Гроші та кредит: Навчальний посібник. Глава 2. Грошовий оборот і грошовий обіг

Страницы работы

Фрагмент текста работы

ГЛАВА 2

ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВИЙ ОБІГ

§ 1. Суть і структура грошового обороту

Серед понять, що характеризують грошові відносини, провідне місце займають грошовий оборот і грошовий обіг. Перше з них вживалося переважно у вітчизняній літературі для характеристики грошових відносин планової системи господарювання, а друге — як у вітчизняній, так і в зарубіж­ній літературі стосовно до всіх економічних систем. Це мож­на пояснити тим, що для характеристики грошових відносин у західних країнах поряд з грошовим обігом використову­ється поняття грошового ринку, або ринку позичкового ка­піталу, оскільки там гроші функціонують не тільки як гро­ші, а й як капітал. В умовах планової, по суті неринкової, економіки, поняття грошового ринку не могло бути прий­нятним. Проте і в цих умовах гроші були не просто посе­редником в обміні товарів, а й засобом збереження вартос­ті, втіленням загального багатства. Поняття “грошовий обіг” не охоплювало всі характеристики руху грошей, що й спри­чинило вживання, поряд з ним, поняття “грошовий оборот”.

З переходом східноєвропейських країн до ринкової економіки в них формуються ринки позичкових капіталів. Відновлюється поняття грошового ринку. Проте немає по­треби відмовлятися від поняття грошового обороту, яке дає широку абстрактну характеристику грошових відносин і тим самим полегшує розуміння надзвичайно складного їх ме­ханізму. Обидва поняття можуть успішно співіснувати, ха­рактеризуючи з різних боків один і той же об'єкт — рух вартості в процесі розширеного відтворення.

Загальна товарна форма виробництва в умовах ринко­вої економіки визначає двояку форму руху суспільного про­дукту в процесі відтворення — натурально-речову і грошо­ву. Зовні рух вартості в цих двох формах виступає як два самостійних процеси. Вони нерозривно пов'язані, у них спіль­на субстанція — вартість суспільного продукту. Гроші ба­зуються на цій вартості, виражають і обслуговують її пере­міщення в процесі розширеного відтворення. Грошові опе-

41

рації суб'єктів економічних відносин викликають відповід­не переміщення між ними реальної вартості суспільного продукту, тобто мають реальний економічний зміст.

Процес суспільного відтворення відбувається безперерв­но, безперервним є і рух грошей, що його обслуговує. Взя­тий сам по собі цей процес безперервного переміщення гро­шей між суб'єктами економічних відносин у суспільному від­творенні являє собою грошовий оборот.

На мікроекономічному рівні грошовий оборот обслуго­вує кругооборот індивідуального капіталу (фондів) і вис­тупає як його складова частина. Якщо кругооборот індиві­дуального капіталу виразити формулою Г—Т...В...Т'—Г', то її крайні елементи (Г та Г') виражатимуть оборот гро­шей як капіталу: авансовані на виробництво вони поверта­ються до вихідного пункту, але в більшій сумі. Здійснюючи такий оборот, гроші забезпечують розширене відтворення

Похожие материалы

Информация о работе