Тестові питання по фінансам підприємства (виручка, прибуток, майно, умови господарювання)

Страницы работы

Содержание работы

195. Визначити поняття виручки від реалізації продукції (робіт, послуг)

а) грошові кошти, що надійшли на розрахунковій рахунок підприємства за відвантажену продукцію

б) грошові кошти, що надійшли на розрахунковій рахунок від продажу майна підприємства

в) грошові кошти, що надійшли на розрахунковій рахунок в зв’язку з недопоставкою сировини, матеріалів.

196. Напрями розподілу виручки від реалізації продукції (робіт, послуг)

а) відшкодування матеріальних витрат

б) відшкодування зносу ОФ

в) заробітна плата

г) відрахування на соціальні заходи

д) прибуток

е) собівартість

є) балансовий прибуток.

197. Визначити вихідні данні для планування виручки від реалізації продукції.

а) нереалізовані залишки готової продукції на початок планового періоду

б) залишки нереалізованої продукції на кінець планового періоду

в) товарна продукція, що призначена до випуску в плановому періоді

г) товарна продукція відвантажена споживачу

198. Діяльність якої фірми більш ефективна при інших однакових умовах господарювання

фірма

а)  +

б)

Річний дохід

1 млн. дол..

1,5 млн. дол..

витрати

1,75 млн. дол..

1 млн. дол..

199. Установіть відповідальність між отриманням прибутку та витратами на виробництво продукції (робіт, послуг)

а) Виручка перевищує собівартість   ----    1) отримали прибуток

б) Виручка дорівнює собівартості     ----    2) відсутність прибутку

в) Виручка нижче собівартості          ----    3) зазнали збитків

200. Сума прибутків (збитків) підприємства складається з:

а) збитків від реалізації продукції (робіт, послуг)

б) доходів, що не пов’язані з її виробництвом та реалізацією

в) збитків, що не пов’язані з її виробництвом та реалізацією

г) доходів від реалізації продукції (робіт, послуг)

201. Визначити, що таке прибуток:

а) різниця між виручкою  від реалізації товару і витратами

б) різниця між обсягом випуску і продажу продукції у вартісному виразі.

202. вкажіть, як нараховується знос нематеріальних активів:

а) амортизацією

б) як зручно

в) не нараховується


203. Що включають нематеріальні активи:

а) купівля ліцензій

б) купівля патентів

в) ноу-хау

г) програмні продукти

д) право користування землею

е) підготовка кадрів.

204. Майно підприємства – це:

а) необоротні активи

б) інші необоротні активи

в) оборотні активи

г) фінансові активи

д) нематеріальні активи

е) обладнання

268. Які з перелічених чинників враховуються при розрахунку розміру грошового потоку, що прогнозується:

а) обсяг реалізації

б) частка виручки готівкою

в) собівартість продукції

г) розмір власного 1  позикового капіталу

д) розмір дебіторської та кредиторської заборгованості

е) розмір власних оборотних коштів

є) розмір грошових видатків

ж) чистий прибуток

з) сума амортизації

и) сума оголошених дивідендів.

269. при яких умовах прибуток відображається у Звіті про фінансові результати? Якщо внаслідок господарської операції:

а) збільшуються економічні вигоди появи нових активів

б) збільшується капітал за рахунок вкладу учасників

в) зменшуються зобов’язання, що призводить до збільшення власного капіталу

г) зменшуються зобов’язання, що  призводить до зменшення власного капіталу

270. Які з перелічених оборотних коштів п/п відносять до ненормованих оборотних коштів?

а) запаси

б) незавершене виробництво

в) дебіторська заборгованість

г) грошові кошти

д) видатки майбутніх періодів.

е) товари відвантажені і в дорозі

є) готова продукція


271. Які з перелічених видів дебіторської заборгованості відносять до довгострокової?

а) за виданими авансами

б) з бюджетом

в) за товари (роботи, послуги)

г)  за товари (роботи, послуги), що забезпечені векселями

д) за нарахованими доходами

е) за внутрішніми розрахунками

є) за майно у фінансовій оренді

272. Які з перелічених елементів оборотних коштів відносять до фондів обігу?

а) запаси

б) незавершене виробництво

в) дебіторська заборгованість

г) грошові кошти

д) видатки майбутніх періодів.

е) товари відвантажені і в дорозі

є) готова продукція

273. Які з наведених видів прибутку розраховується наступним чином: валові доходи мінус валові витрати мінус амортизація?

а) прибуток, що оподатковується

б) чистий прибуток

274. Яке з наведених визначень характеризує:

а) дериватив (1)

б) форвардний контракт (2)

в) ф’ючерсний контракт (3)

1)  це стандартний документ, що визначає права та (або) зобов’язання придбати або продати цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також грошові кошти на визначених умовах в майбутньому.

2)  це стандартний документ, що визначає  зобов’язання  придбати або продати цінні папери, товари або грошові кошти у визначений час та на визначених умовах в майбутньому, з фіксацією цін такого продажу в час укладання контракту.

3)  це стандартний документ, що визначає  зобов’язання особи придбати або продати цінні папери, товари або грошові кошти у визначений час та на визначених умовах в майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобов’язань сторонами контракту.

