Фінансове забезпечення соціальних гарантій населенню

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Пенсіонерам додатково виплачуються щомісячні компенсаційні вип­лати до 8,9 грн. незалежно від розміру пенсії. Пенсіонерам, у яких се­редньомісячний сукупний доход не перевищує встановленого середньо­го душового доходу (11,0 грн.), щомісяця виплачується цільова грошова допомога до 5,25 грн.

203

вище ніж 5 до 10 мінімальних пенсій

за віком включно                                                275 тис. чол.

вище ніж 10 мінімальних пенсій за віком          40 тис. чол.

Одержують соціальні пенсії                                501 тис. чол

Одержують максимальні пенсії у розмірі           5,9 млн чол.

Пенсії інвалідів війни                                          254 тис. чол.

Пенсії учасників війни                                        4,3 млн чол.

Пенсії учасників ліквідації аварії на ЧАЕС

всього одержують пенсії за віком                      668 тис. чол.

всього одержують пенсії за інвалідністю            95 тис. чол.

Пенсії працюючих пенсіонерів станом

на 1 лютого 1995 р. (розрахункові)                     1,8 млн чол. 

з них працюють у сільському господарстві,

на робочих професіях в шахтах,

промисловості, на територіях радіаційного

забруднення                                                           близько 1,2 млн чол.

. Одержують пенсії за вислугу років 

всього (середній вік чоловіків — 56 років,

 середній вік жінок — 51 рік)                                39 тис. чол.

Актуальним залишається питання зняття обмежень з пен­сій (максимального розміру). Так звана зрівнялівка у пен­сіях, викликана низькими розмірами мінімальної пенсії та граничним розміром заробітку, який береться для П обчислення, не задовольняє ні пенсіонерів, ні працюючих, ні державу. Органи виконавчої влади мають здійсни­ти заходи, що дадуть змогу поступово вирішити це питання,

8.5. ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА СІМ'ЯМ З ДІТЬМИ

Держава гарантує рівень матеріальної підтримки сім'ям з дітьми через надання допомоги з урахуванням складу сім'ї, її доходів, віку, стану здоров'я дітей тощо. Право на державну допомогу мають сім'ї громадян України, інозем­них громадян та осіб без громадянства, які проживають в Україні. Допомога може надайагися також за міждержав­ними угодами.

В Україні призначаються такі вили державної дояомоги' по вагітності та пологах: одноразова допомога при народженні дитини;

204

по догляду за дитиною;

грошові виплати матерям (батькам), зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років; по догляду за дитиною-інвалідом;

по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з доглядом за хворою дитиною;

на дітей віком до 16 років (учнів — до 18 років); на дітей одиноким матерям; на дітей військовослужбовців строкової служби; на дітей, які перебувають під опікою, піклуванням; тимчасова допомога на неповнолітніх дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, або коли стягнення алі­ментів неможливе.

Порядок призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми визначає Кабінет Міністрів України.

Державну допомогу по вагітності та пологах і допомогу по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з доглядом за хво­рою дитиною обчислюють у процентах до розміру заробітку .(доходу).

Одноразову допомогу при народженні дитини обчислю­ють у кратному співвідношенні до розміру мінімальної за­робітної плати.

У разі, коли після призначення державної допомоги сім'ям з дітьми затверджено новий розмір мінімальної заробітної плати, провадиться відповідний перерахунок державної до­помоги.

Сім'ї з дітьми, які постраждали внаслідок Чорнобильсь­кої катастрофи, мають право на державну допомогу згідно з Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" на підставах, передбачених цим Законом.

Фінансування державної допомоги сім'ям з дітьми здій­снюється з Фонду соціального страхування України, Пен­сійного фонду України, коштів державного і місцевих бюд­жетів та інших коштів у порядку, що визначається Кабіне­том Міністрів України.

Державна допомога, що нада.ється сім'ям з дітьми, не під­лягає оподаткуванню.

Документи про призначення державної допомоги розгля­даються органом, що призначає державну допомогу, не піз­ніше 10 днів з дня їх надходження.

205

Орган, що призначає державну допомогу, видає чи над­силає заявнику не пізніше 5 днів після винесення відповід­ного рішення повідомлення про відмову в призначенні дер­жавної допомоги з зазначенням причин відмови і порядку оскарження

Похожие материалы

Информация о работе