Планові техніко-економічні та фінансові показники ЗАТ “ХВЗ”, їх економічна ефективність

Страницы работы

Содержание работы

3.5. Планові техніко-економічні та фінансові показники

Розрахунок обсягів реалізації продукції був проведен у п.3.1. На основі проведених розрахунків визначимо чисельність персонала на плановий період з урахуванням того, що обсяг виробництва без врахування інфляції зменшиться на 8,3%. Для цього скористаємося формулою:

                                     (3.16)

де Чпл – планова чисельність, осіб;

Vпл – плановий обсяг виробництва, тис. грн.;

Vф – фактичний обсяг виробництва, тис. грн.

 (особи)

Тобто, відбудеться зменшення персоналу на 69 осіб або на 8 %. На підставі  проведених розрахунків у табл. 3.7 представимо забезпеченість підприємства трудовими ресурсами на плановий період.

Розрахуємо продуктивність праці на плановий період. У звітному році вона склала 8,10 тис. грн./осібу. У плановому році продуктивність праці складе 8,89 (7051,3/793) тис грн./ осібу. Тобто продуктивність праці збільшится на 0,16 тис. грн./особу або на 9,75%.

Для планування фонду оплати праці визначається приріст середньої заробітної плати на один відсоток збільшення продуктивності праці, яка складає 334,3 (1,005*332,67) грн.

Таблиця 3.7

Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами

Показник

2003 рік

План

Абсолютне відхилення, (+,-)

Темп роста, (%)

Облікова чисельність працівників, осіб

862

793

-69

92,70

У тому числі

0

робітники, осіб

712

6627

-50

93

керівники, осіб

70

60

-10

86

спеціалісти, осіб

72

64

-8

88,9

службовці, осіб

8

7

-1

87,50

ФОП: 334,3 * 793 * 12 = 3181,2 (тис. грн.)

Усі проведені розрахунки представимо у табл. 3.8.

Таблиця 3.8

Планування продуктивності праці та фонду оплати праці

Показник

Факт

План

Абсолютне відхилення, +,–

Темп роста, %

Обсяг виробництва, тис. грн.

6980,8

7051,3

70,5

101,01

Облікова чисельність, осіб

862

793

-69

92,0

Продуктивність праці, тис. грн./ особу

8,1

8,89

0,79

109,75

Середньомісячна заробітна плата, грн.

332,67

334,3

1,63

100,49

Фонд оплати праці, тис. грн.

3441,1

3181,2

-259,9

92,44

Далі розрахуємо витрати на 1 грн. виробленої продукції на плановий період та представимо їх у табл. 3.7.  Планування витрат розрахуємо виходячи з того, що питома вага змінних витрат складає 38,9%. Тоді, скориставшись формулою (3.18) розрахуємо планові витрати.

Зпл = Зф * ∆V * Увпз + Зф *(1 – УВпз),                                                                 (3.17)

де  Зпл – планові витрати, тис. грн.;

Зф – фактичні витрати, тис. грн.;

∆V – відношення фактичного до планового обсягу виробництва;

УВ пз – питома вага змінних витрат, %.

Зпл = 13022,7 * 1,01 * 0,389 + 13022,7 * (1 – 0,389) =  13073,4 (грн.)

                                                            Таблиця 3.9

Витрати на 1 грн. виробленої продукції

Показник

2003 рік

План

Абсолютне відхилення, (+,-)

Темп росту, (%)

1

2

3

4

5

Витрати на виробництво продукції, тис. грн.

13022,7

13073,4

50,7

100,39

Продовження табл. 3.9

1

2

3

4

5

Обсяг виробленої промислової продукції, тис. грн.

6980,8

7051,31

70,51

101,01

Витрати на 1 грн. виробленої продукції,  грн.

1,866

1,854

-0,012

99,36

Прибуток сплануємо виходячи з того, що він дорівнює ріниці між плановим обсягом виробництва та витратами на виробництво:

7051,31 тис. грн. – 13073,4 тис.грн. =  – 6022,09 тис. грн.

Однак не зважаючи на зростання планових обсягів виробництва та зменшення витрат на виробноцтво підприємство  і в плановому році не зможе отримати прибутку. Для того, щоб ЗАТ „ХВЗ” одержало прибуток потрібні докорінні зміни.

3.6. Економічна ефективність від запропонованих заходів

Удосконалення ділової оцінки персоналу і впровадження дозволяє на  ЗАТ “ХВЗ” поліпшити економічні показники господарської діяльності. У першу чергу результати проведених заходів щодо підсумків оцінки повинні вплинути на продуктивність праці працівників підприємства. У результаті цього очікується підвищення цього показника на 3%.

Проектна продуктивність праці визначається за формулою:

ППпр = ППф * (1 + ∆ПП * УВр),                                                            (3.18)

де  ППпр – продуктивність праці проектна;

ППф – продуктивність праці фактична;

∆ПП – очікуване зростання продуктивністі праці;

Увр – питома вага робітників в чисельністі ПВП.

ППпр = 8,89 * (1 + 0,03*0,83) = 9,11 (тис. грн./ особу)

У зв’язку зі зростанням продуктивністі праці збільшиться обсяг виробництва за формулою:

Похожие материалы

Информация о работе