Напрямки використання транзисторів, страница 4

в нестабільності коефіцієнта підсилення a, а, відповідно, і b транзистора. Така нестабільність відображається на сімействі вихідних характеристик транзистора тим, що при однакових приростах струму бази, починаючи з IБ=0, відстань між вихідними характеристиками буде різною. Тому для вибору точки спокою транзистора виконується слідуюча послідовність операцій, яка відображена на рис.3.8. Перш за все підсилювач повинен працювати на конкретне навантаження RН, до якого необхідно підводити змінну напругу з амплітудою UМН. Тому напруга живлення, яка вибирається для транзистора, повинна з деяким запасом KЗ перевищувати подвійну амплітуду вихідного сигналу, тобто ЕК > KЗ*2Um, де KЗ > 1.  В той же час  напруга живлення  з деяким запасом KЗ2 повинна бути меншою UKД, тобто KЗ2*EK < UKД. Вказані коефіцієнти вибираються на підставі досвіду проектування , а більш конкретні їх значення задаються в посібниках по проектуванню.  Після вибору EK виконується вибір RK, виходячи з наступних умов. Якщо опір RK вибирати дуже великим, то лінія навантаження буде мати великий нахил (лінія Іm -EK). Це суттєво зменшить робочий діапазон колекторних струмів і струмів бази, а головне, більша частина робочого діапазону потрапить в область непостійних значень параметра b, що приведе до спотворення вихідної напруги. З іншого боку, якщо RK вибрати малої величини, то лінія навантаження Іm -EK може перетнутись з кривими допустимих значень параметрів, що теж небажано. Рекомендується, виходячи зі вказаних обмежень, вибирати RK в залежності від RH в діапазоні

RK = (3-5)RH

Побудована, виходячи з попередніх умов, лінія навантаження забезпечує обмеження діапазону зміни колекторної напруги від UК.МІН до Um, що може бути підставою для вибору робочої точки спокою посередині вказаного діапазону. Але, виходячи з того, що частина робочого діапазону може потрапляти в діапазон, де b ¹const, графічно будується прохідна харак-теристика IK=f(IБ). Для цього в другому квадранті системи координат (рис.3.8.) будується вісь базових струмів і точки пересічення лінії навантаження з відповідними базовими струмами переносяться паралельно в другий квадрант. Лінія, що з’єднує одержані точки і являється шуканою залежністю. Виділивши на ній відносно лінійний діапазон IБ1-IБ6 на його середині вибирається робоча точка IБС. Переходячи знову в перший квадрант, знаходиться вибрана точка спокою транзистора на сімействі вихідних характеристик з параметрами IKC, UKC. Також графічно визначаються максимальні і мінімальні значення колекторного струму і колекторної напруги, в діапазоні яких з точністю до графічних побудов вихідна напруга буде лінійно залежати від вхідного струму. В той же час з діаграм (рис.3.8.) витікає, що вихідна напруга змінюється протифазно по відношенню до вхідного базового струму і вхідної напруги так як зменшення IБ приводить до зростання UK і навпаки. Така особливість витікає з рівняння лінії навантаження.

Часові діаграми третього і четвертого квадранту фактично повторюють діаграми, приведені на рис.3.7.б, відображаючи в скаладі іБ(t) і uK(t) як постійні складові спокою, так і складову змінного підсиленого сигналу.

Реально використовуються декілька способів забезпечення роботи транзистора в точці спокою. Як вище відмічалось, керування транзистором необхідно забезпечувати від джерела струму. Якщо ж вхідний сигнал подається від джерела напруги, то, як витікає з рис.3.6, може мати місце спотворення вхідного сигналу  нелінійністю вхідної характеристики. В той же час режим, еквівалентний джерелу струму, можна забезпечити, якщо струм бази одержати від порівняно високовольтного джерела через високо-омний опір. Такий режим забезпечу-ється в схемі, приведеній на рис.3.9, в якій струм бази спокою одержується від ЕК через RБ. Конденсатори С1 і С2 відді-ляють транзистор від джерела вхідного сигналу і навантаження, що дає можли-вість проектувати схему підсилювача по постійному струму незалежно від інших електронних вузлів. Вказані конденса-