Самостійна робота з дисципліни «Філософія» (Теми 1-15: Філософія, її призначення, зміст та функції в суспільстві. Суспільство як система, що розвивається), страница 4

проблеми

завдання

1

Глобалізація та антиглобалізм.

Написати есе на одну з пропонованих тем на ваш вибір (обсяг – 1 стор.)

2

Доля українського суспільства: спроба прогнозування.

3

Проблема “кінця історії”.

4

Нація та національна держава в сучасному світі.

5

Сучасна економіка: хаотична система чи керований організм?

6

Роль комп’ютерних технологій в трансформації сучасного суспільства.

7

Глобальні проблеми сучасності.

8

Меншини та маргінали в сучасному суспільстві.

9

Потреби індивіда в умовах суспільства споживання.

10

Соціальні інститути як втілення влади суспільства над особистістю.

11

Емансипація жінки: переваги та втрати.

Результати виконання роботи: доповіді, повідомлення, анотації.

Форми контролю: вибіркова перевірка письмової підготовки, оцінювання за результатами дискусії, обговорення доповідей, анотацій, питань.

Література: 5 (с. 67-191), 8, 11 (с. 326-394), 12 (с. 352-401), 13 (с. 444-476), 15, 17 (с. 478-573), 18 (с. 335-405), 19 (с. 247-260), 21 (с. 182-209) // 9, 11, 17, 18, 19, 20, 29, 34, 42, 44, 49, 50, 60, 63, 64, 65, 66, 73, 81, 82, 92, 94, 95, 101, 109, 110, 114.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна:

1.  Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник. – К.: Либідь, 2001.

2.  Горський В.С., Кислюк К.В. Історія української філософії: Підручник. – К: Либідь, 2004.

3.  История философии: Запад. Россия. Восток. Кн.1, 2. - М., 2000.

4.  Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс. Учебник . Изд. 4-е., М.,2002.

5.  Кривуля О.М. Філософія: світ – людина – дух. Навч. посібник. – Харків: ТОВ “Прометей”, 2003.

6.  Кунцман П., Буркард Ф.-П., Видман Ф. Философия: dtv-Atlas: Пер. с 9-го нем. изд. – М.: Рыбари, 2002.

7.  Курбатов В.Й. История философии. Конспект. Ростов н/Д. 1997.

8.  Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл. – Мн.: Книжный дом, 2003.

9.  Огородник Г.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні.

Курс лекцій. Київ,1999.

10.Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. СПб., 1997.

11.Сухина В.Ф., Кислюк К.В. Практикум по философии: Учебн. Пособие для студентов вузов. – Харьков: Фолио, 2001.

12.Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. – К., “Каравела”, 2001.

13.Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навч. посібник. – К.: Інкос, 2006. 

14.Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. Учебное пособие для вузов. Пер с анг., М..2000.

15.Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія: Навч. посібник / Упоряд. Віталій Лях. – К.: Либідь, 1996.

16.Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями: Хрестоматія: Навч. посібник \Упорядники В.В.Лях, В.С. Пазенок. К., 1996.

17.Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник / Бичко І.В., Табачковський В.Г., Горак Г.І. та ін. - К.: Либідь, 1993.

18.Філософія. Навчальний посібник // За ред. І.Ф. Надольного. - К., 1997.

19.Філософія. Підручник // За. ред. Г.А. Заїченка. – К., “Вища школа”, 1995.

20.Філософія: Світ людини. Курс лекцій: Навч. посібник / В.Г. Табачковський, М.О. Булатов, Н.В. Хамітов та ін. – К.: Либідь, 2003.

21.Философия: Учебник // Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной, В.П. Филатова. – М.: Русское слово, 1996.

22. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. М., 1991.

23.Шаповалов В.Ф. Основы философии. — М., 2000.

Додаткова:

1.  Августин Блаженный. Исповедь. М., 1992.

2.  Авдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации: уч. пособие. – М., 1994.

3.  Асмус В.А. Античная философия. – М., 1999.

4.  Аристотель Метафизика. – М., 1991. – Ч. 1.

5.  Башляр Г. Новый рационализм. М., 1987. с. 109 – 114; с. 251- 252.

6.  Блецкан М.И. Диалектика формирования научных абстракций. Львов, 1990.

7.  Булгаков С.Н. Философия хозяйства // Соч. в двух томах. Т.1. – М., 1993.

8.  Бойченко І.В. Філософія історії: підручник. – К., 2000.

9.  Бьюкенен П.Дж. Смерть Запада. М., 2003.

10.Бэкон Ф. Сочинения в 2-х т. М.. 1972.