Інвентаризація обліку основних засобів. Джерела інвентаризації. Об′єкти інвентаризації. Інвентаризація аналітичного обліку. Перевірка правильності проведення інвентаризації

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Картки типової форми № ОЗ-8 відкриваються на початку року. В них містяться дані по кожному виду основних засобів про наявність на початок року, надходження, вибуття за місяць, наявність на початок наступного місяця. Підсумкова інформація картки за рік використовується для заповнення звітних даних про рух основних засобів.

Основні засоби записуються в книгу у хронологічному порядку. Для кожного виду основних засобів відокремлюється рядок. Внутрішнє переміщення основних засобів на підприємстві у книзі не відображається.

Для обліку наявності основних засобів за місцями їх знаходження застосовуються інвентарні списки основних засобів (типова форма № ОЗ-9). Вони є доповненням до карток або інвентарної книги, складаються в двох примірниках на підставі акту типової форми № ОЗ-1. Дані списків повинні відповідати даним інвентарних карток або книг.

Синтетичний облік - це узагальнюючий облік у грошовій оцінці.Для синтетичного обліку основних засобів використовуються рахунки:

а) 10 “Основні засоби” (активний, інвентарний). На ньому обліковуються основні засоби за первісною вартістю.

Рахунок 10 має субрахунки:

- 101 “Земельні ділянки”;

- 102 “Капітальні витрати на поліпшення земель”;

- 103 “Будинки та споруди”;

- 104 “Машини та обладнання”;

- 105 “Транспорті засоби”;

- 106 “Інструменти, прилади та інвентар”;

- 107 “Робоча і продуктивна худоба”;

- 108 “Багаторічні насадження”;

- 109 “Інші основні засоби”.

б) 13 “Знос необоротних активів” (регулюючий, контрактивний). На цьому рахунку відображаються дані про нарахування амортизації й індексацію зносу основних засобів.

Рахунок 13 має субрахунки:

- 131 “Знос основних засоби”;

- 132 “Знос інших необоротних матеріальних активів”;

в) 15 “Капітальні інвестиції” (активний, калькуляційний). Здійснюється облік витрат на придбання або виготовлення (створення) основних засобів.

- 151 “Капітальне будівництво” (витрати на будівництво господарським або підрядним способом);

- 152 “Придбання (створення ) основних засобів”;

- 155 “Формування основного стада”.

г) 83 “Амортизація” - потрібен для відображення нарахованої амортизації на підприємствах, що використовують рахунки 8 класу.

Крім того, для обліку окремих господарських операцій з основними засобами можуть використовуватися рахунки:

- 14 “Довгострокові фінансові інвестиції”;

- 42 “Додатковий капітал”;

- 46 “Неоплачений капітал”;

- 74 “Інші доходи”;- 97 “Інші витрати”.

При журнальній формі обліку синтетичний облік основних засобів здійснюється в журналі № 4 за кредитом рахунків 10, 11, 12, 13, 14,15, 18, 19, 35.

Журнал № 4 складається з двох розділів:

- І розділ --. з кредиту рахунків 10, 11, 12, 13, 19 в дебет рахунків;

- ІІ розділ -- з кредиту рахунків 14, 15, 18, 35 в дебет рахунків.

Записи в журналі здійснюються на підставі первинних документів про рух основних засобів. У кінці місяця в журналі підводяться підсумки за рахунками і переносяться до Головної книги.

1.4  «Перевірка правильності проведення інвентаризації»

Метою інвентаризації на даному етапі є підтвердження реальності статей балансу на підставі перевірки:                                                                                                 -прийнятого на підприємстві порядку проведення інвентаризації його результатів;                                                                                                                                    -первинних бухгалтерських документів;                                                         -даних бухгалтерського обліку за об'єктами основних засобів.                                                               

Особливу увагу треба приділити правильності віднесення предметів до основних засобів. Інвентаризація здійснюється на підставі вивчення наказу в суб'єкта господарювання про проведення інвентаризації. Порядок проведення інвентаризації (кількість інвентаризацій у звітному році, дати їх проведення, перелік майна і т. ін.) визначається керівником суб'єкта господарювання, за винятком випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим.

При перевірці інвентаризаційних описів слід пам'ятати, що в них повинні міститися свідчення про всі об'єкти основних засобів: найменування та інвентарний номер об'єкта, його призначення, основні технічні й експлуатаційні характеристики.                                                                                     Орендовані основні засоби відображаються в інвентаризаційних описах окремо по кожному орендодавцю.                                                                                          Дані інвентаризаційних описів порівнюються з інвентарними картками обліку об'єктів основних засобів (форма ОЗ-6). з відповідною технічною і первинною документацією, а також із даними

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Аудит
Тип:
Курсовые работы
Размер файла:
241 Kb
Скачали:
0