Формування естетичного ставлення до мистецтва хореографії засобами українського народного танцю. Внесок відомих українських педагогів–хореографів у розвиток народної хореографії

Страницы работы

36 страниц (Word-файл)

Фрагмент текста работы

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ  ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

КАФЕДРА ХОРЕОГРАФІЇ ТА ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ

КУРСОВА РОБОТА

З ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ РОБОТИ З ДИТЯЧИМ ХОРЕОГРАФІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ

на тему:

«Формування естетичного ставлення до мистецтва хореографії засобами українського народного танцю»

Студента (ки) _____ курсу ______ групи напряму підготовки__________________

__________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала ________________   

Кількість балів: __________Оцінка:  ECTS _____

Члени комісії  ________________  ___________________________

(підпис)                        (прізвище та ініціали)

________________  ___________________________

(підпис)                        (прізвище та ініціали)

________________  ___________________________

(підпис)                         (прізвище та ініціали)

Умань  –  2016


ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ I. РОЛЬ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА У ВИХОВАННІ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ.. 5

1.1.   Хореографічне мистецтво як засіб естетичного виховання дітей  5

1.2. Форми і методи виховної роботи у творчому колективі 11

РОЗДІЛ II. ВПЛИВ НАРОДНОГО ТАНЦЮ НА ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ.. 14

2.1. Внесок відомих українських педагогів–хореографів у розвиток народної хореографії 14

2.2. Естетичне виховання дітей засобами української народної хореографії 18

2.3. Методологічні принципи втілення естетичного виховання на уроках народної хореографії 21

ВИСНОВОК.. 27

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 30

ДОДАТКИ.. 32


ВСТУП

Танець – один з найдавніших і масових видів мистецтва. У ньому знаходять відображення соціальні та естетичні ідеали народу, його історія, трудова діяльність протягом століть, життєвий уклад, звичаї, характер. Народ створює в танці ідеальний образ, до якого він прагне і який затверджує в емоційній художній формі.                                                                       Художньо відображаючи дійсність, танець передає світорозуміння народу, його сучасне уявлення про прекрасне – це одна з головних художніх особливостей народного танцю. У ньому змальоване сучасне розуміння дійсності засобами здавна сформованої танцювальної мови, доступної, зрозумілої народу, улюбленої ним. Зміст і виразні засоби народного танцю весь час розвиваються відповідно до змін, які відбуваються в житті[11].                 Забезпечуючи творчий розвиток дитини засобами оволодіння основами українського народного танцю, є невід’ємним завданням естетичного виховання, як формотворчої ланки активізації творчого потенціалу особистості.          Естетичне виховання – це складова частина виховного процесу, безпосередньо спрямована на формування й виховання естетичних почуттів, смаків, суджень, художніх здібностей особистості, на розвиток її здатності сприймати й перетворювати дійсність за законами краси в усіх сферах діяльності людини.                                                                                               Дієвість естетичного виховання прямо залежить від дотримання принципу художньо–творчої діяльності та самодіяльності. Народний танець є змістом духовного життя, засобом художнього розвитку, індивідуальної та колективної творчості, самовираження[16].                                                       Естетичне виховання засобами народного танцю – цілеспрямований процес формування творчо активної особистості, здатної сприймати, відчувати, оцінювати прекрасне в процесі оволодіння знаннями та вміннями на заняттях українського народного танцю.

Мистецтво народної танцювальної культури – один із універсальних і оптимальних засобів осягнення народних традицій, звичаїв, побуту, культури та історії загалом, через взаємодію з естетичними явищами в духовному житті, повсякденною працею, спілкуванням з мистецтвом і природою[3].                                     З огляду на це було обрано тему курсової роботи: «Формування естетичного ставлення до мистецтва хореографії засобами українського народного танцю».                                                                                                    Її актуальність в тому, що народна хореографія сприяє не лише фізичному розвитку дитини, а й збагачує її духовно, виховує патріотичні почуття і шанобливе ставлення до історії та традицій свого народу;

Об’єкт дослідження – мистецтво хореографії;

Предмет дослідження – естетичного ставлення до мистецтва хореографії засобами українського народного танцю;                             

Мета дослідження – дослідити вплив українського народного танцю на естетичне ставлення до мистецтва хореографії.

Мета курсової роботи вимагає виконання певних завдань:

1.  Визначити роль хореографічного мистецтва у вихованні культури дітей;

2.  Розглянути хореографічне мистецтво як засіб естетичного виховання дітей;

3.  Визначити форми і методи виховної роботи у творчому колективі;

4. Визначити вплив українського народного танцю на формування

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Курсовые работы
Размер файла:
2 Mb
Скачали:
0