Предмет і завдання економічного аналізу. Метод і методичні прийоми економічного аналізу, страница 4

Відносні показники відображують співвідношення величини досліджуваного явища з величиною того ж явища, але взятого протягом іншого періоду часу, або іншого явища. Відносні показники характеризують:

відношення планово-розрахункового показника  планового року до планово-розрахункового показника минулого року; відношення фактичного показника до планового показника; відношення  фактичного  показника  поточного  періоду до фактичного показника минулого періоду. При цьому розраховуються наступні показники:

абсолютнийприріст(збільшення показника у звітному періоді в
порівнянні з минулим);

темпроступродукції(відношення рівня виробництва звітного
періоду   до    базового    рівня    виробництва,    виражене    у    відсотках,
коефіцієнтах);

темпприросту(відношення абсолютного приросту продукції за
даний період до абсолютного рівня базового періоду);

- абсолютнийрозмір 1% прироступродукції(частка від розподілу абсолютного приросту на його темп, виражений у відсотках).

В аналітичній роботі часто застосовуються також середні величини (середньоарифметичні, середньозважені, середньохронологічні).

3. В економічному аналізі широко використовується групування. Сутність цього методу - поділ загальної кількості досліджуваної сукупності на якісно-однорідні групи за відповідними ознаками. Такий поділ дозволяє зрозуміти зміст середніх, виявити взаємозв'язок і взаємозалежність між досліджуваними показниками, вплив найбільш істотних факторів, певні закономірності, властиві показникам.

Аналітичні групування підрозділяються на:

типологічні;

структурні;

факторні.

Типологічнігрупуваннянеобхідні для поділу всієї сукупності первинних даних цільного або вибіркового спостереження на одноякісні групи або класи. Прикладом такого групування на підприємстві може бути поділ усього промислово-виробничого персоналу на категорії. Це дає можливість вивчити співвідношення окремих груп персоналу: між основними й допоміжними працівниками; інженерно-технічними співробітниками й робітниками й т.д.

Для досягнення бажаного результату при складанні типологічних групувань необхідно забезпечити економічно обґрунтоване виділення груп, за якими класифікують досліджувані економічні явища.

Структурнігрупуваннявикористовуються для подальшого вивчення внутрішньої структури досліджуваної сукупності, наприклад -поділ всіх основних працівників підприємства на групи залежно від утворення, стажу роботи, віку й інших ознак.

За допомогою факторнихгрупуваньможна встановити причинно-наслідкові зв'язки між досліджуваними ознаками явищ і фактори, що впливають  на їхню  зміну.   Прикладом  такого  групування  є  вивчення залежності середньочасового заробітку працівника від стажу роботи. При цьому можна не тільки встановити, що розмір заробітної плати працівника розраховується залежно від стажу роботи, але й визначити конкретно ступінь цієї залежності.

4. Для визначення впливу факторів в економічному аналізі широко використовується елімінування. Елімінувати - це означає усунути, відхилити, виключити дію всіх факторів на відхилення щодо результативного показника, крім одного [33]. Це логічний прийом, за допомогою якого вивчається дія зміни даних одного факторного показника на зміну даних головного показника.

Метод елімінуванняскладається із чотирьох способів:

1)  спосіб ланцюгових підстановок;

2)  спосіб абсолютних різниць;

3)  спосіб відносних різниць;

4)  індексний спосіб.

Найбільш універсальним є спосібланцюговихпідстановок. Сутність способу ланцюгових підстановок складається в послідовній заміні базисної величини часток (факторних) показників, що входять у розрахункову формулу, фактичною величиною цих показників і у вимірі впливу зробленої заміни на зміну величини аналізованого узагальнюючого (результативного) показника. При кожній заміні виконуються всі математичні дії, передбачені розрахунковою формулою, і з отриманого результату обчислень розраховується попередній результат, отриманий до заміни даного приватного показника. Різниця результатів представляє шукану величину впливу зміни даного приватного показника на узагальнюючий показник.

Якщо, наприклад, представити залежність узагальнюючі (результативного) показника (У) від часток (факторних) показників (а, Ь, с, сі) у вигляді розрахункової формули ¥=а-Ь-с-сі, то застосування способу ланцюгових підстановок можна представити в наступному виді:

значення результативного показника у звітному й базисному періодах:

Го=ао.Ьо-со.ао                      '                                                (2.1)

Тб=аб -Ьб-сб-аб                                                          (2.2)

вплив зміни частинних показників на зміну                                                                                               результативного
показника:

А¥а =а0 -Ьб-сб-сіб-аб'Ьб-сб-сіб                                                                      (2.3)

=а0 -Ь0-сб-сІб-а0-Ьб-сб-сіб                                                             (2.4)

=ао-Ьо'со'^б-ао 'Ьо'с6 '*б                                                                (2-5)

=ао 'Ьо-Со^о-ао'Ьо-Со^б                                                                (2-6)

Перевірка правильності розрахунків:

70-Уб=Л7а+Д7,+Д7с+Л7,                                                          (2.7)

Спосібабсолютнихрізницьвикористовується для розрахунку впливу факторів на аналізований показник.

Якщо відомо розрахункову формулу впливу двох факторів на досліджуваний  показник у вигляді  рівності   а=Ь-с, де  Ь - кількісний

фактор; с - якісний фактор; а - досліджуваний показник, і відомі звітні й базисні їхні величини, то вплив першого фактора (Ь) на зміну показника {Ааь ) визначається за формулою:

АаЬ=(Ьзв.-Ьбаз)'Сбаз                                                             (2-8)

вплив другого фактора (с) на зміну досліджуваного показника (Аас  )

виражається формулою:

Аас=Ьзв.-(сзв-сбаз)                                                         (2.9)

Сумарний вплив двох факторів завжди тотожний загальній зміні показника, тобто:

 (2.10)

Таким способом можна, наприклад, визначити ізольований вплив на зміну фонду оплати праці зміни чисельності працівників і їхньої середньої зарплати.

Спосібвідноснихрізницьзастосовується, як правило, у тому випадку, коли дані мають розраховані раніше відносні прирости факторних показників у процентному вимірі.