Предмет і завдання економічного аналізу. Метод і методичні прийоми економічного аналізу, страница 2

-     за   напрямком   мобілізації   на   основі   вдосконалення   (якості
продукції    на    стадії    її    проектування    й    виготовлення;    підготовки
виробництва; техніки  й технології виробництва;  організації керування
виробництва й праці);

-  за ознакою часу (невикористані, поточні, перспективні);

-  за   стадіями   процесу   відтворення   (у   сфері   обігу,   у   сфері
виробництва);

-  за   ступенем   впливу   на   результат   виробництва   (екстенсивні,
інтенсивні);

-  за стадіями життєвого циклу продукції (на передвиробничій стадії,
на   стадії   виробництва,   на   стадії   експлуатації,   на   стадії   утилізації
виробів).

Аналіз резервів підвищення ефективності виробництва сприяє ощадливому використанню ресурсів, виявленню й впровадженню передового досвіду організації праці, впровадженню інноваційних досягнень техніки й технології виробництва, запобіганню зайвих втрат, різних помилок у роботі.

1.4.   Характеристикасистемипоказників,    щоформуєтьсяпри проведенніекономічногоаналізу

При вивченні предмета й об'єкта економічного аналізу виникає необхідність розгляду показників, використовуваних в економічному аналізі. Економічні показники повинні бути представлені у вигляді системи для досягнення поставленої мети проведення аналізу. Система показників - це їх впорядкована сукупність, в якій кожний показник дає кількісну або якісну характеристику певної сторони господарської діяльності, має властивості зведення й подільності, пов'язаний з іншими показниками, але не дублює їх [33].

Інформаційна база, що існує на підприємстві, являє собою систему показників, вірогідність, періодичність відновлення, повнота й автоматизація якої забезпечує якість прийнятих управлінських рішень.

Система показників для проведення фундаментальних аналітичних досліджень повинна враховувати наступні вимогидо їхнього формування:

-   у   систему   повинні    входити   декілька   окремих   (частинних)
показників і один узагальнюючий, залежний від частинних;

загальнотеоретична інтерпретація, взаємозв'язок і цілеспрямованість, як окремих показників, їхніх груп, так і всієї системи в цілому;

-  для   системи   повинна   бути   характерною   інтегрованість,   що
дозволяє     застосовувати     її     при     програмно-цільовому     керуванні
економікою   й   будувати   «дерево»   цілей   економічного   й   соціального
розвитку підприємства;

-  можливість регуляції значень величини показників залежить від
рівня використання ресурсів і ефективності результату;

-  наявність достатньої кількості  показників для  оцінки окремих
аспектів роботи підприємств і їхніх підрозділів;

-  всі показники в системі повинні бути реальними й динамічними;

-  можливість  одержання   прогнозу   про   спрямованість  динаміки
показників;

-  показники повинні бути значущими (найбільш важливими для
певної елемента дослідження);

-  у системі показників, використовуваних в економічному аналізі,
повинні переважати показники, що характеризують ступінь використання
економічного потенціалу підприємства (засобів праці, предметів праці й
самої праці).

Показники поділяються на абсолютні й відносні; кількісні і якісні.

Абсолютні виражаються у вартісних, натуральних і трудових вимірниках.

Відносні показники виражаються у відсотках, індексах, коефіцієнтах.

Кількісні і якісні показники тісно зв'язані між собою, мають при цьому цифрове й словесне вираження, що забезпечує всебічну оцінку досягнутих результатів. Кількісні показники можуть переходити в якісні.

1.5. Основніпринципи, наякихбазуєтьсяекономічнийаналіз

Найважливішими принципамиекономічного аналізу є наступні:

1.  Державнийпідхідпри   оцінці   економічних   явищ,   процесів,
результатів   господарювання.   Оцінюючи   прояв  економічної діяльності
підприємств   необхідно   враховувати   їхню   відповідність   економічній,
соціальної,   екологічної,   міжнародній   політиці   держави   й   існуючому
законодавству.

2.  Науковістьщо базується на положеннях діалектичної теорії
пізнання, на обліку вимог економічних законів розвитку суспільства й
виробництва, на використанні досягнень науково-технічного прогресу й
передового досвіду, новітніх методів економічних досліджень.

3.  Комплексністьтобто дослідження   повинне  охоплювати  все
ланки й сторони діяльності й всебічне вивчення причинно-наслідкових
зв'язків в економіці підприємства.

4 Системнийпідхід, коли кожний досліджуваний об'єкт розглядається як складна динамічна система, що має ряд елементів, відповідним чином пов'язаних між собою й із зовнішнім середовищем.

5.  Об'єктивність,    що   базується    на   достовірній    перевіреній
інформації, реально об'єктивній дійсності.

6.  Конкретність,     що    визначається    тим,     що    висновки    й
узагальнення, зроблені по одному об'єкті аналізу, не можна механічно
переносити, поширювати на інші об'єкти дослідження.

7.    Точність,   що  полягає  в тому,   що  висновки  аналізу повинні
обґрунтовуватися      й      підтверджуватися      точними      аналітичними
розрахунками.

8.  Дієвість, тобто активний вплив на хід виробництва й реалізації
продукції,    на    їхні    результати,    своєчасне    виявлення    недоліків    і
інформування керуючого персоналу підприємства про їхню наявність.

9.  Плановість, що полягає в тому, що аналіз повинен проводитися
в плановому порядку, систематично.

10.       Оперативність,    що    передбачає    виконання    аналітичних
досліджень у гранично короткий термін, уміння швидко й чітко проводити
економічний   аналіз,    приймати   оптимальні   управлінські    рішення    й
реалізувати їх.

11.   Демократизм, що полягає в забезпеченні участі в проведенні
аналізу   широкого    кола    працівників    підприємства,    що    в    підсумку
приводить   до   більш   повного   й   точного   виявлення   резервів,   до
використання досягнень передового досвіду.

12.     Ефективністьтобто  щоб  витрати   на  проведення  аналізу
давали багаторазовий ефект у порівнянні з витратами.

Тема 2. Методіметодичніприйомиекономічногоаналізу

2.1. Методекономічногоаналізуійогоособливості

Методекономічногоаналізу- це системне, комплексне, органічно взаємозалежне вивчення економічної й соціальної діяльності підприємств і їх структурних підрозділів з метою об'єктивної оцінки результатів їхньої роботи, пошуку резервів підвищення її ефективності й забезпечення керівництва необхідною інформацією для прийняття оптимальних рішень по керуванню економікою.