275.  Визначити серед перелічених розділів балансу:

а) поточні зобов’язання (7,8)

б) поточні активи           (2,3)

1)А1 – необоротні активи

2)А2 – оборотні активи

3)А3 – витрати майбутніх періодів

4)П1- власний капітал

5)П2 – забезпечення майбутніх видатків та платежів

6)П3 – довгострокові зобов’язання

7)П4 - поточні зобов’язання

8)П5 – прибуток майбутніх періодів.

276. Які з приведених понять характеризує вартість капіталу п/п:

а) це загальна сума коштів, яку треба заплатити за використання визначеного об’єму фінансових ресурсів, відображена у відсотках до цього об’єму

б) це вартість власного, позикового та залученого капіталу.

277. Яке з приведених понять характеризує:

а) виробничий леверидж (1)

б) фінансовий леверидж  (2)

1)  це потенційна можливість впливати на валовий прибуток шляхом зміни структури собівартості та об’єму випуску продукції

2)  це потенційна можливість впливати на прибуток п/п шляхом зміни об’єму та структури довгострокових зобов’язань.

3)  Це потенційна можливість впливати на балансовий прибуток шляхом зміни структури продукції, що випускається та строків її реалізації.

4)  Це комплексна можливість впливати на фінансовий результат діяльності п/п шляхом регулювання співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей.

278. Яке з приведених понять характеризує:

а) пряму інвестицію  (1)

б) портфельну інвестицію  (2)

1)  це господарча операція, яка передбачає внесення коштів або майна до уставного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані також юридичною особою.

2)  це господарча операція, яка передбачає придбання цінних паперів, та інших фінансових активів за кошти на фондовому ринку.

279. Назвати мінімальну частку державної власності в уставному фонді п/п, при наявності якої державний орган з питань банкрутства може здійснити процедуру відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом:

а) 25%

б) 49,9%

в)50,1%

280. Назвіть фінансові інструменти або контракти, що підлягають під поняття потенційно простої акції.

а) прості акції

б) іменні акції

в) акції на пред’явника

г) привілейовані акції

281. Форми реального інвестування:

а) придбання цілісних майнових комплексів

б) нове будівництво

в) реконструкція

г) модернізація

д) відновлення окремих видів устаткування

е) інноваційне інвестування


282. Розрізняють інвестиційні проекти підприємства за ознаками (укажіть відповідність).

а) за цілями інвестування

б) за строками реалізації

в) за рівнем автономності реалізації

г) за передбаченою схемою інвестування

1)  забезпечують приріст обсягу продукції (а)

2)  забезпечують розширення асортименту (а)

3)  забезпечують підвищення якості (а)

4)  забезпечують зниження собівартості (а)

5)  незалежні від реалізації інших проектів (в)

6)  залежні від реалізації інших проектів (в)

7)  короткострокові інвестиційні проекти (б)

8)  середньострокові інвестиційні проекти (б)

9)  довгострокові інвестиційні проекти (б)

10)  із зовнішніх джерел (г) ?

11)  із внутрішніх джерел (г)

12)  із власних джерел (г)

13)  із залучених джерел (г)

14)  із позичкових (кредиту) джерел (г)

283. Відмітить найбільш істотні ризики впровадження інвестиційних проектів (ІП) (п’ять)

а) ризик істотної затримки початку реалізації ІП

б) ризик несвоєчасного завершення будівельно – монтажних робіт ІП

в) ризик істотного перевищення розрахованої кошторисної вартості ІП

г) ризик виникнення пожежі

д) ризик несподіваних подій

е) ризик невиходу  на заплановані показники зовнішньоекономічної діяльності

є) ризик зниження запланованого рівня ефективності доцільності та збільшення періоду окупності інвестицій.

284. Можливість вкладання капіталу з метою наступного його збільшення або можливості для підтримки чи збереження чого-небудь – це:

а) інноваційний потенціал

б) інвестиційний потенціал

в) комерційний потенціал

г) фінансовий потенціал

285. Можливі джерела формування  інвестиційних ресурсів:

а) власні

б) залучені

в) позичкові

г) отримані

286. Відмітить можливі позикові кошти:

а) довгострокове кредитування

б) інвестиційний лізинг

в) інвестиційний селенг

г) цільовий державний кредит

287. Всі види грошових та інших активів, залучених для здійснення вкладень в об’єкти інвестування – це:

а) фінансові ресурси

б) майнові ресурси

в) інвестиційні ресурси (ІР)

288. Загальний обсяг інвестиційних ресурсів складається з таких елементів (укажіть)

а) фінансових коштів щодо реального інвестування

б) інвестиційних ресурсів для фінансових інвестицій

в) резерв або непередбачений обсяг інвестиційних ресурсів

г) страхові витрати.

289. Які банки України можуть здійснювати інвестування (вкладення) у суб’єкти господарювання при наявності дозволу:

а) комерційні банки

б) універсальні банки

в)_________________

г) інвестиційні банки

д) інноваційні банки

290. Інвестиції на п/п спрямовуються  на:

а) розвиток виробництва

б) розвиток невиробничої сфери

в) розширень виробництва

г) нове будівництво

д) придбання цінних паперів

е) вкладення в активи інших п/п

є) придбання облігацій

ж) вкладення в активи підприємств – виробників.

Похожие материалы

Информация о работе