Критерії оцінки знань студентів за різними формами контролю з дисципліни «Етика та естетика»

Страницы работы

Фрагмент текста работы

наводиться розподіл балів за видами робіт, що студент заочної форми навчання повинен виконати з дисципліни «Етика та Естетика».

Таблиця 1. Розподіл балів  з дисципліни «Етика та естетика»

Об‘єкти контролю

Максимальна кількість балів

Виконання завдань форуму на сайті інституту

10

Виконання тестових завдань на сайті інституту

20

Виконання індивідуальної роботи студентів

20

Модульна контрольна робота

50

Всього

100

В таблиці  2 наводяться еквіваленти даних 100-бальної системи оцінюванні, отриманих за результатами всіх видів контролю знань, при їхньому переведенні в інші системи оцінювання.

Таблиця 2. Умови переведення  даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу ECTS.

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за шкалою УБС (100-бальною)

Оцінка за національною шкалою

A

91-100

5 (відмінно)

B

81-90

4 (добре)

C

71-80

D

61-70

3 (задовільно)

E

51-60

FX

21-50

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-20

2 (незадовільно) з обов‘язковим перескладанням

I.Критерії оцінювання знань студентів за результатами усіх видів робіт.

1. Поточнийконтроль знань студентів.

А) виконання завдань форуму з дисципліни на сайті інституту (максимальна оцінка – 10 балів).

10 балів ставиться, якщотекст відповіді розміщений на форумі у визначений графіком термін. Текст  свідчить, що робота виконана самостійно, без плагіату з інтернет-ресурсів або інших джерел. Обсяг відповіді еквівалентний не менше, ніж 1 сторінці друкованого тексту формату А4, 14 шрифтом. Студент адекватно тлумачить сутність завдання,  вірно відповідає на запитання, демонструє глибоке розуміння матеріалу, усвідомлює зміст та сутність наукового знання в його історичному розвитку, вільно орієнтується серед основних категорій етики та естетики. Студент усвідомлено формулює думки і теоретичні концепції, підкріплюючи теоретичні знання здатністю до аналізу та узагальнення. Демонструє знання змісту першоджерел, додаткової літератури, підручників та лекційного матеріалу, вміє творчо його інтерпретувати, застосовувати для ілюстрації відповіді та аргументації. У відповіді є аналіз та узагальнення у формі висновків, наводяться приклади за кожною тезою чи положенням. Виклад матеріалу відбувається згідно законів логіки, оформляється акуратно та грамотно. Припускається одна незначна помилка. Студент бере участь в інтерактивному спілкуванні з викладачем у визначений строк та на високому рівні відповідає на додаткові питання.

9-8 балів ставиться, якщо текст відповіді розміщений на форумі у визначений графіком термін. Текст відповіді свідчить, що робота виконана самостійно, без плагіату з інтернет-ресурсів або інших джерел. Обсяг відповіді еквівалентний не менше, ніж 1 сторінці друкованого тексту формату А4, 14 шрифтом. Демонструється адекватне розуміння поставленого завдання чи питання. Студент показує знання і уміння з дисципліни, свідомо орієнтується у змісті навчального матеріалу, але припускається окремих незначних  помилок (2-3 помилки). Демонструє знання змісту першоджерел, додаткової літератури, підручників та лекційного матеріалу, вміє творчо його інтерпретувати, застосовувати для ілюстрації відповіді та аргументації. У відповіді є аналіз та узагальнення у формі висновків, наводяться приклади за більшістю висунутих тез чи положень. Виклад матеріалу відбувається згідно законів логіки, оформляється акуратно та грамотно. Студент бере участь в інтерактивному спілкуванні з викладачем у визначений термін та на належному рівні відповідає на додаткові питання.

7-6 балів  - текст відповіді розміщений на форумі у визначений графіком термін або з запізненням з поважної причини. Текст  свідчить, що робота виконана самостійно, без плагіату з інтернет-ресурсів або інших джерел. Обсяг відповіді еквівалентний не менше, ніж 1 сторінці друкованого тексту

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Дополнительные материалы
Размер файла:
94 Kb
Скачали:
0