Оптика: основні формули і приклади розв’язування задач, страница 5

539. Максимальна спектральна світність   (rl,T)max абсолютно чорного тіла рівна 4,16 . 1011Вт/м2. На яку довжину хвилі  lmax вона приходиться?

540. Потужність випромінювання кулі радіусом R = 10 см при деякій постійній температурі Т дорівнює 1 кВт. Знайти цю температуру, вважаючи кулю  сірим тілом з коефіцієнтом чорноти, рівним 0,25.

541. Червона границя фотоефекту для цинку  lо = 310 нм. Визначити максимальну кінетичну енергію Тmax  фотоелектронів у  електрон-вольтах, якщо на цинк падає світло з довжиною хвилі  l = 200 нм.

542. Фотоелемент освітлюється світлом з довжиною хвилі 400 нм. Фотоелектрони, які вириваються з поверхні металу, повністю затримуються різницею потенціалів 1,5 В. Визначити роботу виходу електронів з металу фотокатода і червону границю фотоефекту.

543. Червона границя фотоефекту для якогось металу дорівнює 500 нм. Визначити: 1) роботу виходу електронів з цього металу;  2) максимальну швидкість електронів, які вириваються з цього металу світлом з довжиною хвилі 400 нм.

544. На фотоелемент  з катодом з літію падає світло з довжиною хвилі l = 200 нм. Знайти   найменше значення затримуючої різниці потенціалів Uз, яку необхідно прикласти до фотоелемента, щоб припинити фотострум.

545. При фотоефекті з платинової поверхні величина затримуючого потенціалу виявилась рівною 0,8 В. Знайти: 1) довжину хвилі вжитого опромінювання; 2) максимальну довжину хвилі, при якій ще можливий фотоефект.

546. Для припинення фотоефекту, викликаного опроміненням ультрафіолетовим світлом платинової пластинки, потрібно прикласти затримуючу різницю потенціалів Uз1 = 3,7 В. Якщо платинову пластинку замінити іншою пластинкою, то затримуючу різницю потенціалів прийдеться збільшити до 6 В. Знайти роботу виходу електрона.

547. Яка частина енергії фотона витрачається на роботу виривання електрона, якщо червона границя фотоефекту 400 нм і кінетична енергія електрона 2еВ?

548. Чи буде спостерігатись фотоефект,  якщо на поверхню срібла направити ультрафіолетове випромінювання з довжиною хвилі              l = 300 нм?

549. Яка максимальна швидкість фотоелектронів, які вилітають з срібла при освітленні його променями з довжиною хвилі 280 нм?

550. Електрони, які вибиваються світлом при фотоефекті, повністю затримуються зворотнім потенціалом 4 В. Червона границя фотоефекту 0,6 мкм. Визначити частоту падаючого світла.

551. Якого світлового тиску зазнає дзеркальна поверхня площею 1 м2, якщо за одну секунду на неї падає 2 . 1018 фотонів з довжиною хвилі   l = 4,1 . 10-7 м?

552. Паралельний пучок світла з довжиною хвилі  l = 500 нм падає нормально на зачорнену поверхню, створюючи тиск Р = 10 мкПа. Визначити число фотонів, які падають на поверхню площею 1 м2 за час 1 с.

553. Тиск  Р монохроматичного світла ( l = 600 нм) на чорну поверхню, розташовану перпендикулярно падаючим променям, дорівнює 0,1 мкПа. Визначити концентрацію n фотонів в пучку.

554. На дзеркальну поверхню площею S = 5 см2 за час  t = 3 хв нормально падає монохроматичне світло, енергія якого 9 Дж.

Визначити світловий тиск на поверхню.

555. Визначити коефіцієнт відбиття  r поверхні, якщо при енергетичній освітленості Е = 120 Вт/м2  тиск Р світла виявився рівним 0,5 мкПа.

556. Густина потоку світлової енергії біля поверхні Землі рівна 0,14 Вт/см2.   Визначити величину світлового тиску, обумовленого цим потоком енергії, якщо коефіцієнт відбиття рівний 0,6.

557.   Визначити довжину хвилі монохроматичного світла при нормальному падінні його на дзеркальну поверхню площею 1 м2, якщо кожної секунди падає 5 . 1018 фотонів і тиск світла дорівнює    10-8  Н/м2.

558. Визначити енергетичну освітленість (густину потоку енергії )Ее дзеркальної поверхні, якщо тиск Р, створений випромінюванням, дорівнює 40 мкПа. Випромінювання падає нормально до поверхні.

559. Світло з довжиною хвилі  l = 600 нм нормально падає на дзеркальну поверхню і чинить на неї тиск  Р = 4 мкПа. Визначити число N фотонів, падаючих за час t = 10 с на площу S = 1 мм2 цієї поверхні.

560. На відстані r = 5 м від точкового монохроматичного (l = 0,5 мкм) ізотропного джерела світла розташована поверхня  S = 8 мм2 перпендикулярно падаючому пучку. Визначити число фотонів, падаючих на поверхню в одну секунду. Потужність випромінювання 100 Вт.

561. Внаслідку розсіяння фотона з довжиною  хвилі 2 нм на вільному електроні комптонівське зміщення виявилось рівним 1,2 нм. Знайти кут розсіяння.

562.  Знайти відношення максимального комптонівського змінення довжини хвилі при розсіянні фотонів на вільних електронах і протонах.

563. Фотон з енергією 1,2 МеВ був розсіяний в результаті ефекта Комптона на кут  90о. Знайти енергію розсіяного фотона.

564. Визначити довжину хвилі рентгенівського випромінювання, якщо при комптонівському розсіянні цього випромінювання під кутом 60о довжина хвилі розсіяного випромінювання виявилась рівною 57 нм.

565. Фотон з енергією 0,25 МеВ розсіявся під кутом 120о на вільному електроні, який початково перебував у спокої. Визначити кінетичну енергію електрона віддачі.

566. Рентгенівські промені з довжиною хвилі  l о = 0,708 Ао зазнають комптонівського розсіяння на парафіні. Знайти довжину хвилі рентгенівських променів, розсіяних у напрямках: 1) p/2, 2) p.

567. Рентгенівські промені з довжиною хвилі  lо = 0,2 Ао зазнають комптонівського розсіяння під кутом 90о. Знайти змінення довжини хвилі рентгенівських променів при розсіюванні.

568. Внаслідок ефекту Комптона фотон при співударянні з електроном був розсіяний на кут 90о. Енергія розсіяного фотона рівна 0,4 МеВ. Визначити енергію фотона до розсіювання.

569. Фотон з енергією 1,5 МеВ був розсіяний внаслідок ефекту Комптона на кут 90о. Знайти довжину хвилі розсіяного фотона.

570. Рентгенівські промені з довжиною хвилі  0,5 Ао зазнають комптонівського розсіювання під кутом 60о. Знайти енергію електрона віддачі.