Електричні машини постійного струму, страница 2

Інтенсивне охолодження машини забезпечується вентилято­ром 19, закріпленим на валу; для протоку повітря передбачені жалюзі 20, а також вентиляційні канали 21 в осерді якоря. Для переміщень МПС має транспортні вушка 22.

Додатково компонування основних елементів якоря схема­тично подано на рис. 13.3. Щоб не ускладнювати сприйняття конструкції, тут на поверхні осердя якоря 10 в пази вкла­дено всього декілька секцій обмотки якоря 12. Показано, що кінці 14 однієї секції при­єднані до двох сусідніх колекторних пластин через відводи від них, що назива­ються півниками - 23. Оскільки колекторні плас­тини 11 ізольовані одна від одної, то й кінці секції розі­мкнені.

Рис. 13.3

Початок кожної чергової секції з'єднано з кінцем попередньої секції і з відпо­відною колекторною пластиною. Таким чином секції створюють єдине кільцеве послідовне коло, назване обмоткою якоря. Із зовнішнім електричним колом обмотка якоря з'єднується через колектор і щітки 15, що примикають до його поверхні.

Щітки нерухомі, колектор обертається разом із якорем - так ними створюються ковзні електричні контакти. Для оптимального співвідношення електричних і механічних властивостей ковзного контакту колекторні пластини виконують із міді з полірованою поверхнею, електрографітовані щітки - у вигляді пресованих брикетиків із мідно-графітового порошку.

Щітка з елементами її кріплення окремо показана на рис. 13.4, де 1 - щіт­котримач, 2 - щітка, 3 - пружина, 4 - натискний палець, 5 - провідниковий канатик, 6 - кабельний наконечник.

Один елемент колектора зображено на рис. 13.5, де 1 - колекторна пластина, 2 - півник, 3 - заклепка.

Рис. 13.4

Щітко-колекторний вузол МПС - її найменш надійна частина, оскільки в ньому можливе іскріння, яке в сукупності зі шкідливим впливом навколиш­нього середовища призводить до ерозії поверхні колектора і погіршення властивос­тей ковзного контакту.

Якщо обмотки МПС утворюють електричні кола, то феромагнітні станина, осердя головних полюсів і осердя якоря утворюють головне магнітне коло - магнітопровід. Магнітопровід проводить і підсилює основний магнітний потік Рис. 13.5 машини,  що  створюється  обмоткою  збудження, котушки якої, як вже показано, розта­шовані на головних полюсах.

Рис. 13.5

Додаткові полюси і їхня обмотка відіграють специфічну роль, не пов'язану з реалізацією принципу дії МПС. Ця роль, у загаль­них рисах, спрямована на розв'язання так званої проблеми кому­тації МПС, зовнішнім негативним проявом якої є згадане вже іскріння в ковзному контакті між щітками і колектором. У МПС середньої і великої потужності з тією ж метою застосовують ще так звану компенсаційну обмотку, яка розташовується в пазах, зроблених у наконечниках осердь головних полюсів. Обмотки компенсаційна і додаткових полюсів вмикаються послідовно в електричне коло обмотки якоря.

Література

1. Овчаров В.В. Теоретичні основи електротехніки К.: Урожай, 1993 р.

2. Иванов И.И. Равдоник  В.С. Электротехника. Учебное пособие для неэлектрических специальностей вузов. - М.: Высшая школа . 1984. - 375 с.

3. Клауснитцер  Г. Введение в электротехнику. Пер. нем. - М: Энергоатомиздат. 1985. - 480 с.

4. Яцкевич В.В. Электротехика. Учебное пособие.- Минск: Урожай. 981.-183 с.

5. Богуславский В.А., Калымаков В.И., Деметицкая Т.Д. Методические указания к лабораторным работам по теоретическим основам электротехники. Раздел “Электрические цепи постоянного тока” - часть., Харьков, ХАДИ, 1991. - 24 с.

6. Прищеп В.Г. Электротехніка. Методические указания по изучению дисциплины и задание для контрольной работы студентам - заочникам сельскохозяйственных вузов по специальности 1509 - “Механизация сельского хозяйства”. - М.: ВСХИЗО. 1987. 37 с.

7. Общая электротехника с основами электроники. Учебник для техникумов / В.А. Гаврилюк, Б.С. Гершунский, А.В. Ковальчук, Ю.А. Куницкий, А.Г. Шаповаленко – Киев: Вища школа. Головное издательство. 1980. – 480 с.

8. Л.А. Бессонов. Теоретические основы электротехники. Издание четвертое. Москва: Высшая школа. 1964. – 750 с.

9. Электротехніка. Учебник для неэлектрических специальностей. Под ред. В.Г. Герасимова - М.: Высшая школа, 1985. - 480 с.

10. Борисов Ю.М. и др. Электротехника. Учебник для вузов - М.: Энергоатомиздат. 1985. - 522 с.

11. О.М. Кобяков, М.М. Ляпа, В.М. Лисенко, В.І. Грабчак, В.В. Гриненко: Аналогова схемотехніка Навчальний посібник. – Суми. Видавництво Сум.ДУ, 2007. – 209 с.

12. Братущак М.П. Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи з “Електротехніки”. Суми, 1997 рік.