Індивідуальне навчально-дослідницьке завдання на тему «Аудит безготівкових розрахунків»

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти та науки України

Харківський національний економічний університет

                                                                                      Кафедра контролю та аудиту

Індивідуальне навчально-дослідницьке завдання

на тему «Аудит безготівкових розрахунків»

з курсу «Аудит»

Перевірила:                                                                   Виконала:

викладач Голуб Ю. О.                                                 студентка 4 курсу, 8 групи

                                                                                     ф-ту «Облік та аудит»

                                                                                       Штрахова О.В.

Харків – 2006
ЗАТ «Феоніс», 61045,  м. Харків, вул. Артема, 32, тел. 726-81-02

№ 632/12                                                      

від «10» березня 2006 року                                Директору аудиторської фірми

                                                                              «Експрес-Аудит»

                                                                                                   Штраховій О.В.

                                                                                                           61038, м. Харків, вул. Сумська, 12

Про проведення аудиту за 2005 рік.

Просимо провести аудит обліку, первинних документів та іншої інформації щодо  безготівкових розрахунків  нашого підприємства за 2005 рік з метою визначення в усіх суттєвих аспектах достовірності і повноти обліку та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам  та видачі відповідного аудиторського висновку.

Зі свого боку ми гарантуємо аудитору повний доступ до будь-якої документації та іншої інформації, необхідної для проведення аудиту.

Відповідальність за початкові залишки станом на 01.01 2005 року беремо на себе. Питання про термін проведення аудиторської перевірки  та її оплати буде обумовлене в договорі при позитивному вирішенні питання щодо співпраці .

Директор ____________                                                        Лобинцев В.А.

                              (підпис)                                                                                          (прізвище, ім’я, по-батькові)

ЗАТ „Експрес-Аудит”                                                                                                                                                                                

61038, м. Харків, вул.Сумська, 12               

тел. 745-62-10                                                  

№ 18 від „14” березня 2006 р.                                                                          

на № 632/12  від 10.03. 2006 р.                          Директору  ЗАТ „Феоніс”

                                                                              Лобинцеву А.В.

                                                                              61045,  м. Харків, вул. Артема, 32,

Про згоду на проведення аудиту.

Ваша пропозиція про проведення аудиторської перевірки безготівкових розрахунків ЗАТ „Феоніс” нами приймається.

Згідно з чинним положенням  і нормами аудиту вивченню підлягають бухгалтерській баланс, регістри бухгалтерського обліку та інша документація, яка містить інформацію щодо проведених безготівкових розрахунків.  

Мета аудиту полягає у висловленні думки нашої фірми про достовірність бухгалтерського обліку безготівкових розрахунків ЗАТ „Феоніс” за 2005 рік. Для обґрунтування своїх висновків ми використовуємо ряд тестів та процедур перевірки достовірності та повноти облікової інформації, стану внутрішнього контролю.

З огляду на великий об’єм документів, які підлягають аудиторській перевірці та її вибірковий характер є певний ризик невиявлення  окремих помилок. Ми зробимо все, щоб звести даний ризик до мінімуму, але гарантувати абсолютну точність висновків не можемо.

Нагадуємо Вам про обов’язки виконавчого органа відносно складання бухгалтерських документів, включаючи відповідне відображення первинних даних обліку, забезпечення адекватності бухгалтерських записів і внутрішнього контролю. Ми просимо від керівництва ЗАТ „Феоніс” письмового підтвердження достовірності та повноти інформації, представленої для аудиту.

Розраховуємо, що на наших працівників не буде здійснюватися тиск в будь-якій формі з метою зміни нашої думки про достовірність Вашого обліку безготівкових розрахунків. Порушення даної умови є відповідно прийнятим в аудиті нормам підставою для дострокового припинення нами договору а проведення аудиту.

Директор аудиторської фірми                                                   Штрахова О.В

Аудиторська фірма „Експрес-Аудит”

Підприємство  ЗАТ „Феоніс”

Період перевірки   2005р.

Програма аудиту безготівкових розрахунків

Мета перевірки безготівкових розрахунків:

1.  Перевірка дотримання підприємством правил ведення бухгалтерського обліку безготівкових розрахунків.

2.  Перевірка документальної обгрунтованості записів в регістрах аналітичного та синтетичного обліку.

3.  Перевірка достатності та повноти розкриття інформації в бухгалтерському обліку та первинних документах.

4.  Формування висновку про достовірність обліку безготівкових розрахунків підприємства.

Перелік аудиторських послуг

Виконавець

Метод перевірки

Примітки

1

2

3

4

5

Безготівкові розрахунки

1

Перевірка наявності відкритих рахунків в установах банку в національній та іноземній валютах

2

Перевірка своєчасності регіст-рації відкриття рахунку в по-даткових органах

3

Перевірка залишків грошових коштів на поточних рахунках

4

Перевірка виписок банку з метою дослідження руху кош-тів на рахунках

5

Перевірка правильності перера-хування сум по призначенню

6

Перевірка правильності оформ-лення первинних документів та повноти відображення залишків на рахунках

7

Перевірка залишків по корес-пондуючим рахункам в регіст-рах аналітичного та синтетич-ного обліку

8

Перевірка наявності виданих та отриманих векселів

9

Перевірка чекових книжок

10

Перевірка платіжних доручень

11

Перевірка правильності веден-ня бухгалтерського обліку без-готівкових розрахунків

12

Перевірка правильності відо-браження сум в звітності в повному об’ємі

13

Складання аудиторського вис-новку про достовірність обліку безготівкових розрахунків під-приємства

Виконав  ___________

Перевірив  ___________

Ознайомився  __________


Аудиторська фірма „Експрес-Аудит”

Підприємство ЗАТ „Феоніс”

Період перевірки   2005 р.

Тест внутрішнього контролю обліку безготівкових розрахунків підприємства

№ з/п

Зміст питання

Варіант відповіді

Оцінка системи внутріш-нього контролю (висока, середня, низька)

При-міт-

ки

Так

Ні

Інформація

відсутня

1

Чи має підприємство від-криті рахунки в установах банку?

2

Підприємство має один чи декілька поточних рахун-ків?

3

Чи зареєстровані рахунки підприємства в податкових органах?

4

Чи правильно відображені у виписках банку вхідні залишки?

5

Чи відповідають суми відо-бражені у платіжних дору-ченнях сумам відображе-ним у виписках банку?

6

Чи є на підприємстві сис-тема внутрішнього контро-лю по безготівковим роз-рахункам?

7

Чи використовує підприєм-ство чеки при розрахун-ках?

8

Чи проводилися підприєм-ством вексельні розрахун-ки?

9

Чи відповідають дані аналітичного обліку даним синтетичного обліку та залишкам в Головній книзі та балансі?

Виконав  ___________

Перевірив  ___________

Ознайомився  ___________

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Аудит
Тип:
Домашние задания
Размер файла:
82 Kb
Скачали:
0