Розрахунок гідравлічної установки: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисциплін “Гідравліка, гідро- та пневмопривод”, “Технічна механіка рідини та газу”, страница 4

Використовуємо формулу А.Д. Альтшуля для визначення коефіцієнта Дарсі

.

Друга ділянка:

 – турбулентний режим;

,

2,55<10 – зона гідравлічно гладких труб.

Користуємося формулою Базіуса для визначення коефіцієнта Дарсі

.

Третя ділянка:

 – турбулентний режим;

,

10<40,8<500 – перехідна зона.

Використовуємо формулу А.Д. Альтшуля для визначення коефіцієнта Дарсі

.

Визначаємо втрати напору за довжиною на ділянках.

Перша ділянка

.

Друга ділянка

.

Третя ділянка

.

Разом втрати напору за довжиною складають

.

2.2.3 Визначення втрат напору на місцевих опорах

Втрати на місцевих опорах обчислюємо за ходом води.

1. Перший плавний поворот труби (коліно).

Рисунок 2.1

Труби шорсткі

r/d=1,0; .

Втрати напору

.

2. Перший зворотний клапан

Втрати напору

.

3. Раптове розширення.

Рисунок 2.2

Втрати напору

.

4. Другий зворотний клапан.

Втрати напору

.

5. Перше раптове звуження.

Рисунок 2.3

Втрати напору

.

6. Триходовий кран .

Втрати напору

.

7. Плавне розширення (дифузор).

Рисунок 2.4

Втрати напору

8. Друге раптове звуження.

Рисунок 2.5

Втрати напору

.

9. Другий плавний поворот (коліно) r/dз=1,0; .                   

Втрати напору

.

10. Діафрагма.

Рисунок 2.6

Втрати напору

.

11. Різкий поворот труби на 908.

Рисунок 2.7

.

Втрати напору

.

12. Кульовий кран закритий на кут a = 58;.

Втрати напору

.

13. Поступове звуження (конфузор).

Рисунок 2.8

Швидкість на виході

Втрати напору

.

Втрати напору на всіх місцевих опорах

2.2.4 Обчислення необхідного напору відцентрового насоса

Загальні втрати напору в гідравлічній установці

.

Геометрична висота підняття води складає

.

Шуканий напір відцентрового насосу складає

.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1 Карелин В.Я., Минаев А.В. Насосы и насосные станции: Учеб.для вузов. –        М.: Стройиздат, 1986. – 230 с.

2 Срібнюк С.М. Гідравлічні та аеродинамічні машини. Основи теорії і застосування: Навч.посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 328 с.

3 Константінов Ю.М., Гіжа О.О. Технічна механіка рідини і газу: Підручник. – К.: Вища шк., 2002. – 277 с.

4 Справочник по гидравлическим расчетам/ П.Г. Киселев, А.Д. Альтшуль, Н.В. Данильченко и др. – 4-е изд. – М.: Энергия, 1972. – 312 с.

5 Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. / Под ред. И.Г. Староверова. Отопление, водопровод, канализация. – М.: Стройиздат, 1976. – 429 с.

6 Молодорич О.М., Зубричева Л.Л. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи “Розрахунок коротких трубопроводів”. – Полтава: ПДТУ ім. Юрія Кондратюка, 1999. – 31 с.

Додаток А

Таблиця – Густина рідини ρта коефіцієнт кінематичної в’язкості ν деяких рідин при температурі 200С

з/п

Рідина

Густина

ρ, кг/м3

Коефіцієнт кінематичної

в’язкості νх10-4, м2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Бензин

Вода прісна

Гас

Гліцерин

Нафта легка*

Нафта важка*

Олива мінеральна

Олія соняшникова

Паливо дизельне*

Ртуть

Спирт

740

998,2

792

1250

850…880

920…930

890

920

880…900

13550

798

0,0085

0,0101

0,025

11,9

0,25…0,35

1,4

0,3…7,5

10,0

0,05

0,0011

0,0152

*у розрахунках приймають більше значення коефіцієнта кінематичної в’язкості

Додаток Б

Таблиця – Значення еквівалентної шорсткості  для труб

з/п

Труби

Еквівалентна шорсткість*

, мм

1

Сталеві

нові

0,1…0,2

ненові

0,8…1,5

2

Чавунні

нові

0,2…0,5

ненові

0,8…1,5

3

Мідні

0,01…0,03

4

Пластмасові

полівінілхлоридні

0,005

поліетиленові

0,007

5

Залізобетонні

0,3…0,8

*у розрахунках приймають більше значення еквівалентної шорсткості

ДодатокВ

Зразок оформлення титульного аркуша розрахунково-графічної роботи

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Факультет санітарно-технічний

Кафедра гідравліки, водопостачання і водовідведення

РОЗРАХУНОК ГІДРАВЛІЧНОЇ УСТАНОВКИ

Розрахунково-графічна робота з дисципліни

“Гідравліка, гідро- та пневмопривід”

201МТ   06057

Розробив студент              Чередніченко Є.І.

10.04.2008

Керівник роботи                к.т.н., доцент                      Новохатній В.Г.

Полтава 2008

ДодатокГ