Загальна характеристика запам’ятовуючих пристроїв. Принципи побудови мікросхем статичних ОЗП. Нарощування інформаційної ємності запом'ятовуючих пристроїв. Регістрові оперативні запам’ятовуючі пристрої, страница 2


                      

                   Рис.6.1

.

 На рис.6.2 приводиться варіант побудови елементу пам’яті на польових транзисторах доповнюючого типу.

Транзистори VТ1,VТ2 виконані з каналами n-типу, а VT3,VT4-з каналами p-типу. Подібними ключами наVT5,VT6 виходи-входи тригера з’єднані з розрядними шинами РШ0 та РШ1 , по яких інформація підво- диться до тригера  при записі інформації, та відводиться при читанні. При xі=1 транзистори VT5, VT6 відкриваються і підключають входи-виходи тригера до розрядних шин. При xі=0 транзистори VT5, VT6 закриваються і ізолюють тригер пам’яті від розрядних шин. Стан тригера, при якому при відкритому VT6 та VT5 вихід РШ1(d)=1, а РШ0(d)=0 являється станом збереження логічної 1. При РШ1(d)=0 в елементі пам’яті зберігається 0. При читанні інформації з ЕП-шини РШ1(d), та РШ0(d) являються ізольо- ваними від загальної шини, а тому передають інформацію через відповідні ключі вибору стовбців та ПВВ на зовнішню шину даних do, тобто (data out).

Для звернення до мікросхеми для запису 1 або 0 необхідно підвести цю інформацію до входу di(data in), подати необхідний код адреси

А(А0…Ак),  дозволяючий сигнал вибору мікросхеми CS(chip select),  відповідний сигнал на вхід запису - читання W/R(write/read) та дозвіл  запису (WE). При вказаних сигналах з’являється сигнал xі=1 і відкривається доступ до всіх ЕП і-го рядка, водночас з’являється 1 на Yj стовбці

дешифратора стовбців,           відкриваються відповідні транзисторні ключі дешифратора

   Рис.6.2

стовбців.

Доступ до елементів пам’яті забезпечується при CS=1, а запис інформації в ЕП –при W/R=1.  Читання забезпечується при W/R=0.

Мікросхеми пам’яті забезпечуються  вихідним ключовим  підсилюва- чем, що забезпечує два стани – високоомний та режим передачі  сигналу з інвертуванням. Схема подібного інвертора приведена на мал.3.

 На  VТ1 та VT2  виготовлений інвертор, який доповнений транзис- торними ключами на VT3 та VT4, що керуються сигналом V.  При  V=0,  VT3 та VT4 закриті і вихід знаходиться  у високомному стані. При V=1 ключі на VT3, VT4 відкриті, і інвертор буде передавати нформацію. Сигнал V формується елементом DD2 в відповідності до логічної функції:

 


                       V=CS+W/R

Наявність такого виходу в мікросхемах пам’яті дозволяє з’єднувати інфор- маційні входи та виходи для підключення їх до єдиної  шини даних.

По аналогії з іншими цифровими пристроями для освітлення режимів роботи ОЗП використовуються таблиці станів. В табл.6.1 приводиться, як приклад, таблиця станів мікросхеми статичного ОЗП.

                                                                                          Табл. 6.1.

W/R

A5A7

DI

DO

Режим

роботи

1

Х

Х

Х

Z

збереження

0

1

А

0

Z

Запис 0

0

1

А

1

Z

Запис 1

0

0

А

Х

Зчитування


Таблиця підтверджує приведену вище особливість розглянутих ОЗП. З табл.6.1 також видно, що вхід та вихід не можуть взаємно впливати один на іншого, що забезпечується вихідними підсилювачами та дає можливість підключати їх на шину даних.

                                          Рис.6.4

На рис.6.4 приведені діаграми, які відображають необхідні часові співвід- ношення між сигналами, що взаємно діють на входах та виходах мікрос- хеми пам’яті і  необхідні для забезпечення безпомилкового запису  та зчитування даних. Адресні сигнали А характеризуються часовими інтерва- лами tц  зп , tц  зч - час циклу запису інформації, та час циклу зчитування. Одночасно з адресними сигналами на вхід мікросхеми подаються і сигнали для запису інформації в мікросхему DI. Вхідний сигнал W/Rможе подава- тись водночас з адресними сигналами, та інформаційними DI, або з затримкою, необхідною для встановлення перехідних процесів після подання попередніх сигналів. Тривалість  запису tзат цього сигналу  повинна перевищувати  суму часу tвс вм а – (час встановлення перехідних процесів після подання попередніх сигналів (наприклад, адресних)), та часу вибору інформації(tвм -час вибору мікросхеми ), тобто