Напрямки використання транзисторів, страница 3

                              Рис.3.5,б                                    джерела ЕЕБ і великому опорі RБ  вони можуть бути замінені джерелом струму.

Виходячи з того, що b>>1, а ЕКЕ >> ЕЕБ можна стверджувати, що розгля-даєма схема може виконувати наступний ряд функцій:                                

        1.Підсилювач струму. Коефіцієнт підсилення КI струму в схемі забезпечується тим, що струм колектора залежить від значно меншої величини струму бази.

2.Підсилення напруги. Коефіцієнт підсилення по напрузі КU забезпечується тим, що напруга джерела колекторної напруги ЕКЕ у 5 і більше разів може перевищу-вати напругу джерела ЕЕБ ( Можна порівняти напруги на прямій і зворотній ВАХ  p-n- переходу)

3.Підвищення потужності сигналу забезпечується тим, що КI >1 і КU >1.

4.Регульований опір.Така власти-вість витікає з рівняння ( А ), яке

                      Рис.3.6.                                 можемо зобразити в вигляді:

                ЕК  = UK +IKRK = IK(RT +RK),

де  RT – умовний опір транзистора, величина якого залежить від струму бази.

5. Перетворення джерела напруги в джерело струму.Така властивість відмічалась при розгляді вихідних ВАХ транзистора.

Розглянемо більш детально особливості використання транзистора при виконані кожної з функцій.

Транзистор як підсилювач  електричних сигналів.

Розглянемо спочатку особливості роботи транзистора при підсиленні сигналів змінного струму. Враховуючи, що схема, приведена на рис3.5,а. має однополярне живлення, підсилення сигналу змінного струму можливе лише при умові, що змінна складова буде накладатись на постійну. В тому випадку схема, що приведена на рис.3.5. дещо зміниться (рис.3.7,а.), а діаграми, що приведені на рис.3.7.б пояснюють взаємозв’язок між струмами та напругою схеми. З них видно, що як базові напруга та струм, так і колектор-

                   а).                         на напруга і струм являються однона-правленими. Як результат, підсилення змінного сигналу з точки зору параметрів

 вхідного і вихідного сигналів можна розглядати тільки для конкретних сигналів постійних складових. Тобто, з діаграм приведених на рис.3.7,б. витікають наступні обмеження, які накладаються на змінні складові:

UМ.ВХ < EЕБ  ;  IБ.М < IБС ;

                UК.М. < UК.С ; ІК.М. < IК.С.            ( Б )

де IБС  –відповідно значення струму бази в режимі спокою, тобто при відсутності вхідного сигналу;

UК.С  IК.С – значення напруги і струму колектора в режимі спокою.

Зрозуміло, що невиконання лише одної з умов ( Б )  приведе до спотворення вихідного сигналу, а для забезпечення неспотвореного підсилення необхідно вибрати постійні складові ЕБС, IБ, UKC, IKC, виходячи з передбачаємих амплітуд вхідних і вихідних параметрів Три останні

                                 б).                      з них задають положення робочої точки

                        Рис.3.7.                            

на лінії навантаження, яка називається робочою точкою спокою. . Але вибір робочої точки не обмежується лише цими умовами, так як реально необхідно враховувати і нелінійність характеристик

транзистора, які проявляються                

     

Рис 3.8.