Особливості етнополітичної історії України, страница 6

Разом з тим за сімдесят один рік на Україні тричі був голод: 1921-1922рр., 1932-1933рр., 1946-1947рр. Можемо сміливо говорити, що голод використовувався владою як інструмент насилля, залякування і примусу населення. Голод і Велика вітчизняна війна мали катастрофічні демографічні наслідки.

Слід згадати про важкі екологічні і соціальні проблеми нагромаджені за роки радянської влади, які зараз вимушені вирішувати українці. Серед них наслідки Чорнобильської катастрофи, техногенне забруднення, бідність шахтарських регіонів, викривлена структура промислового виробництва.

Але головна складність та, що за роки царського, а згодом московського (радянського) правління українська верхівка фактично втратила навички самостійного мислення і почуття соціальної відповідальності перед тим, ким управляє.

Десятий етаппочинається в 1991р. З проголошення незалежності України. Аналіз цього періоду завдання майбутніх істориків і студентів.

*    *

*

Основні етапи етнополітичної історії України

Хронологія подій

1

1 етап

ІV-III тис. до н.е.-  I–ІІ ст. н.е

Неслов’янський етап історії України. Зародження праслов’янських племен

2

ІІ етап

І-ІІ ст. н.е.- ІХ ст. н.е

Давньослов’янський етап української історії. Перші протодержавні утворення слов’ян

3

ІІІ етап

ІХ ст.-ХІІ ст.

Перша українська держава-Київська Русь. Використання термінів „Русь” і „Україна”

4

ІV етап

ХІІ ст.-ХІVст.

Друга українська держава - Галицько-Волинська Русь. Використання термінів „Мала Русь”, „Русь”

5

V етап

ХІV-XVIIст.

1340-1648:

308років

а)1340-1569;

б)1569-1648

Недержавний період в історії України:

а)Україна під владою Литви;

б)Україна під владою Польщі

Використання термінів”Русь”,”Україна”

6

VІ етап

1648-1657

9років

Спроба відновлення Української держави під проводом Б.Хмельницького.

Використання термінів ”Русь”, „Україна”, „Землі Війська запорізького”

7

VII етап

1657-1917

260років

Недержавний період в історії України. Україна під владою інших країн: Австро-Угорщини,Московщини-Росії, Польщі.

Використання термінів „Малоросія”, „Юго-Западний край”, „Новоросія”, „Україна”.

Існування української автономії під назвою „Гетьманщина”

8

VIII етап

1917-1920

4роки

Друга спроба відновлення Української держави в ході національно демократичної революції і громадянської війни.

Використання терміну „Україна”

9

ІХ етап

1920-1991

71рік

Недержавний період в історії України. Україна у складі Польщі і СРСР

Фіксація назви „Україна”, „українці”. Початок формування української політичної нації.

10

Х етап

1991-?

Україна незалежна.

Продовження формування української політичної нації

*    *

*

СЕМІНАР

1. Прадавні слов’яни:

    ­­­-  теорії походження і розселення;

-  формування трьох груп слов’янських народів;

-  походження назв слов’янських народів.

2. Походження українців:

    -  формування праукраїнських давньослов’янських племен;

    -  походження назв „Русь”, „Україна”, „Малоросія”.

3. Історико-етнографічне районування України

4. Етапи етнополітичної історії України.

Література до семінару

1. Бойко О. Історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. –К: Академія, 1999.-568с.

2. Давня історія України: Навчальний посібник: У 2кн./Толчко П.П., Крижицький С.Д., Мурзін В.О. та ін. – К.: Либідь, 1994

3. Дворнік Френсіс Слов’яни в Європейській історії та цивілізації. - К.: Дух і Літера, 2000-494с.

4. Історія західних і південних слов’ян (з давніх часів до XX століття): Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів. За ред. В. Ярового. – К.: Либідь. 2001-439с.

5. Макарчук С.С. Етнографія України. – К: Либідь, 1998, -315с.

6. Сєдов В.В. Происхождение и ранняя история славян. –М.: Наука, 1982, -214с.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМИНАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ

1.  Вкажіть прадавні назви слов’ян.

2.  Як називались давні слов’яни:

1)  анти, венеди, склавини;

2)  поляни, древляни, сіверяни;

3)  готи, гуни, сармати;

3.  Вкажіть гіпотези (теорії) походження прабатьківщини слов’ян.

4.  По берегах яких річок жили прадавні слов’яни?:

1)  Вісла, Одер, Дніпро;

2)  Дунай, Десна, Дніпро;

3)  Дністер, Прип’ять, Буг.

5.  Вкажіть причини розділу єдиного праслов’янського етносу на окремі групи.

6.  Вкажіть на які групи поділились прадавні слов’яни?

7.  На які території розселились прадавні слов’яни?

8.  В яких напрямках відбувалась колонізація східнослов’янських племен?

9.  Вкажіть які народи брали участь в формуванні українського, білоруського та московсько-руського народів:

           а) лати, лити, ести, ятвяги, жмудь;

           б) чудь, меря, весь, мурома;

           в) хазари, печеніги, половці.

10.  Назвіть прадавні центри східнослов’янської державності в VIII-IX  ст. (за арабськими джерелами)?

11.  Що таке Куявія, Славія, Арсанія-Артанія?

12.  Вкажіть на ті союзи східнослов’янських племен які жили на території України:


1)   словени;

2)  полочани;

3)  кривичи;

4)  дреговичи;

5)  тиверці;

6)  дуліби;

7)  вятичи;

8)  радимичи;

9)  сіверяни;

10)  уличи;

11)  поляни;

12)  білі хорвати;

13)  волиняни;