Етика та естетика: Тестові завдання (Тестові завдання за темами 1-8. Предмет етики. Художня реальність в Україна. Шляхи естетичного виховання економічних кадрів)

Страницы работы

Содержание работы

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ХАРКІВ

2010

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри соціально-гуманітарних дисциплін,

протокол № 6 від 28 січня 2010 р.

Чистіліна Т.О.

Етика та естетика: Тестові завдання. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2010. - 41 с.

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………….4

Тестові завдання за темою 1. Предмет етики.

Основні етичні вчення…………………………………………………………….....6

Тестові завдання за темою 2. Етичні категорії…………………………………...13

Тестові завдання за темою 3. Моральні аспекти глобальних проблем сучасної цивілізації………………………………………...16

Тестові завдання за темою 4. Культура спілкування й етикет……………………………………………………………………………...20

Тестові завдання за темою 5. Естетика як наука та її категорії………………………………………………………………………..23

Тестові завдання за темою 6. Історія естетичної думки…………………………27

Тестові завдання за темою 7. Естетична діяльність та свідомість……………………………………………………………………..….33

Тестові завдання за темою 8. Художня реальність в Україна. Шляхи естетичного виховання економічних кадрів………………………………………………………………....38

ВСТУП

Навчальна дисципліна “Етика та Естетика” є вибірковою і  належить до дисциплін циклу соціально-гуманітарної  підготовки.

Предметом вивчення дисципліни є - раціональне обґрунтування моралі та виявлення її природи, сутності, місця і значення у розвитку людини і суспільства а також загальні закони художнього освоєння і пізнання  дійсності, розвитку мистецтва, його ролі в житті суспільства. В рамках дисципліни здійснюється аналіз механізмів моральної орієнтації й регуляції, виражених у системах цінностей, норм, принципів, понять моральної свідомості; вивчаються феномени етичного та естетичного в контексті історичного розвитку суспільства.

Метою навчальної дисципліниє формування етико-естетичної культури особистості фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки. Етика несе знання про моральні цінності, дає розуміння морального виміру поведінки особистості, дій соціальних суб’єктів, життя суспільства. Естетика розширює загальний кругозір, орієнтує на гуманістичні цінності, дає знання про специфіку мистецтва та його види.

Завданням навчальної дисципліниє вивчення змісту історичних етапів розвитку етичної та естетичної думки, теоретичних засад вчення про мораль,  про прекрасне, формування естетичного смаку, сприяння розкриттю творчого потенціалу особистості, усвідомлення місця і ролі вітчизняної культури та мистецтва в контексті сучасного світу, що глобалізується.

Основний змістнавчальної дисципліни розкривається у 8 темах, головна увага приділяється вивченню теми № 2 «Основні етичні вчення» та темі № 8 «Історія естетичної думки».

Знання логіко-філософської  структури етики та естетики, значущості  дисципліни для загальної культури людини, зокрема, майбутнього фахівця; головних проблем етики та естетики; про мораль як суспільне явище, соціальний інститут і зміст духовного життя, а також вихідних категорій етики та естетики та вміння впевнено оперувати етико-естетичними категоріями та поняттями на підставі знання  спадщини світових та українських мислителів, сучасних вчень; обґрунтувати власну світоглядну та етичну позицію, застосовувати набуті знання  при вирішенні пізнавальних професійних завдань; вирішувати соціальні та етичні проблеми, досягаючи консенсусу; бути здатними у випадку професійної та життєвої необхідності до компетентного діалогу з проблем етики й естетики; будувати поведінку у професійних та міжособистісних стосунках згідно з нормами етики та естетики, - знадобляться майбутнім економістам у професійній та суспільній діяльності.

Пропонований збірник тестових завдань складений з метою допомоги студентам у підготовці до поточного, модульного та підсумкового контролю знань з дисципліни. Тестові завдання складені та згруповані за темами лекцій, семінарських занять та самостійної роботи. В рамках однієї теми тестові завдання розташовані довільно. Це зроблено з метою мотивувати студентів до глибшого та сумліннішого вивчення навчального матеріалу.

Тестові завдання використовуються для контролю знань як на семінарських заняття (за певними темами), так і на модульній контрольній роботі. Причому остання включає по 2-3 тести з кожної теми (всього 20 тестових завдань), тобто, тестовими завданнями охоплюється 100% навчального матеріалу.

Ознайомившись з тестовими завданнями, вміщеними у збірнику, студенти мають можливість розв’язати їх самостійно, використовуючи свої знання з дисципліни, одержані в результаті вивчення матеріалів лекцій, основної та додаткової літератури. Це дасть можливість скоригувати свою навчальну діяльність, краще підготуватися до модульного контролю.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМОЮ 1: ПРЕДМЕТ ЕТИКИ. ОСНОВНІ ЕТИЧНІ ВЧЕННЯ

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Тестовые вопросы и задания
Размер файла:
238 Kb
Скачали:
0