Основи офісного программування. Проектування додатку з різними типами даних, префіксами, функціями: Методичні вказівки до лабораторного заняття № 3, страница 2

Таблиця 4. Часові інтервали до функцій для роботи з датами

Значення

Опис

Значення

Опис

yyyy

Рік

w

День тижня

g

Квартал

ww

Тиждень

m

Місяць

h

Часи

y

День року

n

Минути

d

День місяця

s

Секунди

Для перетворення рядкових даних у відповідні типи даних використовуються такі функції:  CBool(x), CByte(x), CCur(x), CDate(x), CDbl(x), CInt(x), CLng(x), CSng(x), CVar(x), CStr(x).

Завдання 3. Постановка задачі та побудова економіко - математичної моделі

Постановка задачі. Ціна на товар встановлена  виробником на період одного тижня. Визначити вартість товару з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ) по відомій ціні виробника та кількості товару.  По заданій даті початку періоду вказати початкову та кінцеву дати  дії встановленої ціни.  Економіко-математична модель:  Ціна ПДВ =  Ціна +Ціна * Ставка ПДВ / 100.  Вартість = Ціна ПДВ * Кількість.

Завдання 3.  Побудова алгоритму рішення задачі.

Побудуйте алгоритм рішення  задачі у редакторі Word (рис.1).Збережітьйого у файлі ЛБР3VBA.doc у папці Група№Прізвище.

Початок

 

А

 
                                                                                                                         

 


Рисунок 1. Алгоритм рішення задачі

Завдання 4.  Побудова інтерфейсу додатку для рішення задачі

1.  Перейдіть до редактора VBA.


2.  Відкрийте форму (Insert ►UserForm) та додайте до неї шість елементівLabel, три елемента TextBoxта один елемент CommandButton (Рис.2). Чотири елемента (Label1- Labe4) використати для надписів. Встановіть властивості елементів:Label1: Caption – Початок, Font: Times New Roman Cyr, напівжирний 14 пт. Властивості Font встановити для всіх елементів однаковими,Label2: Caption – Кінець періоду, Label3, Caption – Ціна, Label4: Caption – Кількість. Label5: NamelblрзтКінець. Caption –Порожньо. Label6: Name -  lblРезультат, Caption – Порожньо, цей елемент введіть після елемента CommandButton. TextBox1: NametxtПочаток, Text – Порожньо. TextBox2: Name txtЦіна, Text – Порожньо. TextBox3: NametxtКількість, Text – Порожньо.CommandButton: Name – cmdОбчислити, Caption – Обчислити. Form: Name – Вартість, Caption –  Вартість товару.

Рисунок 2. Інтерфейс рішення задачі

Завдання 5. Складання коду рішення задачі, запуск програми на виконання та одержання результату

1. Клацніть двічі по кнопці CommandButtonта введіть до процедури обробки події клацання кнопки код рішення задачі (Рис.3). В програмі використовується константа VbCrLf для виводу другого речення результату  в початок другого рядка. Для форматування ціни використовується функція Format (curВартість, “0.00”). Після уведення коду  запустіть програму в роботу, уведіть вихідні дані та одержіть результат.

  

Рисунок 3. Код рішення задачі

Код рішення задачі в OpenOffice.org

REM  *****  BASIC  *****

PUBLIC oDialog3 as Object

Sub Main

DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")

oDialog3=CreateUnoDialog(DialogLibraries.Standard.Dialog3)

oDialog3.Execute()

oDialog3.Dispose()

End Sub

Sub ClickButton1

Const Kd = 7 'кількість днів у періоді для встановленої ціни

Const StavkaPDV = 20

Dim CurcinaPDV As Currency

Dim CurVartist As Currency

Dim oTextField1,oTextField2,oLabel5,label6 as Object

oTextField1=oDialog3.getControl("TextField1")

oTextField2=oDialog3.getControl("TextField2")

oTextField3=oDialog3.getControl("TextField3")

oLabel5=oDialog3.getControl("Label5")

oLabel6=oDialog3.getControl("Label6")

CurcinaPDV = Val(oTextField2.Text)+Val(oTextField2.Text)*StavkaPDV/100

CurVartis=CurcinaPDV*CInt(oTextField3.Text)

oLabel5.Text= CDate(oTextField1)+ Kd Rem кінець періоду

oLabel6.Text="Вартість товару з урахуванням ПДВ "+_

Format(CurVartis,"0.00")+" грн. "+Chr(13)+"Ціна діє в період з "+ CDate(oTextField1)+ "до "+oLabel5.Text

End Sub