутніх періодів у частині, що списується протягом 12 місяців.

          Наприклад, загальна сума ВМП складає 1000$ - ця сума буде зазначена в балансі. Для того, щоб визначити яка частина списується протягом року, а яка за період більше 1 року, потрібно подивитися додаток до форми №1; припустимо, у додатку записано, що 400$ - сума, що буде погашена протягом 12 місяців, а 600$ - через 2 роки, тоді в розрахунок будемо включати 400$.

          Показник указує, яка частина ПО може бути погашена за рахунок коштів  і повернення ДЗ; тобто оцінює перспективну платоспроможність.

Нормативне значення показника може коливатися від 0,5 до 0,8.

3)  Коефіцієнт поточної ліквідності (загального покриття)

Коефіцієнт показує чи ліквидно підприємство:

- підприємство ліквидно

- підприємство не ліквидно

Нормативне значення показника може коливатися від 1,4 до 2,5.

Для аналізу цих показників:

1)  Проводять порівняння їх із нормативними значеннями

2)  З середньогалузевими значеннями

3)  Порівнюють показники за різні дати

4)  Визначають причини зниження ліквідності.

          Нормативи повинні формуватися в рамках окремої підгалузі, а в ідеалі нормативи повинні бути сформовані для кожного окремого підприємства.

Приклад розрахунку показників ліквідності

Таблиця - Агрегований баланс, тис. грн

Актив

 Пасив

 Умовні позначення

 01.02

 01.03

 01.04

 Умовні позначення

 01.02

 01.03

 01.04

 Кошти  (ГК)
 Дебіторська заборгованість (ДЗ)

Запаси (ЗЗ)

Оборотні кошти (ОК)

Витрати майбутніх періодів (ВМП)

(термін списання >12 місяців)

 2

35

435

472

0

0

57

1903

1960

1

0

229

2834

3063

2

 Поточні зобов'язання (ПО)

 Доходи майбутніх періо-

дів (ДМП)

(термін списання >12 місяців)

 283

0

 2353

0

 3331

0

Таблиця  – Аналіз показників ліквідності

Показник

Значення по підприємству

Середньогалузеве значення

1.01.02

1.01.03

1.01.04

1.01.02

1.01.03

1.01.04

Кал

Кшл

Кпл

0

0

0,038

0,69

1,61

0,03

0,6

1,56

0,02

0,62

1,31

       Висновок:

1.  судячи зі значень показників абсолютної ліквідності, на всі дати аналізу підприємство неплатоспроможно, однак, у цілому по галузі ситуація не краще.

2.  значення показника швидкої ліквідності за всі аналізовані періоди набагато нижче середньогалузевих значень і саме по собі низьке. Це говорить про те, що підприємство не тільки на аналізовану дату, але і найближчим часом  після повернення дебіторської заборгованості також будет неплатоспроможним.