Розробка комплексу рекомендацій по удосконаленню аналізу зменшення витрат на підприємстві агрофірмі «Зоря» ТОВ, страница 3

Захід

Шляхи реалізації, ефект від застосування

Матеріальна зацікавленість працівників в економному використанні виробничих ресурсів, зниженні витрат виробництва продукції

Ця зацікавленість може бути забезпечена на основі тісної ув'язки розмірів економії витрат виробництва з розмірами оплати праці, що, у свою чергу, у вирішальному ступені обумовлено формами власності працівника на створений продукт(доход), засобу виробництва і формам господарювання. При приватній, орендній, кооперативній і акціонерній власності на засоби виробництва працівник в більшій мірі, ніж при державній власності, зацікавлений і економному використанні ресурсів, оскільки від цього безпосередньо залежить величина його доходу.

В умовах ринкової економіки зацікавленість працівників і зниженні собівартості продукції стимулюється також конкуренцією виробників сільськогосподарської продукції, оскільки скорочення витрат дозволить понизити ціни, внаслідок чого продукція стане конкурентоздатнішою.

Впровадження цього заходу на Агрофірмі "Зоря" ТОВ дозволить мотивувати працівників на вищу самовіддачу, що значно підвищить продуктивність праці.

Спеціалізація і концентрація виробництва

Спеціалізація і оптимальні розміри сільськогосподарського виробництва дозволяють ефективно використовувати виробничі ресурси, розводити ті види худоби і з/х культур, для яких є найбільш сприятливі природні і економічні умови. Разом з цим обгрунтовані вибрані спеціалізації і концентрація виробництво виробництва створюють сприятливі умови для освоєння комплексної механізації, використання прогресивної технології праці.

Так, економіст підприємства повинен провести якісне дослідження усіх економічних показників підприємства і можливість їх поліпшення при можливому використанні нових сортів рослин і нових порід тварин.

Удосконалення технології виробництва

Інтенсивні і індустріальні технології виробництва продукції тваринництва і рослинництва сприяють як підвищенню продуктивності худоби, так і економному використанню і збереженню довільних ресурсів - трудових, земельних водних, матеріальних, через що вказані технології виступають ресурсозберігаючими.

Важливим економічним важелем забезпечення ефективного використання виробничих ресурсів є науково обгрунтоване нормування їх витрати

Результат освоєння ресурсозберігаючих технологій на Агрофірмі "Зоря" ТОВ знаходить своє віддзеркалення у збереженні виробничих ресурсів. Причому цей результат проявляється в двох формах: або як збільшення виробництва продукції при певному об'ємі ресурсів або як скорочення витрати ресурсів на виробництво певної кількості продукції. Обидві вказані форми ресурсозберігання виражають економію виробничих ресурсів.

Зменшення трудомісткості виробництва

Использование более совершенных машин, рост уровня комплексной механизации ведет к сокращению затрат живого труда и расходов на оплату труда в расчете на единицу продукции. Однако снижение себестоимости продукции произойдет лишь в том случае, если затраты по оплате труда уменьшатся в большей мере, чем увеличатся затраты, связанные с эксплуатацией машин. Необходимым условием снижения себестоимости продукции за счет сокращения оплаты труда в расчете на единицу продукции являются также опережающие темпы роста производительности труда по сравнению с темпами увеличения его оплаты.

С этой целью предприятием планируется приобрести современный трактор, который позволит ускорить процесс сбора с/х культур, сделать этот процесс более быстрым и качественным, что позволит предприятию расширять масштабы деятельности.

Зменшення фондомісткості виробництва

Важливим шляхом зниження фондомісткості виробництва є передусім збільшення і підвищення інтенсивності використання тих елементів засобів праці, які безпосередньо впливають на підвищення родючості земель і продуктивності худоби. Підвищення інтенсивності використання основних засобів веде до того, що амортизаційні відрахування відносять на собівартість окремих видів продукції в меншому розмірі, що веде до зниження її собівартості. Саме для досягнення цієї мети на Агрофірмі "Зоря" ТОВ передбачається проведення капітального ремонту засобів праці, що продовжить термін їх експлуатації і підвищить продуктивність.

