Наукова графіка в середовищі MatLab (Лабораторна робота № 1), страница 2

5. Функції для текстового анотування графіка дають можливість розміщувати на графіку текстові пояснення. В табл. 1.1 наведено перелік таких функцій, їх призначення та синтаксис.

Назва

Призначення

Синтаксис

1.   

legend

Додає до фігури легенду

legend (‘string1’, ‘string2’);

2.   

title

додає заголовок фігури

title (‘string’);

3.   

xlabel та ylabel

додають назви осей

xlabel (‘string’);

ylabel (‘string’);

4.   

text

додає текстовий коментарій у вказану позицію, при цьому позиція задається в одиницях шкали поточного графіка

text (x, y, ‘string’)

Приклад застосування функцій текстового анотування рисунка:

Текст сценарію:

Результат роботи:

x =0:0.01:2*pi;

y1 = sin(x);

y2 = cos(x);

plot(x,y1,’b-‘, x,y2,’g-‘);

axis([0 2*pi –1.2 1.2]);

grid on;

legend(‘Sinus’, ‘Cosinus’);

title(‘The Super Figure’);

xlabel(‘x-coordinate’);

ylabel(‘y-coordinate’);

text(0.9,0.7, ‘Crossing #1’);

text(4,-0.7, ‘Crossing #2’);

Крім того існує можливість інтерактивної обробки фігури засобами графічного інтерфейсу користувача. Режим інтерактивного редагування в середовищі MatLab версій 5.х включається командою plotedit. В версії 6.0 і старших режим інтерактивного редагування включається автоматично.

Сформований засобами MatLab рисунок можна експортувати  до будь-якої програми, що здатна обробляти растрові та векторні зображення  (наприклад: Microsoft Office, Corel Draw, Adobe Photoshop тощо) за допомогою команди меню Edit\Copy Figure (вікно “Figure No. …”). Існує можливість переключати формат зкопійованої фігури між векторним стандартом Windows Metafile (.wmf) та растровим Windows Bitmap (.bmp) встановленням відповідного параметра в діалоговому вікні, що викликається командою меню File\Preferences\Copying options).

 Побудова тривимірних зображень

Повний перелік функцій MatLab, що дають змогу формувати та обробляти тривимірні зображення, знаходиться в розділі довідкової системи graph3d, який можна вивести на екран за допомогою команди 

» helpwin graph3d

Нижче наведено коротке описання деяких функцій:

1. Функція plot3 – побудова тривимірної лінії по точкам з лінійною інтерполяцією,  синтаксис:

plot3( x, y, z, style)

де x – вектор абсцис точок, y –вектор ординат, z – вектор апплікат, style – символьний рядок, що визначає стиль виводу лінії.

Для виводу кількох ліній на одному графіку:

plot( x1, y1, z1, style1, x2, y2, z2, style2, x3, y3, style3)

Приклад:

Текст сценарію:

Результат:

t =0:0.01:2*pi;

x = 0.5*cos(t);

y = 1.2*sin(t);

z1 = -0.25*x;

z2 = 0*x;

z3 = 0.25*x;

plot3(x,y,z1,x,y,z2,x,y,z3);

grid on;

2. Функція surf – побудова тривимірної поверхні по точкам з лінійною інтерполяцією,  синтаксис:

surf ( x, y, Z, С)