Фізичні основи напівпровідникових приладів. Напівпровідникові діоди. Біполярні транзистори

Страницы работы

Содержание работы

ЗМІСТ

Вступ

4

1 Фізичні основи напівпровідникових приладів

5

1.1 Безпримісні (власні) напівпровідники

5

1.2 Домішкові напівпровідники

8

1.3  Температурна залежність концентрації основних носіїв в домішковому напівпровіднику

9

1.4 Дрейфове і дифузійне рухи носіїв заряду

11

2  Напівпровідникові діоди

14

2.1 Електричні процеси в p-n-переході у відсутність зовнішньої  напруги

14

2.2 Електричні процеси в p-n-переході за наявності  зовнішньої напруги

17

2.3 Місткості p-n-переходу

23

2.4  Перехідні процеси в p-n-переході

24

2.5 Частотні властивості діодів з p-n-переходом

27

2.6 Переходи метал-напівпровідник

29

2.7 Омічний контакт

29

2.8 Класифікація і різновиди напівпровідникових  приладів

30

2.8.1 Випрямні діоди

30

2.8.2 Імпульсні діоди

31

2.8.3 Стабілітрони

31

2.8.4 Діоди Шоттки

33

3 Біполярні транзистори

34

3.1 Загальні відомості

34

3.2 Транзисторна структура за відсутності зовнішніх напруг

35

3.3 Транзисторна структура за наявності зовнішніх напруг

36

3.4 Схеми включення і статичні характеристики біполярних транзисторів

40

3.5 Транзистор як підсилювач малого сигналу

45

3.6  Схема заміщення транзистора у фізичних параметрах

46

3.7 Транзистор як чотириполюсник, h-параметры транзистора

50

3.8  Робота транзистора на високих частотах

3.9  Робота транзистора в імпульсному режимі

3.10  Граничні режими роботи біполярних транзисторів

3.11 Різновиди транзисторів і їх параметри

3.11.1 Класифікація транзисторів

3.11.2 Системи довідкових параметрів

ВСТУП

Електронна система складається з електрично зв'язаних між собою пасивних компонентів (резисторів, конденсаторів і индуктивностей) і активних компонентів - напівпровідникових приладів. В інтегральній мікросхемі активні і пасивні компоненти складають єдине ціле (інтегральний прилад). В могутній схемі напівпровідниковий прилад - конструктивно самостійний елемент (дискретний прилад).

Усередині електронного пристрою напівпровідниковий прилад виконує дві основні функції:

замикає і розмикає ланцюг електричного струму, тобто працює як ключ  ;

забезпечує лінійне посилення електричного сигналу, тобто працює як   підсилювач.

·         Відповідно до цього розділяються ключові і підсилювальні режими експлуатації напівпровідникового приладу. В ключовому режимі прилад має два статичні стани: замкнуте - опір приладу близький до нуля, і розімкнене - опір приладу великий. В підсилювальному режимі напівпровідниковий прилад забезпечує лінійну передачу сигналу: вихідний сигнал повністю повторює форму управляючого (вхідного) сигналу, але має велику (посилену) потужність.

По функціональних можливостях можна виділити три основні класи напівпровідникових приладів: діоди, транзистори і тиристори.

Діод - це електричний «вентиль» тобто прилад, що забезпечує однонаправлену передачу електричного сигналу. Його можна вважати некерованим ключем, який не усилює потужність передаваного сигналу.

Транзистор - керований напівпровідниковий прилад, який може працювати в електронній схемі як в ключовому, так і підсилювальних режимах. Це універсальний напівпровідниковий прилад інтегральних і могутніх схем.

Тиристор - керований напівпровідниковий прилад, який використовується тільки в ключовому режимі перш за все в могутніх виконавчих пристроях.

1  ФІЗИЧНІ  ОСНОВИ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПРИЛАДІВ

1.1 Безпримісні (власні) напівпровідники

 Напівпровідники займають по електропровідності проміжне положення між металами і діелектриками:

r ïðîâ   =  10 -8  ...  10 -5  Îì×ì ;

r ï/ïðîâ=  10 -5  ...  10  8  Îì×ì ;

räèýë   =  10   8  ...  10 13  Îì×ì .

 

Механізм електропровідності напівпровідників і діелектриків приблизно однаковий і якісно відрізняється від механізму електропровідності провідників.

 

Відмінності  напівпровідників від провідників:

 

1.Величина   rп/пр >> r пров

2.Влияние температури: 

­ t   ®   r ïðîâ  ­,  ïðè Ò=0 0Ê   ìîæëèâà íàäïðîâ³äí³ñòü;  

­ t   ®   rï/ïð     ¯,   ïðè Ò=0 0Ê   rï/ïð » r äèýë .

3.Влияние домішок:

-  додавання домішки  в  чистий метал ®  r сплаву  ­ ;

-   додавання домішки в напівпровідник  ®   rп/пр     Ї .

4. Вплив електричного поля, опромінювання електричним                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          світлом або іонізаційними частинками:

- на величину  rп/пр   впливає;

- на величину  rпров   вплив не характерний.

 

Як напівпровідникові матеріали для виготовлення  електронних приладів частіше за все застосовуються германій, кремній і арсенід галію.

Об'ємні кристалічні грати германію є тетраедром. На малюнку вона може бути відрекомендована в площинній грати (рис.1.1,а). Подвійні лінії умовно позначають ковалентную зв'язок.

У відсутність структурних дефектів і при Т=0 До чотири валентні електрони зовнішньої електронної оболонки кожного атома беруть участь в ковалентных зв'язках з сусідніми атомами. Ці зв'язки характеризуються перекриттями зовнішньої електронної оболонки кожного атома із зовнішніми електронними оболонками поряд розташованих чотирьох атомів кристала. Участь всіх електронів атомів в створенні ковалентных зв'язків між атомами свідчить про знаходження електронів на рівнях енергії валентної зони.

 

 

 

 

 

 

 

 


Підвищення температури кристала викликає збільшення енергії фононів (квантів теплових коливань кристалічних грат).  При деякій  температурі  енергія  фонона  стає достатньою для звільнення електрона від зв'язків з атомами кристалічних грат. Валентний електрон звільняється від зв'язків і стає вільним.  Звільнення електрона від зв'язків з атомами відповідає на енергетичній діаграмі його переходу з рівня валентної зони на рівень зони провідності.

Похожие материалы

Информация о работе