Розробка організаційної моделі обліку та аналізу операційної діяльності малого підприємства (на прикладі ПП «Сарон») (Рецензія на дипломну роботу)

Страницы работы

Содержание работы

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу студентки ХНЕУ Деркач Наталії Вікторівни

«Розробка організаційної моделі обліку та аналізу операційної діяльності малого підприємства (на прикладі ПП «Сарон»)»

Актуальність обраної теми полягає у тому, що основою прийняття управлінських рішень, від яких залежить подальша діяльність підриємства є результати обліку та аналізу його операційної діяльності, тому дуже важливим є його правильна організація.

Було проведено реальну оцінку субєкта малого підприємництва, а також запропоновано методику покращення організації обліку та аналізу операційної діяльності.

Аналіз проведено успішно, поставлені завдання виконані, мета роботи була досягнута.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці рекомендацій щодо вдосконалення обліку та аналізу операційної діяльності малого підрприємства.

Недолік роботи полягає у відсутності в роботі проведеного аудиту діяльності аналізованого підприємства.

Робота представлена на достойному рівні знань спеціаліста, чітко висвітлені проблемні питання з обліку та аналізу малого підприємства, надані рекомендації щодо їх усунення, що мають важливе практичне значення щодо їх впровадження, так як полегшать управління операційної діяльності малого підприємства.

Рецензент______________

         (посада)

___________________________                         ________________________

      (підпис)                                         (ініціали, прізвище)

       __________________

       (місце роботи)

Печатка                                     «____» ________________

Похожие материалы

Информация о работе