Тематика та методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни "Політична економія"

Страницы работы

Фрагмент текста работы

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Кафедра економічної теорії

ТЕМАТИКА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

З ДИСЦИПЛІНИ

“ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ

ВСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ

ХАРКІВ 2012


Затверджено на засіданні кафедри економічної теорії, протокол № 1 від 31.08. 2012 р.

Тематика та методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “Політична економія” для студентів І курсу всіх форм навчання / укладач Шкодіна І.В. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2012. – 20 с.

© Шкодіна І.В., 2012

© ХІБС УБС НБУ, 2012


ВСТУП

Для отримання студентами глибоких знань та навичок дослідницької роботи у навчальному процесі використовується багато форм аудиторної та позааудиторної самостійної роботи. Найбільш важливими з них є підготовка рефератів, написання курсових, наукових робіт, участь у наукових конференціях та олімпіадах.

Виконання курсової роботи з “Політичної економії” дозволить кожному студентові поглибити і закріпити отримані знання з курсу, оволодіти методологією дослідження, набути навички самостійної роботи з  монографіями, довідковою літературою, засвоїти методи збору, обробки та аналізу фактологічного, статистичного матеріалу, розвити логічне мислення, вміння правильно викладати думки при аналізуванні складних теоретичних проблем, пов’язувати теорію з практикою, обґрунтовувати доцільність тих чи інших практичних рекомендацій.

При написанні курсової роботи у студентів нерідко виникають труднощі тому, що не всі вони чітко уявляють собі специфіку наукової роботи і недостатньо володіють методикою написання наукових робіт. Між тим, оволодіння методикою написання наукової студентської роботи сприяє розвитку культури мислення, всебічному ознайомленню із сучасною літературою, створює можливість комплексно використовувати набуті навички роботи з науковими джерелами, уміння на науковій основі аналізувати явища дійсності й робити висновки для практичної діяльності.

Мета методичних рекомендацій – надати студентам рекомендації щодо написання курсових робіт з курсу “Політична економія”.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота з “Політичної економії” – це самостійно виконане студентом наукове дослідження однієї з економічних проблем, визначених кафедрою економічної теорії.

ВИБІР ТЕМИ

Вибір теми курсової роботи – важливий етап у написанні курсової роботи. Дуже важливо, щоб він був зроблений свідомо. Тематика курсових робіт пропонується студентам кафедрою. Тема визначається згідно з “кодом”, який базується на нумерації залікової книжки студента. В залежності від останньої цифри номера залікової книжки студент обирає собі тему під номером, що включає цю цифру. Наприклад: залікова книжка № 200301. Студент може обрати собі теми, які знаходяться під номером 1, 11, 21, 31 тощо.

Проте, по узгодженню з науковим керівником студент має можливість самостійно обрати тему, яка його цікавить. До того ж дуже добре було б, якби студент по обраній проблемі вже вивчив літературу, виступав з доповідями на семінарських заняттях. Усе це полегшує роботу студента на першому етапі. Бажано, щоб студент продовжував працювати над обраною проблемою при вивченні інших економічних дисциплін. Кропітка праця над дослідженням однієї або суміжних проблем протягом всього періоду навчання

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Политология
Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
180 Kb
Скачали:
0