Фізика: Учбово-методичний посібник, страница 2

          8. Зараховані контрольні роботи (рецензії) подаються екзаменатору. Студент під час екзамену дає пояснення по розв'язуванню будь-якої задачі, що входить до КР, на вимогу екзаменатора.

          9. Розв'язок задач супроводжувати короткими конкретними поясненнями; в тих випадках, коли необхідно, дати рисунок, який  виконують за допомогою приладів для креслення.

          10. Розв'язувати задачу треба в загальному вигляді, тобто виразити величину, яку необхідно знайти в задачі, через буквенні позначення величин, приведених в умовах задачі.

При такому способі розв'язування не виконуються розрахунки для находження проміжних величин.

11. Після одержання остаточної формули для перевірки її правильності в правчастину формули замість символів величин треба поставити позначення одиниць цих величин і зробити з ними необхідні дії, щоб переконатися, що одержана при цьому одиниця відповідає тій, що знаходжується в данній задачі. Якщо такого відповідку немає, то задача розв'язана невірно (див.приклад 1 на с.51).

          12. При розрахунках числові значення величин треба підставляти тільки в одиницях СІ. За винятком можна виражати в любих, але однакових одиницях, числові значення однорідних величин, які стоять в числівнику і знаменнику дробу, що мають однакові ступені.

          13. При розрахунках в остаточну формулу, а також при записах відповіді числові значення величин слід записувати як добуток десятичного дробу з одною значащою цифрою перед комою на відповідну степінь десяти. Наприклад, замість 8250 треба записати 8,25. 10з, замість 0,00235 записати 2,35 . 10 і т.д.

          14. Обчислення по розрахунковій формулі треба проводити виконуючи правила наближених обчислень (див. в "Задачнику по фізиці" А.Г.Чертова і А.А.Вороб'йова. Додаток про наближені обчислення). Як правило, кінцева відповідь повинна записуватись з трьома значащими цифрами.

ПРОГРАМА З ФІЗИКИ ДЛЯ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ

ВСТУП

          Предмет фізики. Методи фізичного дослідження: досвід, гіпотеза, експеримент, теорія. Зв'язок фізики з іншими науками. Загальна структура і завдання курсу фізики. Роль фізики в становленні інженера.

1 ФІЗИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІКИ

Тема 1.1 Елементи кінематики

          Предмет механіки. Кінематика і динаміка. Механічний рух як найпростіша форма руху матерії. Поняття про властивості простору і часу, які лежать в основі класичної механіки. Елементи кінематики матеріальної точки. Швидкість і прискорення точки як похідні радіуса-вектора по часу. Нормальне і тангенціальне прискорення. Поступний рух твердого тіла.

          Елементи кінематики обертального руху твердого тіла. Кутова швидкість і кутове прискорення, їх зв'язок з лінійними швидкістю і прискоренням точок твердого тіла.

Тема 1.2 Динаміка

Динаміка матеріальної точки і поступного руху твердого тіла. Закони Ньютона. Імпульс . Закон збереження імпульсу. Непружний удар. Реактивний рух.                                                                                                                                                                                            

Неінерціальні системи  відліку. Сили інерциї. Закон всесвітнього тяжіння.

Тема 1.3 Енергія і робота

          Енергія як універсальна міра різних форм руху і взаємодій. Робота сили і її вираз через криволінійний інтеграл. Потужність. Консервативні і неконсервативні сили. Кінетична і потенціальна енергія. Закон збереження енергії в механіці. Диссипація енергії. Загальнофізичний закон збереження і перетворення енергії, як прояв незнищенності матерії і її руху. Абсолютно пружний удар. Умови рівноваги механічної системи.

          Тема 1.4 Обертальний рух твердого тіла.

          Поняття абсолютно твердого тіла. Момент сили. Момент інерції тіла відносно осі. Теорема Гюйгенса-Штейнера. Рівняння динаміки обертального руху. Момент імпульсу.

Закон збереження моменту імпульсу. Кінетична енергія обертового тіла.

Тема 1.5 Елементи спеціальної теорії відносності

                                                                        (С Т В )

          Інерціальні системи відліку і принцип відносності. Перетворення координат Галілея. Постулати СТВ. Перетворення координат Лоренца. Відносність довжин і інтервалів часу. Релятивістський закон складення швидкостей. Релятивістський закон динаміки материіальної точки. Взаємний зв'язок енергії і маси. Вираз для кінетичної  енергії.

          Принцип еквівалентності. Поняття про загальну теорію відносності. Межа застосування класичної (Ньютоновської) механіки.

2  МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Тема 2.1 Термодинамічні системи. Ідеальний газ

          Статистичний і термодинамічний методи дослідження. Термодинамічні параметри. Рівняння стану. Термодинамічні процеси і їх зображення на термодинамічних діаграмах. Рівняння ідеального газу. Вивід рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу для тиску і його порівняння з рівнянням Клапейрона-Менделєєва. Середня кінетична енергія молекули. Молекулярно-кінетичне тлумачення температури.

Тема 2.2 Статистичні розподіли

          Розподіл молекул по швидкостях. Функція розподілу. Розподіл Максвела для швидкостей молекул ідеального газу.

          Найбільш імовірна, середня арифметична і середня   квадратична швидкість молекул. Експериментальна перевірка закону Максвела. Барометрична формула. Розподіл Больцмана.

          Середнє число зіткнень і середня довжина вільного пробігу молекул. Ступені свободи. Закон рівномірного розподілу енергії по ступеням свободи молекул. Внутрішня енергія ідеального газу.

Тема 2.3 Явища переносу

          Явища переносу в термодинамічно нерівноважних системах. Експериментальні закони дифузії, теплопровідності і внутрішнього тертя. Молекулярно-кінетична теорія цих явищ.

Тема 2.4 Основи термодинаміки

          Внутрішня енергія системи. Робота і теплота. Перший закон термодинаміки. Графічне зображення термодинамічних процесів і роботи. Теплоємність газу. Рівняння Майєра. Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів та адіабатного процесу ідеального газу. Залежність теплоємності ідеального газу від виду процесу. Обмеженість класичної молекулярно-кінетичної теорії теплоємності ідеального газу.

          Оборотні і необоротні процеси. Цикл Карно. Теплові і холодильні машини. Другий закон термодинаміки. Ентропія. Теорема Клаузіуса. Статистичне тлумачення другого закону термодинаміки. Межа застосування другого закону термодинаміки.

Тема 2.5  Реальні гази. Фазові перетворення

          Сили і потенціальна енергія міжмолекулярної взаємодії. Рівняння Ван-дер-Ваальса. Ізотерми Ван-дер-Ваальса. Ізотерми Ендрюса. Критична точка. Внутрішня енергія реального газу. Ефект Джоуля-Томсона. Фазові переходи першого і другого роду. Фазові діаграми. Рівняння Клапейрона-Клаузіуса. Особливості рідкого і твердого станів речовини.