Наукова графіка в середовищі MatLab (Лабораторна робота № 1), страница 3

де x – вектор абсцис точок, y – вектор ординат, z – матриця апплікат, С – матриця кольорів точок (якщо матриця кольорів не задана, то приймається значення кольору рівне Z, тобто колір характеризує значення апплікати). Якщо вектор х містить n елементів, а вектор у m, то матриця Z повинна мати розмір m ´ n елементів

Приклад:

Текст сценарію:

Результат:

% Побудова графіка

% функції y=a^2*sin(b-1)

% в діапазоні

% a є[-7,3] та

% b є[-4.4,1.7].

n=101;

a=-7:10/(n-1):3;

b=-4.4:6.1/(n-1):1.7;

y=zeros(n,n);

for i=1:n

   for j=1:n

      y(j,i)=a(i)^2*sin(b(j)-1);

   end

end

surf(a,b,y)

xlabel('a')

ylabel('b')

zlabel('y')

3. Функція rotate3d – Включає режим інтерактивного управління місцеположенням камери. Після команди

rotate3d on

з’являється можливість за допомогою миші обертати тривимірний графік, наприклад наведемо попередній графік з іншим місцеположенням камери:

Завдання

При аналізі лінійних динамічних систем управління виникає необхідність перевірки їх стійкості. Для цього необхідно побудувати годограф Михайлова, що визначається за такими формулами (для системи 4-го порядку):

де

Для значень

на проміжку :

1. Побудувати на одній фігурі залежності  та

1.1. Встановити діапазон виводу [0 8.6 –25 20]

1.2. Включити сітку;

1.3. Додати до фігури легенду;

1.4. Встановити назви осей;

1.5. Позначити точки перетину залежностями  та осі абсцисс як w0, w1, …;

1.6. Встановити назву фігури.

2. Побудувати на окремому графіку залежність у(х)

2.1. Включити сітку;

2.2. Вказати назви осей;

2.3. Позначити текстовими коментаріями на фігурі точки  та ;

2.4. Дати назву фігурі ‘Mihaylovs Hodograph’.

3. Побудувати тривимірний графік функції згідно варіанта:

Варіант

Фнукція

Діапазони

 

a

b

1

[2, 22]

[2, 14]

 

2

[0, 20]

[6, 10]

 

3

[1, 5]

[0.5, 2]

 

4

[0.6, 2]

[0.6, 2]

 

5

[100, 150]

[50, 100]

 

6

[0, 3]

[0.5, 2]

7

[0, 5]

[1, 7]

8

[0, 4]

[2, 6]

9

[0, 0.5]

[0.05, 0.5]

10

[10, 25]

[1, 7]

11

[20,80]

[2, 7]

 

12

[30, 50]

[50, 100]

 

13

[3, 6]

[5, 10]

14

[-2, 3]

[1, 5]

 

15

[2, 7]

[10, 20]

 

16

[-20, 25]

[-1, 1.3]

 

17

[1, 4]

[0,5, 2.5]

 

За допомогою інтерактивного режиму зміни положення камери одержати 3 проекції побудованого в попередньому пункті графіка (вигляд зверху та вигляди з двох боків).