Розробка комплексу рекомендацій по удосконаленню аналізу зменшення витрат на підприємстві агрофірмі «Зоря» ТОВ, страница 2

          При зміні  на 1% врожайності с/г культур і продуктивності худоби від середнього значення за умовою, що витрати на корми та добрива на середньому рівні, матеріаломісткість змінюється на 0,2% від середнього значення.

          Е у/х2 = 0,07.

          При зміні  на 1% витрат на корми та добрива на середньому рівні від середнього значення за умовою, що врожайність с/г культур і продуктивність худоби, матеріаломісткість змінюється на 0,07% від середнього значення.

          Перевіримо доцільність присутності кожного з факторів економетричної моделі за допомогою  часних F-критеріїв Фішера.

Fх1 = ((R²- r²yх2)/( 1-R²))*( n-m-1)

          Fх2 = ((R²- r²yх1)/( 1-R²))*( n-m-1)

          Fх1 = 10,75,

          Fх2 = 5,91.

          F0,05 = 4,6.

          F х1 > F0,05, тобто з надійністю 95% вплив врожайності с/г культур і продуктивності худоби не можна рахувати неістотним. Аналогічно, F х2 > F0,05, з надійністю 95% вплив витрат на корми та добрива не можна рахувати неістотним.

          Таким чином, для аналізу економічних процесів, які розглядаються, доцільно використовувати всі фактори, включені до моделі.

          Використання даної моделі дозволить підприємству прогнозувати витрати та їхній вплив на матеріаломісткість, одного з найважливіших показників ефективності використання матеріальних витрат.

3.2. Формування комплексної методики проведення аналізу

Запропоновану методику можна представити у вигляді таблиці 3.2.

                                                                                                             Таблиця 3.2.

Комплексна методика проведення аналізу витрат на підприємстві

Етап

Інструментарій

Використання в управлінні

1.Аналіз складу та структури  витрат

Вертикальний аналіз (визначення питомої ваги складників витрат), горизонтальний аналіз (оцінка темпів росту та приросту витрат)

Прогнозування можливих закономірностей росту показників

2. Аналіз впливу факторів на формування витрат підприємства

Метод елюмінювання, балансовий метод, метод абсолютних різниць.

Можливість оцінки впливу кожного фактору на формування витрат в цілому та регулювання їхніх змін.

3.Аналіз матеріальних витрат

Зіставлення темпів росту матеріальних витрат і товарної продукції.

Визначення показників матеріаломісткості (часних, питомих,  відносних)

Робиться висновок об успішності діяльності підприємства та навпаки, визначається ефективність використання матеріальних ресурсів підприємства

4. Аналіз собівартості:

4.1. Аналіз витрат на 1 грн продукції

Факторний аналіз впливу таких показників як: зміна структури та асортименту, собівартості окремих виробів, цін на готову продукцію.

Прогнозування витрат, щоб отримати позитивний фінансовий результат.

4.2. Аналіз витрат за елементами витрат і калькуляційним статтям

4.2.1. аналіз прямих матеріальних витрат

4.2.3. аналіз прямих трудових витрат

4.2.4. аналіз непрямих витрат

4.2.5.аналіз інших витрат

Горизонтальний аналіз (оцінка динаміки показника),

Зіставлення темпів росту собівартості та товарної продукції; факторний аналіз (оцінка впливу факторів на собівартість); групування витрат;

Виявлення и підрахунок резервів зниження собівартості та розробка рекомендацій по їхній реалізації

4.3.Аналіз витрат за калькуляціями найважливіших видів продукції

Горизонтальний аналіз, нормування, групування

Заключення о виявлених відхиленнях за статтями витрат, узагальнюється аналіз собівартості всі резерви зниження собівартості за блоками.

5. Побудова економетричної моделі

Множинна кореляція

Системний аналіз діяльності підприємства

          Ця методика є надзвичайно дієвою та актуальною та відрізняється від інших комплексністю, системністю, логічністю, адекватністю. Тому її застосування є дуже доцільним на Агрофірмі «Зоря» ТОВ.

3.3. Розробка заходів, спрямованих на зменшення витрат на підприємстві

Зниження витрат на виготовлення сільськогосподарської продукції є важливою народногосподарською проблемою, однією з основних умов підвищення економічної ефективності сільського господарства. Суспільству далеко не байдуже, ціною яких витрат здійснюється виробництво продукції, бо від цього кінець кінцем залежить міра задоволення потреб суспільства. Воно кровно зацікавлене в тому, щоб при менших витратах виробничих ресурсів робилося більше продукції і кращої якості. Саме тому доцільно запропонувати наступні способу зменшення витрат підприємства, які в першу чергу направлені на зменшення собівартості продукції. Запропоновані заходи представлені в таблиці 3.3.

                                                                                                   Таблиця 3.3.

Заходи, спрямовані на зменшення витрат підприємства