Планові техніко-економічні та фінансові показники ЗАТ “ХВЗ”, їх економічна ефективність, страница 2

Vпр = ППпр * Чф,                                                                                      (3.19)

де Vпр – проектний обсяг виробництва, тис. грн.;

Чф – фактична облікова чисельність, осіб.

Vпр = 9,11 * 793 = 7224,23 (тис. грн.)

Зміни продуктивністі праці та обсягів виробництва спричинять за собою зміни собівартості продукції, що визначаються за формулою:

Зпр = Зф * ∆V * Увпз + Зф * (1 – УВпз),                                                (3.20)

де  Зпр – проектні витрати, тис. грн.;

Зф – фактичні витрати, тис. грн.;

∆V – відношення фактичного до планового обсягу виробництва;

УВ пз – питома вага змінних витрат, %.

Зпр = 13073,4 * 1,025 * 0,389 + 13073,4 * (1 – 0,389) =  13200,53 (тис. грн.)

Розрахунок проектних витрат на 1 грн. при цьому визначається наступним чином:

,                                    (3.21)

 ( грн.)

Економічний ефект від запропонованого заходу, без врахування витрат, які пов'язані з розробкою, впровадженням і освоєнням запропонованої методики складе:

Е = (1,854 – 1,827) * 7051,31 = 190,39 (тис. грн.)

Визначимо витрати, які пов'язані з розробкою, впровадженням і освоєнням запропонованої методики. Оскільки досліджуване підприємство невелике по чисельності працівників, то для розробки і проведення ділової оцінки персоналу досить залучити п'ять працівників. Визначимо витрати на оплату праці працівників, що займаються розробкою й освоєнням методики оцінки. Розрахуємо час на підготовку й освоєння оцінки:

на розробку й опис оцінюваних характеристик – 2 дня; проведення анкетування персоналу – 5 днів;

на обробку результатів анкетування, складання рейтингу – 5 днів. Так, як середня заробітна плата працівників підприємства складає 332,67 грн., то витрати на оплату праці п'ятьом працівникам за 12 днів складуть:

(332,67/30  ) х 12 х 5 = 665,34 (грн.)

Інші витрати на проведення оцінки (бланки анкет, канцелярські товари й ін.) – 150 грн. При цьому загальні витрати складуть:

150 + 665,34 = 815,34 (грн.)

Для оцінки ефективності методики ділової оцінки витрат реалізації використовуються показники: критерій чистої дисконтованої вартості (NРV), період окупності  (ПО). Розрахунок цих показників здійснюється по формулам:

,                                                                             (3.22)

де ІЗ – івестиційни засоби, грн;

П – сума  прибутку проектного доходу в n-му році, грн;

е – ставка дисконтування (е = 20%).

,                                                                                               (3.23)

де ГП – грошові надходження, грн;

NPV = - 0,815 +  190,39 / ( 1+0,2 ) = 157,84 (тис. грн.)

ПО = 0,815 / 158,66 = 0,005 (року)

Наведені показники свідчать про доцільність впровадження запропонованого заходу з удосконалення ділової оцінки персоналу.

Витрачені кошти окупляться за 0,005 рока та  ЗАТ „ХВЗ” отримає прибуток в розмірі 163,715 тис. грн.

Аналогічно розрахуемо економічний ефект від другого заходу. Від його впровадження очикується приріст продуктивністі праці на 7,86%.

Отже:

ППпр = 8,89 * (1 + 0,0786*0,83) = 9,47 (тис. грн./ особу)

Vпр = 9,47 * 793 = 7509,7 (тис. грн.)

Зпр = 13073,4 * 1,065 * 0,389 + 13073,4 * (1 – 0,389) =  13403,96  (тис. грн.)

 ( грн.)

Е = (1,854 – 1,784) * 7051,31 = 493,6 (тис. грн.)

Занесемо усі отримані проектні показники в табл. 3.8.

Таблиця 3.10

Зміни основних показників роботи підприємства в результаті впровадження проектних заходів

Показники

Один. виміра

План 2004 року

Зміни результата

Проектні значення

Темп роста, %

1

2

Обсяг виробленої промислової  продукції

тис. грн.

7051,31

172,92

458,39

7682,62

108,95

Облікова чисельність персоналу

осіб

793

793

100

Продуктивність праці

тис. грн./ особу

8,89

0,22

0,58

9,69

108,99

Витрати на виробництво продукції

тис. грн.

13073,4

127,13

330,56

13531,09

103,50

Витрати на 1 грн. виробленої продукції

грн.

1,854

-0,028

-0,07

1,756

94,71

Дані табл. 3.8 свідчать, що після впровадження проектних заходів витрати на 1 грн. виробленої продукції зменшатся на 0,097 грн. При незмінній чисельності збільшится обсяг продукції, що виробляється на 631,51 тис. грн., а продуктивність праці збільшиться на 0,75 тис. грн.

Розрахуємо економічний ефект від впровадження технологічного заходу.

Економія від зниження матеріальних витрат:

Е = С * В * (Р1 – Р2),                                                                                (3.24)

де С – вартість материалу виготовлення заготівлі, грн;

В – обсяг випуску продукції в натуральному виразі, одиниць;

Р1, Р2 – витрати матеріалу на одиницю продукції до та після впровадження заходу, кг.

Е = 1650 / 1000 * (0,143 – 0,046) = 160,05 (тис. грн.)

Загальний економічний ефект складе 844,04 (190,39 +493,6 + 160,05) тис. грн.