Особливості етнополітичної історії України, страница 7

     13. Як називались союзи східнослов’янських племен які жили на території України?

     14. Проаналізуйте теорії походження слова „Русь”.

     15. В яких мовах, частіше за все, знаходять витоки слова „Русь”?

16. Що означає слово „ruotsi”, „rohks”, „ruksa”?

17. Який союз племен, давні джерела, називали терміном „Русь”?

18. Коли з’явився термін „Мала Русь”?:

      1) XIV ст.;

      2) XVII ст.;

      3) XVIII ст.;

19. З якими подіями в історії України пов’язаний термін „Мала Русь”?

20. Проаналізуйте теорії походження слова „Україна”.

21. Від яких слів походить термін „Україна”?

22. Назвіть терміни, які використовувались для означення українських земель в різні часи.

23. Визначіть на які історико-етнографічні зони ділиться Україна?

24. Визначіть які області входять до складу:


      1) Прикарпаття;

      2) Закарпаття;

      3) Буковини;

      4) Полісся;

      5) Сіверщини;

      6) Слобожанщини;

      7) Поділля;

      8) Таврії;

      9) Бессарабії;

25. Визначіть місця розселення етнічних груп українців.

26. Хто такі бойки, лемки, гуцули, поліщуки, литвини, севрюки?

27. Визначіть особливості кожного з етапів етнополітичної історії України.

28. Визначіть країни, які панували на території України протягом XIV-XX ст.

29. Визначіть, які українські землі входили до складу:


1)  Польщі;

2)  Литви;

3)  Росії (Московщини);

4)  Австро-Угорщини;

5)  Румунії;

6)  Чехословаччини;

7)  Туреччини;

30. Бойки, лемки, гуцули живуть:

      а) на Поліссі;

      б) на Слобожанщині;

      в) в Криму;

      г) в Карпатах;

31. Коли вперше з’явились спроби наукового районування території України?

32. Які народи, крім українців, і на яких територіях проживали в Україні?

КАТЕГОРІЇ, ЯКІ СЛІД ЗАПАМ’ЯТАТИ, РОЗУМІТИ І ВМІТИ ДАТИ ВВИЗНАЧЕННЯ

Категорії:  етнос, етнографія, етнографічна група, плем’я, народність, народ, нація, національна група,  нація політична.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Проблема походження слов’ян в світовій і вітчизняній науці: історія і сучасність.

2. Історія походження і розвитку східнослов’янських племен.

3. Історія утворення і розвитку білоруського народу.

4. Історія утворення і розвитку руського народу.

5. Історія західних слов’ян.

6. Історія південно-східних слов’ян.

7. Історія становлення і розвитку східнослов’янських мов.

8. Етнічні східнослов’янські назви: походження і розвиток

9. Формування Українського народу: історія і теорія питання

10. Прадавні неслов’янські народи в Україні

11. Історико-етнографічні особливості окремих регіонів України

12. Історія формування і розвитку української літературної мови.

13. Різноманітність діалектів української мови.

14. Історія не українців в Україні.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Література використана для написання лекції і рекомендована для поглибленого вивчення теми.

1.  Бойко О. Історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів – К.: Академія, 1999.-568с.

2.  Бойко О. Історія України (запитання і відповіді).- К.: Академія,1997.-320с.

3.  Історія України /Керівник авт. кол. Ю. Зайцев – Львів: Світ, 1998.-448с.

4.  Історія України: нове бачення: У 2 т./ О.І. Гуржій та ін.: Під заг. ред. В.А. Смолія – К.: Україна, 1995-1996.

5.  Політична історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В. Танцюри. – К.: Академія,2001.-488с.

6.  Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 кн.-К.: Либідь, 1993.

7.  Субтельний О. Україна: історія .- К.: Либідь, 1994.-736с.

Література рекомендована для самостійної роботи, конспектування і підготовки рефератів.

8.  Бабич Н.Д. Історія української літературної мови. – Львів.: Світ, 1993.-376с.

9.  Баран В., Козак Д., Торпиловський Р. Походження слов’ян –К.: Наукова думка, 1991.-139с.

10.  Брайчевський М. Походження Русі – К.: Наукова думка, 1968.

11.  Винокур О., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України. – К.: Основа, 1996.-315с.

12.  Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної  української  нації XIX-XX ст. –К.: Генезя, 1996 .-251с.

13.  Давня історія України: Нове бачення: У 2 кн./ Голочко П.П., Крижицький С.Д., Мурзін В.О. та ін. – К.: Либідь, 1994.

14.  Дворнік Френіс Слов’яни в європейській історії та цивілізації – К.: Дух і Літера, 2000.- 494с.

15.  Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. – К.: Абрис, 1994.-256с.

16.  Історія південних і західних слов’ян: Підручник для студентів історичних факультетів вузів / За ред. І.М. Гранчака. - К.: Вища школа, 1987.-446с.

17.  Історія західних і південних слов’ян (з давніх часів до XX ст.): Курс лекцій: За ред. В. Ярового.-К.: Либідь, 2001.

18.  Котляр М. Галицька Русь у другій половині XIV- першій чверті XV ст.-К.: Наукова думка, 1968.-143с.

19.  Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. В 2 т.-К.: Основи, 1994.

20.  Макарчик С.С. Етнографія України.-К.: Либідь, 1998,-315с. Мала енциклопедія етнодержавознавства. -К., 1996

21.  Рыбаков Б. Первые века русской истории - М.: Наука, 1961.-240с.

22.  Попович М. Нарис історії культури України. - К.: АртЕк, 1999.-728с.

23.  Седов В. Восточные славяне в VI-XIII вв. – М.: Наука, 1982.-327с.

24.  Славяне и Русь: (В зарубежной историографии).- К.: Наукова думка, 1990.-148с.

25.  Славяне и Русь: проблемы и идеи. М.: Флинта: Наука, 2001.-483с.

26.  Толочко П. Київська Русь. - К.: Абрис, 1996.-358с.

27.  Толочко П. Від Русі до України. - К.: Абрис, 1997.-400с.

28.  Україна крізь віки: (У15 т.) / НАН України, Ін-т Археології, Ін-т історії України. - К.: „Альтернативи” 1998.- т.3: Давні слов’яни/ В.Д. Баран – 1998.-335с.