Разработка организационной модели учета и анализа операционной деятельности малого предприятия (на примере ЧП «Сарон») (Реферат к дипломной работе на укр., рус. и англ. языках))

Страницы работы

Содержание работы

РЕФЕРАТ

Дипломна робота містить 94 сторінки, 21 таблицю, 4 рисунки, список літератури з 74 найменувань, 15 додатків.

«Розробка організаційної моделі обліку та аналізу операційної діяльності малого підприємства (на прикладі ПП «Сарон»)»

Предметом дослідження є методичні та організаційні питання обліку та аналізу операційної діяльності малого підприємства.

Об’єктом дослідження обрана господарська діяльність підприємств малого бізнесу.

Мета дипломної роботи дослідити значення малого підприємництва в Україні, а також розробка рекомендацій, щодо покращення системи обліку і аналізу операційної діяльності малого підприємства.

Завдання роботи:

1) Розкрити сутність малого підприємства і його роль в ринковій економіці України;

2) Провести економіко-правовий аналіз нормативної бази з обліку, аналізу суб’єкта малого підприємництва;

3) Надати загальну техніко-економічну характеристику підприємства, проаналізувати  основні  показники розвитку та проаналізувати  діючу облікову політику операційної діяльності ПП «Сарон»;

4) Провести фінансовий аналіз операційної діяльності ПП «Сарон»;

5) Розробити рекомендації щодо вдосконалення облікової політики операційної діяльності підприємства;

6) Надати пропозиції стосовно вдосконалення інформаційно-аналітичної бази управління підприємством;

7) Розробити напрямки покращення ефективності операційної діяльності підприємства.

По результатам досліджень сформовані висновки.

Проведені дослідження показали, що роль малого бізнесу в різних секторах економіки неоднакова. Виділяються галузі де малий бізнес є досить поширеним сектором. У сільському господарстві, оптовій і роздрібній торгівлі та сфері послуг домінує малий бізнес, а в промисловості понад половину загального товарообігу припадає на крупні фірми і корпорації.

Згідно із статистичними даними абсолютна кількість малих підприємств в Україні постійно зростає, і на сьогодні понад 90% зареєстрованих підприємств є малими.

Підприємство ПП «Сарон» є суб’єктом малого бізнесу котре займається наданням рекламних послуг,а також продажем жіночого і чоловічого взуття.

Оскільки згідно результатів аналізу на підприємстві виявлено збитки, то необхідно покращити управління витратами підприємства.

Фінансові результати діяльності торговельного підприємства, його конкурентоспроможність за умов нестабільного ринкового середовища значною мірою залежать від ефективності системи та методів управління витратами. Дані про види, обсяги і поведінку витрат необхідні для обґрунтованого прийняття більшості фінансових і управлінських рішень.

Цілеспрямоване управління постійними і змінними витратами, оперативна зміна їх співвідношення при мінливих умовах господарювання дозволяють збільшити потенціал формування операційного прибутку підприємства.

Організація аналітичного обліку  і аналізу в запропонованих напрямах дасть змогу, на наш погляд, мати більш повне розуміння поведінки витрат для їх оперативного контролю і визначити на цій основі фінансовий результат від здійснення операційної діяльності. Наведені рекомендації сприятимуть більш повному розкриттю даних про витрати підприємств, що, в свою чергу, дасть змогу поліпшити інформаційне забезпечення процесу управління операційними витратами на рівні підприємств і організацій споживчої кооперації, а отже, більш ефективну їх діяльність.

Пропозиції та рекомендації наведені в дипломній роботі можуть бути використані в діяльності підприємства – бази переддипломної практики.

РЕФЕРАТ

Дипломная работа содержит 94 страницы, 21 таблицу, 4 рисунка,       список литературы из 74 наименований, 15 дополнений.

«Разработка организационной модели учета и анализа операционной деятельности малого предприятия (на примере ЧП «Сарон»)»

Предметом исследования являются методические и организационные вопросы учета и анализа операционной деятельности малого предприятия.

Объектом исследования избрана хозяйственная деятельность предприятий малого бизнеса.

Цель дипломной работы исследовать значение малого предпринимательства в Украине, а также разработка рекомендаций, относительно улучшения системы учета и анализа операционной деятельности малого предприятия.

Задания работы:

1) Раскрыть сущность малого предприятия и его роль в рыночной экономике Украины;

2) Провести экономико-правовой анализ нормативной базы учета, анализа субъекта малого предпринимательства;

3) Предоставить общую технико-экономическую характеристику предприятия, проанализировать  основные  показатели развития и проанализировать  действующую учетную политику операционной деятельности ЧП «Сарон»;

4) Провести финансовый анализ операционной деятельности ЧП «Сарон»;

5) Разработать рекомендации относительно совершенствования учетной политики операционной деятельности предприятия;

6) Предоставить предложения относительно совершенствования информационно-аналитической базы управления предприятием;

7) Разработать направления улучшения эффективности операционной деятельности предприятия.

По результатам исследований сформированы выводы.

Проведенные исследования показали, что роль малого бизнеса в разных секторах экономики неодинакова. Выделяются отрасли где малый бизнес является достаточно распространенным сектором. В сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле и сфере услуг доминирует малый бизнес, а в промышленности свыше половины общего товарооборота приходится на крупные фирмы и корпорации.

Похожие материалы

Информация о работе