Зменшення матеріаломісткості виробництва

Зниження матеріаломісткості повинне йти, з одного боку, за рахунок скорочення об'ємів витрат в натуральному вираженні на основі поліпшення якості і економному витрачанні матеріальних обігових коштів, з іншого боку шляхом придбання і використання дешевших матеріалів.

 У тваринництві зниження матеріаломісткості виробництва може бути забезпечене в першу чергу шляхом скорочення витрат на корми. Оскільки величина витрат по цій статті залежить від кількості спожитих кормів і їх вартості, остільки усі заходи сприяючі повному забезпеченню поголів'я усіх видів худоби власними кормами високої якості і зниженню собівартості однієї кормової одиниці за рахунок росту врожайності кормових культур і механізації кормовиробництва робитимуть вплив на зниження матеріаломісткості

Підвищення врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності худоби

Економічні розрахунки і господарська практика показують, що чим вище продуктивність, тим нижче собівартість продукції. Це пов'язано з тим що багато основних видів витрат на вирощування худоби і з/х культур залишаються майже незмінними як при високій, так і при низькій продуктивності, а зростають лише витрати, пов'язані з отриманням додаткової продукції.

Закупівля нових сортів з/х культур і порід тварин, що вирощуються підприємством. Цей захід розрахований на підвищення врожайності, а отже при менших витратах на "сировині", підприємство отримуватиме більший урожай.

Але раніше варто провести детальний аналіз тих сортів і порід, які отримуватимуться, оскільки умови підприємства (кліматичні умови, родючість грунтів і так далі) повинні повністю відповідати нормам, необхідним для їх вирощування. Інакше, засоби витрачені на їх придбання себе не виправдають

Таким чином, ці заходи дозволять підприємству знизити витрати, в першу чергу, собівартість, що і було головною метою роботи. Крім того, розрахунки показали що заплановані інвестиції на здійснення цих заходів будуть економічно обгрунтовані та ефективні. Це говорить про те, що, застосувавши ці заходи, Агрофірма "Зоря" ТОВ отримуватиме великий прибуток і стане більш конкурентноспроможним підприємством.

ВИСНОВКИ

При аналізі господарської діяльності підприємства Агрофірма "Зоря" ТОВ було визначено, що підприємство рентабельно і працює з прибутком, який в 2009 році помітно зріс в порівнянні з 2008 роком, але, аналізуючи, цей показник, слід зазначити що прибутковість багато в чому залежить від врожайності року, а також від ситуації на ринку, який багато в чому регулюється державою. Підприємство щорічно збільшує склад основних фондів, що говорить про розширення діяльності підприємства.

Дослідження цін на продукцію підприємства і її структуру показали значне збільшення собівартості продукції, оскільки сталося збільшенню витрат практично по усіх статтях (на корми, оплату праці, нафтопродукти, амортизацію). Виробнича собівартість вийшла нижче виробничої, оскільки підприємство реалізувало не лише продукцію, вироблену в цьому році, але і ту, що залишалася від минулого року. Ця ситуація зробила значний вплив на недоотримання прибули підприємства оскільки ціни на продукцію практично не змінилися.

Отже були в ході роботи була розроблена низка заходів по складанню грамотної цінової стратегії підприємства, а саме спрямованих на зниження собівартості, а отже і ціни що несе додаткові вигоди підприємству. Таким чином, існує декілька шляхів зниження собівартості продукції з/х:

- підвищення продуктивності праці, для чого потрібно здійснення комплексної механізації і автоматизації усіх процесів;

- підвищення перспектив використання землі, росту врожайності культур і продуктивності тварин. При цьому, як правило, скорочуються усі витрати з розрахунку на одиницю продукції;

- ліквідація перевитрати кормів за рахунок складання збалансованих раціонів годування тварин, впровадження інтенсивних методів відгодівлі;

- скорочення витрат на управління виробництва;

- боротьба з втратами при зберіганні і транспортування продукції.

Розглянуті шляхи зниження собівартості не вичерпують собівартості не вичерпують усього комплексу заходів. Вони дають уявлення про загальний напрям в організації ефективнішого і економнішого виробництва продукції тваринництва.