Расчет насадочной ректификационной колонны непрерывного действия для разделения бинарных смесей, страница 4

                             (2.11)

де і  в'язкості рідких бензолу й ацетону при температурі суміші.

Тоді в'язкість рідини у верхній і нижній частині колони відповідно дорівнює:

;

;

звідки

Гранична швидкість пар у верхній частині колони:

звідки

Гранична швидкість пар у нижній частині колони

звідки

Приймемо робочу швидкість wна 30 % нижче граничній:

Діаметр ректифікаційної колони визначимо з рівняння витрати:

Звідси діаметри верхньої й нижньої частини колони рівні відповідно:

Раціонально прийняти стандартний діаметр обичайки d =0,5 м однаковим для обох частин колони. При цьому дійсні робочі швидкості пари у колоні рівні:

що становить відповідно 50 й 65 % від граничних швидкостей.


2.3 Висота насадки

Висоту насадки Н розраховують по модифікованому рівнянню масопередачі :

                                                                                     (2.13)

де  – загальне число одиниць переносу по паровій фазі; – загальна висота одиниці переносу, м.

Загальне число одиниць переносу обчислюють по рівнянню

                                                                      (2.14)

Звичайно цей інтеграл визначають чисельними методами. Вирішимо його методом графічного інтегрування:

                                                             (2.15)

де S площа, обмежена кривій, ординатами ywй уР і віссю абсцис (мал. 2.5);   масштаби осей координат.

Дані для графічного зображення функції 1/() =f(y) наведені нижче:

0,038

0,060

16,7

0,480

0,090

11,1

0,080

0,090

11,1

0,550

0,085

11,8

0,134

0,096

10,4

0,620

0,080

12,5

0,250

0,080

12,5

0,750

0,050

20,0

0,290

0,070

14,3

0,800

0,040

25,0

0,340

0,060

16,7

0,930

0,005

100,0

По мал. 2.5 знаходимо загальне число одиниць переносу у верхньої пoyві нижньої пoyн частинах колони:

          (2.16)

Загальну висоту одиниць переносу hoyвизначимо по рівнянню аддитивності:

                                                                         (2.17)

де hxй hy  частки висоти одиниць переносу відповідно в рідкій і паровій фазах; т – середній коефіцієнт розподілу в умовах рівноваги для відповідної частини колони.

Відношення навантажень по парі й рідині G/L, кмоль/кмоль, дорівнює:

для верхньої частини колони:

для нижньої частини колони:

де

                                                                                (2.18)

Рис. 2.4. Графічне визначення загального числа одиниць переносу в паровій фазі для верхньої (зміцнювальної)  частини колони в інтервалі зміни складу пари від yдо ур і для нижньої (вичерпної) – в інтервалі від yдо у.

 

Рис. 2.5. Дані для визначення коефіцієнтів у рівняннях (2.19) і (2.20):

а — залежність коефіцієнтів з й ψ від відношення робочої швидкості пари до

граничної ; б — залежність коефіцієнта Ф від масової щільності

зрошення L; 13 для керамічних кілець Рашига розміром 25x25x3 (1), 35x35x4 (2) і 50x50x5 (3)

Підставивши чисельні значення, одержимо:

На підставі аналізу відомих рівнянь і проведених по них порівняльних розрахунків для визначення hxй hурекомендуємо залежності, результати обчислень по яких добре согласуються з даними, отриманими на практиці для колон діаметром до 800 мм.

Висота одиниці переносу в рідкій фазі

                                                               (2.19)