Разработка микропроцессорной системы с микропроцессорным комплектом КР580, страница 8

002E  D3 FD               OUT  FDh         ;

                                  ;Инициализация ПКП

0030  3E 16               MVI  A,00010110b ;Формат адреса-4 бита, один ПКП

0032  D3 F0               OUT  F0h         ;

0034  3E 82               MVI  A,10000010b ;Таблица векторов 0200h

0036  D3 F1               OUT  F1h         ;

0038  3E E0               MVI  A,11100000b ;Запрет прерываний IRQ3-IRQ7

003A  D3 F1               OUT  F1h         ;

003C  FB                  EI               ;Разрешение прерываний

                                  ;Обработка цифровой информации

003D  3E 03      M1:      MVI  A,00000011b ;Защелкивание информации

003F  D3 EB               OUT  EBh         ;с датчиков в регистр

0041  3D                  DCR  A           ;

0042  D3 EB               OUT  EBh         ;

0044  DB E9               IN   E9h         ;Чтение информации с датчиков

0046  47                  MOV  B,A         ; X1,X2,X3,X4,X5

0047  E6 01               ANI  1           ;Выделение Х1

0049  4F                  MOV C,A          ;

004A  78                  MOV A,B          ;

004B  E6 02               ANI 2            ;Выделение Х2

004D  0F                  RRC              ;

004E  A1                  ANA C            ; Х1*X2

004F  4F                  MOV C,A          ;

0050  78                  MOV A,B          ;

0051  E6 10               ANI 00010000B    ;Выделение Х5

0053  0F                  RRC              ;

0054  57                  MOV D,A          ;Сохранение X5

0055  78                  MOV A,B

0056  A2                  ANA D            ;X5*X4

0057  57                  MOV D,A

0058  78                  MOV A,B

0059  E6 04               ANI 4            ;выделение Х3

005B  07                  RLC              ;инвертирование Х3

005C  EE 08               XRI 8            ;      __

005E  A2                  ANA D            ;X5*X4*X3

005F  0F                  RRC

0060  0F                  RRC

0061  0F                  RRC                     __

0062  B1                  ORA C            ;X1*X2+X3*X4*X5

0063  32 00 40            STA 4000h

0066  3E 80               MVI  A,80H       ;Запись 80 в счетчик 0

0068  D3 F7               OUT  F7h         ;таймера 1 для выдачи Y1

                                           ;

                                  ;Обработка аналоговой информации;

006A  DB E8          M3:  IN   E8h         ;Чтение кода К

006C  4F                  MOV  C,A         ;

006D  AF                  XRA  A           ;Коммутация V1

006E  D3 EE               OUT  EEh         ;

0070  3E 07               MVI  A,00000111b ;Запуск АЦП

0072  D3 EF               OUT  EFh         ;

0074  DB EE          M4:  IN   EEh         ;Ожидание готовности АЦП

0076  07                  RLC              ;

0077  D2 74 00            JNC  M4          ;

007A  3E 06               MVI  A,00000110b ;Снятие сигнала запуска

007C  D3 EF               OUT  EFh         ;

007E  DB EC               IN   ECh         ;Чтение N1

0080  91                  SUB  C           ;N1-K

0081  4F                  MOV  C,A         ;

0082  3E 01               MVI  A,01h       ;Коммутация V2

0084  D3 EE               OUT  EEh         ;

0086  3E 07               MVI  A,00000111b ;Запуск АЦП

0088  D3 EF               OUT  EFh         ;

008A  DB EE          M5:  IN   EEh         ;Ожидание готовности АЦП

008C  07                  RLC              ;

008D  D2 8A 00            JNC  M5          ;

0090  3E 06               MVI  A,00000110b ;Снятие сигнала запуска

0092  D3 EF               OUT  EFh         ;

0094  DB EC               IN   ECh         ;Чтение N2

0096  4F                  MOV  C,A         ;

0097  78                  MOV  A,B         ;

0098  B9                  CMP  C           ;

0099  DA AA 00            JC   M7          ;

009C  21 FD 03            LXI  H,03FDh     ;Чтение из ПЗУ Q

009F  BE                  CMP  M           ;Сравнение N>Q

00A0  DA AA 00            JC   M7          ;Проверка переполнения

00A3  3E 78               MVI  A,78h       ;Вывод Y2

00A5  D3 F8               OUT  F8h         ;

00A7  C3 B2 00            JMP  M8          ;

00AA  3E 03          M7:  MVI  A,03h       ;Вывод Y3

00AC  D3 F9               OUT  F9h         ;

00AE  3E 20               MVI  A,20H