Наследие Древнего мира, Средние века и Беларусь

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Какой город на Белоруссии первым получил Магдебургское право?

Ответ:Брест

5)В каком году Минск получил Магдебургское право?

Ответ: в 1499

6)Что должно было делать по магдебургскому праву городское население вместо выполнения разнообразных отработочных повинностей в пользу феодалов?

Ответ: Плить им единый большой денежный налог

7)Что такое “ Юридики “?

Ответ: владения светских и духовных феодалов с зависимым от них населением

8)Под каким названием известна в источниках группа торговцев , ведущих торговлю путем покупки у купцов привезенных ими товаров и у ремесленников их изделий

Ответ: “перекупни” или “просолы”

9)Все города Белоруссии имели свое ополчение.Оно состояло из полков , полки делились на сотни.На чтл делились сотни?

Ответ: на десятки

10)Из каких двух органов состоял магистрат, который на основе магдебургского права осуществлял руководство городом?

Ответ: из рады и лавы

Особенности материальной и духовной культуры неолитического населения Беларуси

Асаблівасці эпохі. Каля 6 тысячагоддзяў назад у развіці грамадства ка-меннага веку на Беларусі пачынаецца заключны этап — неаліт, новы камен-ны век, характэрны радыкальнымі зменамі ў гаспадарцы, маіэрыяльнай і духоўнай культуры.

Лічыцца, што тыповае неалітычнае грамадства Еўропы вызначаецца ча-тырма галоўнымі асаблівасцямі — з'яўленнем земляробства, жывёлага-доўлі, глінянага посуду і шліфаваных каменных вьграбаў. Але, як паказва-юць даследаванні археолагаў, гэтыя складальнікі неалітьгшай культуры да-лёка не заўсёды выступаюць адначасова. Вядома. што на ўсходзе і поўначы Прыбалтыкі мясцовае насельніцтва ўмела шліфаваць свае каменныя сяке-ры, долаты і цёслы яшчэ з пачатку сярэдляга каменнага веку (мезаліту), а з вытвараючымі формамі гаспадаркі пазнаёмілася толькі у эпоху бронзы. I на-адварот, некаторыя супольнасці Міжземнамор'я, якія рана перайшлі да жы-вёлагадоўлі і земляробства, доўгі час не выраблялі керамічны посуд.

Свае асаблівасці былі і на Беларусі. Тут вытвараючыя формы гаспадаркі на поўдні краіны сталі шырока вядомыя ў сярэдні перыяд неаліту, а можа, і раней, а на Падзвінні — у позні. Шліфаванне крэмешо таксама распаўсюдзі-лася ў канцы эпохі, найперш са з'яўленнем тут цэнтральнаеўрапейскіх на-ходнікаў. А вось гліняным посудам (керамікай) на нашай тэрыторыі пачалі карыстацца з першай паловы 4-га тысячагоддзя да н.э., а на Палессі і раней — з канца папярэдняга тысячагоддзя.                                                 Менавіта з факту з'яўлення керамікі, як лічаць даследчыкі, і пачынаецца новы каменны век на Беларусі. Такой жа думкі прытрымліваецца пры выз-начэнні пачатку неалітычнай эпохі і большасць даследчыкаў-археолагаў су-седніх усходнееўраггейскіх краін1.

3 'яўленне глінянага посуду стала паказчыкам важных гаспадарчых змен у грамадстве паляўнічых і рыбаловаў. Справа ў тым, што 7—6 тысячагоддзяў назад, калі клімат на Беларусі дасягнуў найбольш спрыяльных для жывёль-нага і расліннага свету параметраў, у распараджэнні чалавека з'явілася вялі-кая колькасць дзікарослай расліннай ежы — лясных і вадзяных арэхаў, жа-лудоў, прыдатных да яды каранёў і іншых частак раслін, грыбоў, ягад і г.д., болыпасць якой найлепш спажываецца ў прыгатаваным у посудзе выглядзе. Акрамя таго, большыя пасудзіны сталі зручным начыннёХГДляТахоўвання сыпучых раслінных прадуктаў, такіх, як арэхі і ягады.

доўгая традыцыя вядзення збіральніцкай гаспадаркі прывяла да выпра-цоўкі яе рацыянальных форм, калі ў прыватнасці пачалі аберагаць багатыя пла-дамі ягадігікі і арэшнікі, з^часткі рэк і азёр з зараснікамі водных ядомых раслін.

Вельмі багатая і разнастайная флрра канца мезаліту — пачатку неаліту

Похожие материалы

Информация о работе