Проблеми та перспективи розвитку соціальної політики на конкретному підприємстві

Страницы работы

Содержание работы

ІНДИВІДУАЛЬНЕЗАВДАННЯ1

«ПРОБЛЕМИТАПЕРСПЕКТИВИРОЗВИТКУСОЦІАЛЬНОЇПОЛІТИКИНА

КОНКРЕТНОМУПІДПРИЄМСТВІ»

зкурсу«Соціальнаполітика»

длямагістрівнауковогонапрямку

Завдання виконується на аркушах формату А4.

При його написанні необхідно дотримуватись нормативно встановлених правил оформлення тексту, таблиць, формул, розрахунків, схем, рисунків.

Текст роботи повинен бути надрукований або написаний з обов'язковим додержанням таких полів: ліве - ЗО мм, праве -10мм, верхнє - 20мм, нижнє - 20 мм. Креслити рамку не треба.

Необхідно використовувати вихідні дані за 2-3 роки.

Питання, якінеобхіднорозглянутивпроцесівиконаннязавдання:

1. ХАРАКТЕРИСТИКАСИСТЕМИСОЦІАЛЬНОЇПОЛІТИКИНАПІДПРИЄМСТВІ

1.1.  Загальна характеристика підприємства, етапи його соціально-економічного
розвитку.

1.2.  Аналіз   колективного   договору   з   точки   зору   соціального   розвитку
підприємства. Соціальні проблеми трудового колективу.

1.3.  Соціальна структура персоналу, її кількісна і якісна оцінка.

1.4.  Соціальна інфраструктура організації, її характеристика.

1.5.  Система розв'язання соціально-трудових конфліктів на підприємстві.

1.6.  Корпоративна культура підприємства.

2. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

2.1.  АНАЛІЗ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

2.1.1. Система соціального захисту персоналу (гарантії зайнятості, форми та
системи оплати та мотивації праці, щорічної відпустки тощо).

2.1.2.  Аналіз  умов  праці  та  рівня  охорони  праці,   профзахворюваності  та
тимчасової непрацездатності.

2.1.3.  Система соціального захисту працюючих інвалідів та програми їх трудової
реабілітації.

2.1.4.  Система соціального захисту чорнобильців, пенсіонерів тощо.

2.1.5.  Система   захисту   материнства   і   дитинства,   види   допомог,   система
оздоровлення персоналу.

2.2.  ОКРЕМІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

2.2.1. Молодіжні проблеми на підприємстві.

2.2.2. Система соціальної підтримки персоналу підприємства.

2.2.3. Система фінансування соціальних заходів на підприємстві. Характеристика
виплат  та   пільг  соціального  характеру.   Розподіл   коштів   за   напрямками
соціальної допомоги.

2.2.4. Аналіз роботи служб по питанням соціальної політики підприємства

2.2.5. Аналіз задоволення соціальних інтересів суб'єктов соціальної політики на підприємстві.

2.3. Проведіть опитування працівників підприємства з питань, запропонованим в анкеті (для виконання другого індивідуального завдання)

3.ШЛЯХИРЕФОРМУВАННЯСОЦІАЛЬНОЇПОЛІТИКИПІДПРИЄМСТВА (з
вказівкоютаобґрунтуваннямконкретнихзаходівна підставі проблем, виявлених у попередних розділах.

Похожие материалы

Информация о работе