Структура доходів населення і джерела їх формування. Засади та розробка рекомендацій щодо подолання бідності як глобальної проблеми світового господарства

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Результати проведеного дослідження дозволяють зробити такі висновки:

Доходи населення визначають соціальне становище в суспільстві, також рівень доходів кожної людини залежить від економіки країни, в якій він проживає. В даний час у суспільстві збільшується кількість найбіднішого населення. Наростає масове зубожіння людей. У більшості населення країни зростання доходів істотно відстає від зростання прожиткового мінімуму.

Ринкова економіка неминуче пов'язана з диференціацією доходів населення, посиленням нерівності, з проблемою бідності. Тому питання має стояти про створення соціально-орієнтованої економіки, що ставить на перше місце не темпи економічного зростання, а зростання добробуту нації, створення рівних стартових можливостей для всіх громадян країни. У цьому випадку потрібно активне втручання держави, вироблення ефективної соціальної політики, яка полягає в перерозподілі доходів через держбюджет шляхом диференційованого оподаткування різних груп одержувачів доходу і соціальних виплат. Також необхідно розробляти регіональні цільові програми зниження бідності, підвищення рівня і якості життя. Це дозволить у повній мірі реалізувати нові соціальні повноваження органів державної влади суб'єктів Федерації перед жителями відповідних регіонів, скоординувати зусилля державних органів і чітко розподілити їх функції.

Незважаючи на певний прогрес у подоланні бідності, що проявляється у підвищенні  реальної оплати праці, пенсій, видатків на соціальні потреби, зниженні рівня безробіття,  останні дані підтверджують той факт, що Україна знаходиться серед країн з високим рівнем бідності.

Основною ознакою "української бідності" є те, що в нашій країні існує проблема бідності серед працюючих. Проблема низьких доходів є причиною бідності як для працюючого населення, так і непрацюючого.

Є принаймні два бар'єри на шляху подолання бідності: звужений ринок збуту продукції та послуг, монополізм та корупція, які взаємопов'язані та взаємообумовлені. Перший бар'єр - звужений ринок збуту продукції та послуг, що провокує зменшення кількості робочих місць та зниження вартості робочої сили. При обмежених ринках збуту інвестиції вкладаються тільки в модернізацію виробництва з метою підвищення конкурентоспроможності продукції та економічної ефективності. При цьому кількість робочих місць скорочується і відповідно зменшується вартість робочої сили. Тільки освоєння зовнішніх ринків збуту надає додаткові кошти в країну, створюючи умови для підвищення платоспроможного попиту на внутрішньому ринку, залучення інвестицій на розширення виробництва, що сприяє створенню нових робочих місць.

Другий бар'єр - монополізм, що виключає чесну конкуренцію роботодавців по відношенню залучення кваліфікованої робочої сили, обмежує вибір щодо працевлаштування, створює можливості для штучного зниження заробітної плати. Корупція є інструментом, що використовується монополістами для збереження конкурентних переваг та економічного усунення дрібних підприємців. Крім того, корупція відволікає бюджетні кошти від виконання соціальних програм.

Зростання бідності та нерівності у суспільстві пов’язані насамперед із нерівномірним розподілом доходів від економічного зростання, погіршенням умов життя багатодітних сімей, молоді, пенсіонерів, низьким рівнем оплати праці.

Подолання нерівності на основі застосування принципу справедливості – проблема не тільки соціальна, а й моральна. При такому розширеному трактуванні справедливості поняття нерівності слід осмислювати не лише через призму соціальної практики, а й політичної етики, пріоритетом якої є гуманне ставлення до людини. Контекст даного висновку важливий тим, що розвиває інший, порівняно з ліберальною точкою зору, погляд на соціальну політику, пов’язану із ціннісними орієнтирами рівності.

Нерівність в українському суспільстві має широкий спектр проявів – як у розрізі багаточисленних суспільних груп та окремих соціально вразливих категорій населення, так і за територіальною ознакою. При цьому основою формування соціальної нерівності традиційно виступає система економічних чинників. Поряд з цим, принциповий характер мають психологічні настанови суспільства та впливових соціальних страт, що сприяють або не протидіють крайнім проявам різних форм нерівності. Сучасному українському суспільству притаманна занижена самооцінка власного статусу, наслідком чого є неадекватне сприйняття нерівності та ототожнення її з несправедливістю.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Демографія та соціальна економіка [Текст] : наук.-екон. та суспільно-політ. журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи. - К. : ІДСД, 2004 -     .

Вип. 2(16). - 2011. - 195 с.

2. Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу [Текст] : [кол

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Курсовые работы
Размер файла:
451 Kb
Скачали:
0