Самостійна робота з дисципліни «Філософія» (Теми 1-15: Філософія, її призначення, зміст та функції в суспільстві. Суспільство як система, що розвивається), страница 2

Література: 1 (с. 93-122), 4 (с. 77-89), 6 (с. 92-133), 7 (с. 200-221; 227-261), 8, 10 (с. 161-451), 11 (с. 131-168), 12 (с. 108-134), 13 (с. 61-76), 14 (с. 295-399), 17 (с. 102-128), 18 (с. 64-87), 19 (с. 35-45), 21 (с. 75-95) // 10, 18, 20, 21, 25, 26, 46, 47, 50, 62. 73, 78, 79.

Самостійна робота № 6 (4 год.)

Тема 5. Німецька класична філософія.

Питання

Завдання

1

Недоліки вчення Г.В.Ф. Гегеля

Визначити їх, вивести на основі власних умовиводів та фактів історії наслідки реалізації гегелівської системи на практиці (викласти письмово)

2

Погляди І. Канта на природу людини.

Підготувати доповіді та реферати

3

Критика філософської системи Г.В.Ф. Гегеля сучасними філософами.

4

Філософське розуміння свободи у творах Й.Г. Фіхте.

5

К. Маркс – критик чи послідовник філософської системи Г.В.Ф. Гегеля?

6

Філософія права Г.В.Ф. Гегеля.

Результати виконання роботи:  доповіді, реферати, повідомлення.

Форми контролю: перевірка конспектів, усне опитування, оцінювання за результатами дискусії, обговорення та оцінювання доповідей та рефератів.

Література: 1 (с. 122-169), 4 (с. 93-103), 6 (с. 134-158), 7 (с. 279-364), 10 (с. 627-668), 11 (с. 169-179), 12 (с. 134-155), 13 (с. 76-96), 14 (с. 441-473; 494-495), 17 (с. 128-159), 18 (с. 87-104), 19 (с. 45-51), 21 (с. 85-94) // 2, 15, 16, 17, 21, 24, 32, 79, 86, 96, 107.

Самостійна робота № 7 (5 год.)

Тема 6. Традиції та особливості розвитку філософської думки в Україні.

Питання

Завдання

1

Загальні особливості української філософії, як складової української духовної культури

Розглянути за літературою (без конспектування)

2

Філософські пошуки часів Київської Русі

Перелічити джерела та основні філософські ідеї, вміщені у них

3

Києво-Могилянська академія – осередок філософії в Україні XVII- XVIII ст.

Скласти таблицю з зазначенням персоналій та основних ідей їх філософії

4

Життєвий та творчий шлях

 Г.С. Сковороди

Розглянути за літературою (без конспектування)

5

Основні положення філософського вчення Г. Сковороди

Виписати

6

Університетська філософія в Україні XIX ст.

Скласти конспект

7

Особливості розвитку української філософії XX ст.

Скласти конспект, вказуючи негативи та позитиви

Результати виконання роботи: конспект, повідомлення, обговорення питань.

Форми контролю:  вибіркова перевірка конспектів, усне опитування, оцінювання за результатами обговорення питань, повідомлень.

Література: 1 (с. 305-404), 2, 9, 11 (с. 225-244), 12 (с. 207-254), 13 (с. 196-245), 17 (с. 219-314), 18 (с. 166-185), 19 (с. 77-127) // 13, 30, 59, 77, 106.

Самостійна робота № 8 (5 год.)

Тема 7. Сучасна світова філософія.

Питання

Завдання

1

Еволюція релігійної філософії XX ст.

Скласти конспект

2

Екзистенційна аналітика буття

 М. Гайдеггера

Визначити мету філософських побудов М. Гайдеггера, розкрити сутність його вчення (письмово)

3

Ф.Ніцше – представник “філософії життя”

Скласти словник термінів філософії Ф.Ніцше, виписавши їх в алфавітному порядку та розкривши зміст кожного

4

Деконструкція Ж. Дерріда

Підготувати доповіді та реферати

5

Концепція влади М. Фуко

6

“Філософія абсурду” А.Камю

7

Концепт Надлюдини у філософії  Ф. Ніцше

8

З. Фрейд – засновник психоаналізу

9

Ситуація постмодерну в сучасній філософії

10

Франкфуртська школа: “Геть культуру!”

11

Символічний обмін та симуляція: “знаки” Ж. Бодрійяра

Результати виконання роботи: конспект, доповіді, реферати.

Форми контролю: перевірка конспектів, усне опитування, оцінювання за результатами дискусії, обговорення та аналіз доповідей та рефератів, індивідуальні письмові завдання.