Соціальна політика: Навчальний посібник

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Соціальна політика – це система управлінських, регулятивних, організаційних рішень і дій, а також цілеспрямованої діяльності суб'єктів, що сформувалася в суспільстві на певному історичному етапі його розвитку та знаходить втілення в соціальних програмах і соціальній практиці з метою задоволення соціальних  потреб та інтересів людини в суспільстві.

Курс "Соціальна політика" є важливою нормативною дисципліною, яка викладається при підготовці спеціалістів та магістрів з управління трудовими ресурсами.

Мета курсу – дати майбутнім фахівцям знання суті та механізму управління соціальною політикою, сформувати теоретичну й методологічну бази, необхідні для вільного володіння практикою прийняття оптимальних управлінських рішень в умовах ринкових відносин.

Предметом курсу є:

закономірності функціонування і розвитку системи соціально-політичних інститутів у суспільстві;

принципи соціальної політики в умовах формування ринкових відносин;

методи та інструменти реалізації соціальної політики в суспільстві;

тенденції соціального розвитку за умов ринкового механізму.

Основу при викладанні курсу складають лекційні заняття. Крім лекцій, для детального обговорення найважливіших проблем соціальної політики передбачаються семінарські та практичні заняття.

Соціальна політика торкається діяльності людини в правовому  суспільстві, можливостей вільно розвиватися, реалізовувати свої здібності, поліпшувати якість життєвого рівня. Тому даний курс спирається на знання, одержані з інших фундаментальних, базових та нормативних дисциплін.

При розгляданні понятійного апарату важливими є знання з курсу "Соціологія праці". Широким є коло питань (соціально-класова структура суспільства, соціальна рівність та соціальна справедливість), які вивчаються в курсах економічної теорії та макроекономіки.

"Соціальна політика" має тісний зв'язок з курсом "Державне регулювання економіки" щодо питань бюджетної політики, планування розвитку соціальної інфраструктури; з курсом "Управління зайнятістю" щодо механізмів регулювання проблеми безробіття; з економікою праці  – щодо проблем організації зарплати, вирішення соціально-трудових конфліктів, збереження здоров'я та працездатності робітника тощо.

Крім того, теоретико-практичною навчальною базою вивчення курсу "Соціальна політика" є курс "Управління трудовими ресурсами", в якому приділяється увага проблемам демографії

Похожие материалы

Информация о работе